باد

جهت باد غالب در اين ضهر غربي با تندي 6/3 متر بر ثانيه مي باشد. در حالي كه حدود 32% مواقع باد آرام بوده، ميانگين سرعت باد وزيده شده طي ساعات ديده باني در جهات مختلف نيز  در اين ايستگاه 1/3 متر ير ثانيه و شديدترين باد طي اين مدت 12 متر بر ثانيه به ثبت رسيده است.