چه بسيار كساني كه قدم را اراده جهاد گذاردند و شدند مصداق اين آيه «و من يخرج من بيته مهاجراً الي ا... و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي ا...؛ كسي كه از خانه اش - براي جهاد - در راه خدا و رسولش خارج شود، آنگاه مرگ او را دريابد، پاداش او با خداست...».
آنان به حسب ظاهر در جبهه و ميدان جنگ به شهادت نرسيدند اما به سوداي خدمت به جبهه و پشتيباني رزمندگان، در تداركات و پشتيباني به ميدان آمدند و در ميانه ي راه به حادثه اي و سانحه اي به لقا ا... پيوستندو قطعاً نزد خداوند عليم و بصير اجر شهيدان براي آنان نيز هست. مرگي شهادت گونه و پيوستني زيبا به شهيدان! دو سفر كرده راه عشق، ناصر محمديان و خيرا... قلي واداني دو نمونه از اين سفركردگان وادي عشق اند... جفا است از آنان يادي نكنيم.

  ناصر محمديان - متولد: 1329 - عروج: 63/5/5 - سانحه تصادف در كهريزك (در راه برگشت از جبهه)

  خيرالله قلي واداني - متولد:1321 - عروج:اسفند 67 - سانحه تصادف در انديمشك (درحال اعزام ماشين به جبهه)