داستان ايران از آغاز تا خاموشي دماوند
دفتر نخست از مجموعه دو جلدي «داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني» به قلم فريدون جنيدي

جمال نامبردار

دكتر فريدون جنيدي ايران‌شناس، نويسنده و مدرس دانشگاه و از پژوهندگان فرهنگ و زبان‌هاي باستاني است. زمينه تخصصي فعاليت او شاهنامه‌پژوهي است. در سال ۱۳۵۸ بنياد نيشابور را بنيان نهاد و اكنون مدير بنياد نيشابور و نشر بلخ است. از ايشان آثار و پژوهشهاي فراواني به رشته تحرير درآمده كه از آن جمله مي توان به ويرايش دوره شش جلدي شاهنامه فردوسي - فرهنگ هزوارش‌هاي دبيره پهلوي - نبرد انديشه ها در ايران پس از اسلام - كارنامه ابن سينا - زروان، سنجش زمان در ايران باستان - زمينه شناخت موسيقي ايران - نقش جانوران در سخن سعدي - زندگي و مهاجرت آرياييان بر پايه گفتارهاي ايراني، و همچنين دوره يازده جلدي داستانهاي رستم پهلوان اشاره نمود.


«داستان ايران بر پايه‌ گفتارهاي ايراني» كتاب عظيمي است كه حاصل 35 سال تلاش و پژوهش فريدون جنيدي با نگاهي موشكافانه بر روي مجموعه گفتارهاي ايراني مي باشد. نويسنده در توضيح كتاب آورده است: با توجه به اينكه اروپاييان گمان دارند كه تاريخ بشر از 2800 سال پيش و از زمان موجوديت يافتن يونان شكل گرفته است، و همه پژوهشگران و انديشمندان نيز در آثارشان تاريخ بشر را از كتاب‌هاي به‌جامانده از اين دوران به بعد مي‌دانند، بنابراين ديگران در مقابل اين گمان اروپاييان احساس حقارت مي‌كنند؛ چون اروپاييان تاريخ قبل از 2800 سال پيش از ميلاد را دوران پيش از تاريخ مي‌دانند؛ در صورتي‌كه اين مسأله براي آن‌ها صدق مي‌كند، نه براي ما كه در سيستان جمجمه‌اي پيدا مي‌كنيم كه 4850 سال پيش بر روي او عمل جراحي انجام شده است و يا چشم مصنوعي و جراحي‌شده‌اي متعلق به 6000 سال پيش پيدا مي‌كنيم. پس بنابراين درمي‌يابيم كه گستره تاريخي كشور ما قدمت بسياري در مقابل اروپاييان دارد.
بنيادِ نظري اين كتاب بر شاهنامه فردوسي، اوستا، متون پهلوي و ديگر نوشته‌هاي برجاي مانده از نويسندگان پس از اسلام استوار است. نگارنده بن مايه پژوهش و يافته هاي خود را با يافته هاي دانش هاي تازه، همچون زمين شناسي و باستان شناسي نوين برابر مي نهد و درست در همين جا است كه شگفتي خواننده برانگيخته مي شود.
در روش نگاه جنيدي تنها به آنچه گذشتگان گفته اند بسنده نمي شود و با نشان دادن گواهي ها، سخنان تازه گفته مي‌شود تا دريچه هاي نوتر و تازه تر بر دانش زبانشناسي ايراني و ايرانشناسي گشوده شود و گزارشهاي پيشين چون بركه اي بي جنبش، نگندند.
دفتر نخست از مجموعه‌ي‌ دو جلدي «داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني» با عنوان «از آغاز تا خاموشي دماوند» پژوهشي ژرف با نگاهي تازه و ديگرگون در راستاي شناخت فرهنگ و تمدن دوركرانه‌ي ايران زمين است. اين دفتر با آفرينش از ديدگاه ايراني آغاز، و با خاموشي دماوند (حدود 6 هزار سال پيش) به پايان مي‌رسد كه اين دوره به روايت شاهنامه فردوسي برابر با رويداد به بند كشيده شدن ضحاك به‌دست فريدون در دماوند كوه است. اين كتاب دربرگيرنده‌ي يازده فرگرد (فصل) و هر فرگرد داراي چندين بخش مي‌باشد كه از آن جمله است: «آفرينش از ديدگاه ايراني»، «پيدايي كوه‌ها و درياها در گيتي»، «آغاز سخنگويي در ميان مردمان»، «پيدايي اندازه ميان مردمان»، «خانه‌هاي زمان جمشيد»، «پيدايي پره»، «درجه و پرگار»، «كره زمين»، «آگاهي ايرانيان از آن سوي كره»، «دگرديسي جانوران تا مردمان».
بخش چهارم از فرگرد دهم در باب آگاهي از اژدها در گفتار مردم بيان مي دارد؛ نگاره ايكه دفترهاي باستاني ما از اژدها بدست داده اند، چيزي بجز از كوه آتشفشان نيست. افسانه هاي مشهدي گلين خانم، گردآوري شده توسط پرفسور الول ساتن، واژه نامه رومانو، گردآوري شده توسط روانشاد شيرعلي تهراني زاده، توصيف اعتماد السلطنه از دماوند در كتاب خاطرات اعتماد السلطنه، نوشته ايرج افشار، و باور چوپانان سنگسري از هزاران سال پيش در خصوص داستان اسطوره اي دماوند، برگرفته از نامه سنگسري و اتوات(كاربرد واژه هاي سنگسري)، نوشته روانشاد چراغعلي اعظمي سنگسري، مواردي است كه دستمايه نگارنده در پرداختن به اين موضوع گرديده است.
در بخشهايي از فرگرد يازدهم مربوط به داستان ضحاك نيز چنين آمده: اينجاست كه تباهكاري و بيداد جهان را بگرفت و گروه گروه مردان و جوانان ايران را كه آتش افروزي آغاز كرده بودند، دست بسته بسوي دو آتشفشان دماوند و اِلبِروز (در نزديكي مرز گرجستان) برده و خونشان را در برابر آنها برزمين مي ريختند. نگارنده جايگاه اين آيين اهريمني در دماوند را «نمازچال» معرفي مي كند. جايگاهي واقع در روستاي «نوا» روبروي «رينه» و درست رو در روي دماوند. مكاني كه سنگچين هاي باستاني آن درست روبروي كوه دماوند واقع شده است. جنيدي پس از بازديد از محل مذكور چنين مي نويسد. «پايان دره كه به يك پرستشگاه بلند مي رسد همانند يك پهنه نمايش است كه اندام دماوند از آنجا ديده مي شود. چنانكه اگر هزاران كس بر روي دماوند نشينند آنرا مي بينند. گردي سنگچين كشتارگاه نزديك به چهار گز است (هر گز برابر 104 سانتي متر مي باشد)، و پيرامون آن سه سنگچين كمتر از يك گز ديده مي شود كه بيگمان بر روي آنها كاهنان بابلي مي استاده و وردهاي خويش را مي خوانده اند.»        
دفتر نخستِ داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني از سوي موسسه نشر بلخ، وابسته به بنياد نيشابور منتشر و در دسترس دوستداران فرهنگ اين سرزمين قرار گرفته است.


موضوعات


دماوند در یک نگاه

دفتر میراث مکتوب

 1389/06/05  
دفتر ميراث مكتوب

 

جغرافیای طبیعی

تاریخ

 1393/04/25  
نظرات
ساران به روايت بنجامين

 

 1393/04/23  
نظرات
سفر ماساجي اينووه

 

 1391/07/02  
نظرات
خاطرات ميرزاحسين ديوان بيگي

 

 1391/04/24  
نظرات
جاجرود به روايت مطلع الشمس و مرات البلدان

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۲۹ بهمن ۱۳۲۸

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۱۵ آبان ۱۳۳۱

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۱۸ ارديبهشت ۱۳۳۱

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۸ خرداد ۱۳۳۱

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۷ خرداد ۱۳۳۲

 

 1390/12/23  
نظرات
آمار نه دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دماوند

 

 1390/12/23  
نظرات
دو اطلاعيه از انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي

 

 1390/12/23  
نظرات
نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي دماوند و فيروزكوه

 

 1390/09/22  
نظرات
دماوند در سفرنامه ابودلف (قرن چهارم هجري)

 

 1390/09/21  
نظرات
كاوش هاي باستان شناسي محوطه تاريخي وليران

 

 1390/09/10  
نظرات
وضعيت پوشش گياهي و جانوريِ محوطه باستاني وليران

 

 1390/09/09  
نظرات
نقش خاندان جلالي موسوي در بيداري مردم منطقه دماوند

 

 1390/09/05  
نظرات
سفرنامه كلودانه ، روزنامه نگار فرانسوي

 

 1391/11/01  
نظرات
پيش درآمدي بر تاريخ دماوند

 

 1390/08/22  
نظرات
برق دماوند

 

 1390/08/22  
نظرات
خاطرات انقلاب

 

فرهنگ

 1393/04/24  
نظرات
دماوند = گب آوند

 

 1392/01/14  
نظرات
علما و قضات محله قاضي دماوند

 

 1391/09/15  
نظرات
بررسي نام دماوند در مجله آينده

 

 1391/07/04  
نظرات
نگاهي به موزه دفاع مقدس شهرستان دماوند

 

 1391/11/02  
نظرات
اماكن آموزشي و فرهنگي شرق استان تهران

 

 1390/09/09  
نظرات
دماوند، پناهگاه مظلومان تاريخ

 

 1390/09/05  
نظرات
زبان و فرهنگ مازندراني در كوهپايه هاي دماوند

 

 1390/09/02  
نظرات
خاطرات

 

 1390/09/01  
نظرات
شهداي دماوند

 

 1390/09/01  
نظرات
دماوند در دوران جنگ تحميلي

 

 1391/11/02  
نظرات
معرفي كتاب

 

 1390/09/01  
نظرات
گفتگو

 

 1390/09/01  
نظرات
عكس

 

 1390/08/23  
نظرات
منتخبي از اشعار شعراي معاصر دماوند

 

 1390/08/22  
نظرات
جلوه هاي حماسه حسيني در كيلان

 

 1391/11/02  
نظرات
دانشمند ذوالفنون

 

 1390/08/21  
نظرات
با شاعران قديم دماوند

 

 1391/11/02  
نظرات
مسعود نصرتي؛ نويسنده ، محقق و پژوهشگر آثار دماوند

 

 1391/11/02  
نظرات
حاج عيسي هاشمي ، پدر شهيد جواد هاشمي

 

 1391/11/02  
نظرات
حاج صديفي ، پدر دو شهيد

 

اقتصاد

جاذیه های گردشگری

تقسیمات جغرافیایی

نقشه سایت

مقالات و دیدگاه ها
دانشجو: سایت عالی بود
......................................
داریوش براتی: با عرض سلام احترام خدمت شما من شهر دماوند رو بسیار دوست میدارم و میخواهم دانشجو دانشگاه دماوند شوم
......................................
دانشجو: سايت كاملي نبود
......................................
دانشجو: واقعا سایت جامع و جالبی بود خیلی به من کمک کرد فکر نمی کردم همچین اطلاعات جامعی بتونم راجع به دماوند پیدا کنم واقعا ممنون
......................................
دانشجو: واقعا سایت جامع و جالبی بود خیلی به من کمک کرد فکر نمی کردم همچین اطلاعات جامعی بتونم راجع به دماوند پیدا کنم واقعا ممنون
......................................
سلام: لطفا با من تماس بگیرید. m_rezaei_5@yahoo.com
......................................
مجتبی غلامر ضایی: فوق العاده بود
......................................
R: واقعا سایت بسیار جامعی درست کردید. ای مهربان مهد امید . آخر تویی ماوای من هم مسکنم ، هم لانه ام ، كاشانه ي زيباي من دماوند
......................................
مسعود هاشمی: واقعا معرکه بود خسته نباشید
......................................
پ‍ژوهشسراي شهيد فائزي دماوند : با سلام واحترام در اين مركز ما در زمينه دبحث دماوند شناسي مشغول فعاليت مي باشيم و اماده مبادله اطلاعات با شما هستيم
......................................