هوا

 آب و هواي شهرستان در مناطقي تحت تأثير جريانات اقليمي كويري خشكتر و در مناطقي  تحت تأثير توده هاي مرطوب شمالي و سرد جنوبي پرباران تر مي شود.