توپوگرافي

اراضي شهرستان  از لحاظ توپوگرافي حد واسط ارتفاعات كوهستاني و مرتفع بالاي 3000 متر از سطح دريا و مناطق 2000 متري از سطح دريا، و مناطق تپه ماهوري و نيمه مرتفع و جنوبي كه به ارتفاع 1500 متري از سطح دريا مي رسد محدود مي باشد.