سيماي اقتصادي اجتماعي شهرستان دماوند (سال 1386)

 •  ويژگي عمومي

الف) موقعيت جغرافيايي

شهرستان دماوند با مساحت 1866 كيلومتر مربع 9/9 درصد مساحت استان تهران را تشكيل مي دهد. شهرستان دماوند در جنوب سلسله جبال البرز مركزي و شرق استان تهران  واقع شده است. اين شهرستان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان فيروزكوه و از غرب به شهرستان هاي شميرانات، تهران وپاكدشت محدود مي گردد.

ب) اقليم آب و هوا

آب وهواي اين شهرستان در مناطقي تحت تاثير جريانات اقليمي كويري خشك تر و در مناطقي تحت تاثير توده هاي مرطوب شمالي و سرد غربي پر باران تر مي شود.مرتفع ترين كوه ايران " قله دماوند" در اين شهرستان واقع است.

ج) تقسيمات كشوري

از نظر تقسيمات كشوري، شهرستان دماوند در سال 1386 داراي 169 آبادي، 2 بخش،  5دهستان و 5 شهر به نام هاي دماوند، كيلان، آبسرد، رودهن و آبعلي مي باشد. اين شهرستان در كل 9 درصد آبادي هاي داراي سكنه، 7/5 درصد بخش ها، 3/6 درصد دهستان ها و 1/9 درصد شهرهاي استان تهران را در خود جاي داده است.

از كل 169 آبادي واقع در اين شهرستان 5/64 درصد ( 109) آبادي داراي سكنه مي باشند، به عبارت ديگر در واقع حدود 5/35 درصد آبادي هاي واقع در اين شهرستان خالي از سكنه مي باشد كه از اين لحاظ اين شهرستان در صدر شهرستان هايي قرار دارد كه بالاترين درصد روستاهاي خالي از سكنه در استان را به خود اختصاص داده اند.

 •  جمعيت ونيروي انساني

الف) جمعيت و ويژگي هاي آن

جمعيت شهرستان دماوند در سال 1386 برابر با 101993 بوده است كه 8/73 درصد ( 75307 نفر) در مناطق شهري و 2/26 درصد ( 26686 نفر) در نقاط روستايي ساكن هستند. تراكم نسبي جمعيت در اين شهرستان 7/54 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است.

جمعيت شهرستان دماوند – سال 1386

جمعيت شهرستان

درصد شهر نشيني

درصد روستانشيني

تعداد (نفر)

سهم از استان (درصد)

101993

7/0

8/73

2/26

ماخذ برآورد براساس جمعيت سال 85 و نرخ رشد سالانه دوره 85 – 75

 ب) نيروي انساني و اشتغال

نرخ فعاليت جمعيت بالاي ده سال شهرستان دماوند در سال 1386 معادل 6/37 درصدو نرخ بيكاري جمعيت فعال برابر 5/7 درصد بوده است.

 وضعيت اشتغال شهرستان دماوند – سال 1386

نرخ فعاليت (درصد)

نرخ بيكاري ( درصد)

سهم بخش از اشتغال ( درصد) *

سهم شهرستان از استان (درصد)

كشاورزي

صنعت

خدمات

كشاورزي

صنعت

خدمات

6/37

5/7

1/17

7/31

5/48

2/5

7/0

6/0

ماخذ برآورد براساس اطلاعات طرح آمارگيري نيروي كار در سال 86 و سرشماري سال 85

* نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان تهران سال 1385

 در سال 1385 از مجموع 30214 نفر شاغلين در اين شهرستان، 1/17 درصد در بخش كشاورزي، 7/31 درصد در بخش صنعت و 5/48 درصد در بخش خدمات مشغول به فعاليت بوده‌اند. در مجموع اين شهرستان 2/5 درصد شاغلين بخش كشاورزي، 7/0 درصد شاغلين بخش صنعت و 6/0 درصد شاغلين بخش خدمات و استان را به خود اختصاص داده است.

 • وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

جداول 4 و 5 وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان دماوند را به ترتيب به تفكيك فصول و منبع تا تاريخ 87/12/28 نشان مي‌دهد.

جدول (4):وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان دماوند به تفكيك فصول تا تاريخ 87/12/28 (هزار ريال)

رديف

عنوان فصل

استان

شهرستان

سهم شهرستان از استان (درصد)

1

فصل كشاورزي و منابع طبيعي

210،869،000

16،901،000

8

2

فصل آموزش

679،590،329

10،169،000

5/1

3

فصل اداره امور عمومي

61،204،000

4،090،000

7/6

4

فصل فرهنگ و هنر ، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري

290،320،996

000، 252، 9

 

2/3

5

فصل منابع آب

793،017،378

000، 190، 29

7/3

6

فصل نظم و امنيت عمومي

27،500،000

0

0

7

فصل امور قضايي

166،989،000

000، 070، 2

2/1

8

فصل بهداشت و درمان

228،426،084

500، 186، 2

1

9

فصل صنعت و معدن

46،646،599

000، 550، 1

3/3

10

فصل خدمات مالي، فني، مديريت و برنامه‌ريزي

67،247،000

000، 210، 1

8/1

11

فصل رفاه و تأمين اجتماعي

77،740،400

000، 214، 3

1/4

12

فصل محيط زيست

65،121،999

000، 292، 2

5/3

13

فصل بازرگاني و تعاون

16،720،000

85،000

5/0

14

فصل پژوهش‌هاي اساسي

4،100،000

0

0

15

فصل تربيت بدني

368،979،054

4،300،000

2/1

16

فصل حمل‌ونقل

666،850،000

47،563،200

1/7

17

فصل ارتباطات و فناوري اطلاعات

12،700،000

400،000

1/3

18

فصل مسكن، عمران شهري، روستايي و عشايري

1،116،777،723

37،175،000

3/3

جمع

4،900،799،562

171،647،700

5/3

ماخذ: استانداري تهران، دفتر برنامه و بودجه، گروه تلفيق / وضعيت اعتبارات تمك دارايي هاي سرمايه اي سطح استان در جمع منظور نشده است.

 چنانچه در جدول 4 ملاحظه مي شود اين شهرستان در بين كليه فصول در فصل كشاورزي و منابع  --  ، فصل حمل ونقل بيشترين سهم از اعتبارات استاني را به خود اختصاص داده اند. در حاليكه صرف نظر از فصل نظم وامنيت عمومي و فصل پژوهش هاي اساسي كه اعتباري براي آنها تخصيص داده نشده است، كمترين تخصيص اعتبارات استاني در اين شهرستان مربوط به فصل بازرگاني و ---

جدول (5): وضعيت اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي شهرستان دماوند به تفكيك منبع تا تاريخ 28/12/87 ( هزار ريال)

عنوان فصل

استان

شهرستان

سهم شهرستان از  استان (درصد)

ملي استاني شده

1،258،022،217

12،704،700

0/1

تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني (پيوست قانون)

2،651،967،000

125،114،000

7/4

خشكسالي و سرمازدگي (متمم بودجه 87)

288،100،000

7،160،000

8/3

رديف هاي متفرقه

802،710،345

26،669،000

3/3

جمع

4،900،799،562

171،647،700

5/3

ماخذ: استانداري تهران، دفتر برنامه و بودجه، گروه تلفيق

حدود 1/ 69 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان از محل منابع استاني تأمين اعتبار گرديده‌ است. درواقع حدود 4/7 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني (پيوست قانون) به شهرستان دماوند اختصاص‌يافته است.

 • آموزش

تعداد دانش‌آموزان شهرستان دماوند در سال تحصيلي 87-1386 برابر با 20819 نفر مي‌باشد كه 8/0 درصد از كل دانش‌آموزان استان (2453357 نفر) را شامل مي‌گردد. از اين تعداد دانش‌آموز در شهرستان سهم دختران برابر با 7/47 درصد و در استان اين سهم برابر با 3/49 درصد است.

با وجود اشتغال 1021 نفر كادر آموزشي، نسبت دانش‌آموزان به معلم در سطح شهرستان برابر با 20 برآورد مي‌گردد. با توجه به اين نكته كه اين شاخص در استان برابر با 25 نفر دانش‌آموز به‌ازاي هر معلم باشد مي‌توان نتيجه گرفت اين شهرستان در وضعيت مناسب‌تري نسبت به استان از نظر نسبت  كادر آموزشي به دانش‌آموز قرار دارد.

جدول (6): وضعيت آموزش و پرورش شهرستان دماوند-سال تحصيلي 87-1386

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

تعداد دانش آموزان

20819

2453357

8/0

سهم دانش آموزان دختر (درصد)

7/47

3/49

-

تعداد كادر آموزشي

1021

97212

1/1

نسبت دانش آموز به معلم

20

25

-

 

تراكم

دانش آ موز در كلاس

ابتدايي

20

28

-

راهنمايي

21

28

-

متوسطه

20

23

-

پيش دانشگاهي

18

20

-

كل

20

26

-

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران، سال 1386

تراكم دانش آموز در كلاسهاي داير ابتدايي، راهنمايِي، متوسطه وپيش دانشگاهي در اين شهرستان به ترتيب برابر 20، 21، 20، 18 نفر بوده است.در حاليكه اين شاخص در استان به ترتيب 28، 28، 23 و 20 نفر مي باشد.

 • بهداشت و درمان

تعداد موسسات درماني فعال ( اعم از بيمارستان، زايشگاه و آسايشگاه مجهز به تخت بيمارستاني وابسته به  دانشگاه علوم پزشكي) در سال 86، برابر با 2واحد بوده كه 3/1  درصد از كل موسسات درماني فعال استان را به خود اختصاص داده است.

در سال 1386، نسبت تعداد مراكز بهداشتي ودرماني شهرستان دماوند به كل استان 9/0 درصد بوده كه با توجه به سهم 7/0 درصد ازجمعيت استان از وضعيت مناسبي برخوردار است.در اين سال در شهرستان دماوند به ازاء هر ده هزار نفر 7/2 پزشك عمومي، 3 پزشك متخصص و 3/15 تخت بيمارستاني

جدول (7): وضعيت بهداشت و درمان شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

تعداد مراكز بهداشت ودرماني

شهري

10

1205

8/0

روستايي

2

103

9/1

كل

12

1308

9/0

تعداد خانه هاي بهداشت فعال

27

299

0/9

تعداد پزشك عمومي *به ازاي هر ده هزار نفر

7/2

9/0

-

تعداد پزشك متخصص* به ازاي هرده هزار نفر

3

1/2

-

تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر ده هزار نفر

3/15

4/22

-

تعداد موسسات درماني فعال

2

157

3/1

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران 1386

* پزشكان شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 • فرهنگ و هنر وتربيت بدني

درسال 1386 مجموعاً در استان تهران 127 كتابخانه عمومي وجود داشته كه سهم شهرستان دماوند با 3 كتابخانه برابر با 4/2 درصد است.

كتاب‌هاي موجود در كتابخانه‌هاي عمومي و كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان بالغ بر 48528 جلد كتاب مي‌باشد كه 5/2 درصد از كتاب‌هاي موجود استان (1952344 جلد ) را شامل مي‌شود.

بنا بر آمار در اختيار مي‌توان بيان كرد كه تعداد كتاب موجود در اين شهرستان برابر با 495 جلد به ازاي هر هزار نفر مي‌باشد كه در مقايسه با 145 كتاب به ازاي هر هزار نفر در استان وضعيت بهتري را نشان مي‌دهد.

در سال 86، شهرستان دماوند فاقد سينما و داراي يك سالن نمايش با ظرفيت 100 نفر بوده است. بنابراين مي‌توان گفت در اين شهرستان تنها يك صندلي سالن نمايش به ازاي هر هزار نفر وجود دارد.

جدول (8): وضعيت امور فرهنگي، هنري و تربيت بدني شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

كتابخانه هاي عمومي

3

127

4/2

كتاب كتابخانه هاي عمومي و كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

48528

1952344

5/2

كتاب كتابخانه هاي عمومي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به ازاي هر هزار نفر

9/494

5/145

-

--- سينما

0

98

0

بليت سينما ( صندلي)

0

41800

0

--- صندلي سينماها به ازاي هر هزار نفر

0

1/3

-

--- سالن نمايش

1

23

3/4

--- سالن هاي نمايش ( صندلي)

100

3478

9/2

--- صندلي سالن هاي نمايش به ازاي هر هزار نفر

1

3/0

-

نمايشگاه هاي كتاب برپا شده

3

126

4/2

نمايشگاه هاي فرهنگي وهنري برپا شده

16

211

6/7

--- استفاده كنندگان از مكان هاي آموزشي

1242

109347

1/1

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران، 1386

در مورد نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري، آمارها نشانگر آن است كه از 337 نمايشگاه فرهنگي و هنري برپا شده سال 1386 در استان، 19 نمايشگاه در اين شهرستان برپا شده است.

در بخش تربيت بدني شهرستان نكته قابل ذكر اين كه در سال 86 مجموعاً 1242 هزار نفر از مكان‌هاي ورزشي شهرستان استفاده نموده‌اند كه با در نظر گرفتن رقم 109347 هزار نفري استان سهم اين شهرستان برابر با 1/1 درصد مي‌باشد.

 • ميراث فرهنگي و گردشگري

از جاذبه‌هاي تاريخي و گردشگري شهرستان دماوند مي‌توان دو مورد عمده را ذكر كرد.

دماوند: مرتفع‌ترين كوه ايران كه داراي دامنه‌ها و دشت‌هاي تفرج گاهي و ييلاقي , آبشاري يخي است.

مسجدجامع دماوند: از اين مسجد تنها مناره مدور بناي اصلي باقي مانده است كه مربوط به سال 500 ه.ق مي‌باشد و روي آن بقاياي كتيبه‌اي به خط كوفي و تزيينات ديگري باقي مانده است.

از ديگر مناطق ديدني اين شهرستان مي‌توان مسجد جامع كيلان، برج شيخ شبلي، قلعه حاجي عسگر كيلان ، پل قديمي شلمبه، درياچه تار و هوير، چشمه معدني تيزآب، آب معدني چشمه اعلاء ، چشمه معدني آبعلي، غار رودافشان، بناهاي دوره قاجاريه در كيلان و ... را نام برد.

 • حمل و نقل

طول راه‌هاي تحت پوشش اداره كل راه‌وترابري استان در شهرستان دماوند برابر با 156 كيلومتر در سال 86 مي‌باشد كه 3/11 درصد از كل راه هاي تحت پوشش اداره كل راه‌وترابري استان تهران را تشكيل مي‌دهد. سهم راه‌هاي اصلي شامل بزرگراه، راه‌هاي عريض و معمولي 5/63 درصد، راه فرعي آسفالته 1/30 درصد و راه فرعي شني 4/6 درصد است.

طول راه هاي روستايي تحت پوشش جهاد كشاورزي 377 كيلومتر مي‌باشد كه در حدود 5/47 درصد از آن راه روستايي آسفالته بوده و در مقايسه با متوسط 68 درصدي استان، وضعيت نامناسب تري رانشان مي‌دهد.

سهم كل راه‌ ها در هر 100 كيلومتر مربع در سال 1386  برابر با 7/26 كيلومتر بوده درحالي‌كه متوسط ----- در استان 8/25 كيلومتر راه در هر يكصد كيلومتر مربع است.

جدول (9): وضعيت حمل و نقل شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

راههاي تحت پوشش راه وترابري استان تهران ( كيلومتر)

156

1377

3/11

 

از كل راهها (درصد)

ازاد راه

0

1/13

-

راه اصلي

5/63

6/62

-

راه فرعي آسفالته

1/30

5/23

-

راه فرعي شني

4/6

9/0

-

راههاي روستايي تحت پوشش جهاد كشاورزي (كيلومتر)

377

3468

9/10

راههاي روستايي آسفالته (درصد)

5/47

68

-

سهم راه در يكصد كيلومتر مربع (كيلومتر)

كل

7/26

8/25

-

روستايي

9/18

4/18

-

---- كل سفرهاي درون استاني ( هزار سفر)

60

201

8/29

---- كل مسافرين جابجا شده در سفرهاي درون استاني ( هزارنفر)

1092

3738

2/29

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران، 1386

تراكم راههاي روستايي در هر يكصد كيلومتر شهرستان دماوند نيز معادل 9/18  كيلومتر بوده و مقدار --- اين شاخص در استان برابر با 4/18 كيلومتر راه در هر يكصد كيلومترمربع از وسعت استان  مي‌باشد. تعداد كل سفرهاي درون استاني جاده اي (كه از طريق پايانه‌هاي مسافربري صورت پذيرفته است) در سال 86 در استان تهران برابر با 201 هزار سفر مي‌باشد كه شهرستان دماوند با 60 هزار سفر سهم 30 درصدي را به خود اختصاص داده است.

پست و مخابرات در سال 1386، در شهرستان دماوند تعداد 48882 تلفن ثابت مشغول بكار بوده است .

ضريب نفوذ تلفن منصوبه در شهرستان دماوند 2/89 خط براي هر صد نفر بوديم كه مقايسه آن با متوسطه استان، 55 خط براي هر صد نفر جمعيت، نشان مي‌دهد از اين نظر شهرستان مزبور نسبت به متوسط  استان وضعيت بهتري دارد.

در مورد تعداد واحدهاي پستي مورد بهره‌برداري در اين شهرستان بايد گفت كه به ازاي هر 10 هزار نفر 3/1 نمايندگي پستي فعال مي‌باشد درحالي‌كه در استان تنها 02/0 نمايندگي پستي به ازاي هر 10 هزار نفر وجود دارد. در مورد دفاتر مشترك به ازاي هر ده هزار نفر 12/1 دفتر مشترك در اين شهرستان موجود است در حالي كه متوسط اين رقم براي استان معادل 12/0 مي‌باشد.

جدول (10): وضعيت پست و مخابرات شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

تعداد تلفن ثابت ( مشغول به كار)

48882

5976789

81/0

ضريب نفوذ تلقن منصوبه

2/89

55

-

تعدادواحدهاي پستي مورد بهره برداري به ازاي هر ده هزار نفر

نمايندگي پستي

3/1

02/0

-

دفاتر مشترك

1/1

12/0

-

آژانس شهري

0

040/

-

صندوق پستي

16/8

82/1

-

تعداد مرسولات پستي داخلي صادر شده ( مرسوله)

14773670

363682461

1/4

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران، 1386

 در مورد صندوق‌هاي پستي نيز به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت 2/8 صندوق پستي در شهرستان وجود دارد كه متوسطه استان يزد آن برابر 8/1 صندوق پستي است. با توجه به اين ارقام و شاخص‌ها مي‌توان گفت اين شهرستان از لحاظ برخورداري از خدمات پستي در وضعيت مناسبي نسبت به استان قرار دارد.

 • كشاورزي و دام‌پروري

در سال 1382 در شهرستان دماوند، 13457 بهره‌برداري كشاورزي وجود داشته است. بدين‌ترتيب 8/15 ------------------

سطح زير كشت محصولات باغي شهرستان در سال 1386، معادل 10612 هكتار بوده كه سهم آن از ------- درصد است. ميزان محصولات باغي برداشت شده شهرستان در اين سال ، 227372 تن بوده است.

جدول (11): وضعيت كشاورزي شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

واحد

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

بهره برداران كشاورزي *

بهره بردار

13457

85441

8/15

محصولات باغي

سطح زير كشت

هكتار

10612

82005

9/12

ميزان توليد

تن

227372

1055841

5/21

 

----- دام موجود (راُس)

 

گاو و گوساله

هزار راس

9/15

423،9

8/3

گوسفند و بره

هزار راس

300

1408،43

3/21

بز و بزغاله

هزار راس

45

270،4

6/16

كل دام

هزار راس

3609

2102،73

2/17

 

 

----- توليد فرآورده هاي دامي ( تن)

ماهي

تن

420

2828

9/14

گوشت قرمز

هزار تن

2933

83572

5/3

گوشت مرغ

هزار تن

157، 20

110،005

3/18

تخم مرغ

هزار تن

738، 0

218،577

3/0

شير

هزار تن

19750

814540

4/2

ميزان توليد عسل با موم

كيلوگرم

243210

926073

3/26

توليد گل و گياه زينتي

مساحت گلخانه

هزارمترمربع

877

20748

2/4

فضاي آزاد

هزارمترمربع

3158

5861

9/53

گل سطح زير كشت

هزار مترمربع

4035

26609

2/15

قارچ دكمه اي

ارزش توليد

ميليون ريال

13800

584228

4/2

ماخذ: سيماي استان هاي در سال 1386، وزارت جهاد كشاورزي

* مربوط به سال 1382 مي باشد، سرشماري عمومي كشاورزي سال 1382

از مجموع دام هاي استان در سال 1386، حدود 2/17 درصد مربوط به شهرستان دماوند بوده است. ------ درصد گاو و گوساله، 3/21 درصد گوسفند و بره، 6/16 درصد بز و بزغاله استان در شهرستان دماوند --------- .

همچنين در حدود 9/14 درصد توليد گوشت ماهي، 5/3 درصد توليد گوشت قرمز، 3/18 درصد توليد گوشت مرغ، 3/0 درصد از توليد تخم‌مرغ، 4/2 درصد توليد شير و 3/26 درصد توليد عسل با موم استان در اين شهرستان صورت گرفته است.

 • آب و برق

تعداد مشتركين آب آشاميدني در نقاط شهري شهرستان در سال 86، معادل 20338 مشترك بوده است كه با اين تعداد مشترك شهرستان دماوند 2/1 درصد از كليه مشتركين آب نقاط شهري استان را به خود اختصاص داده است.

در سال 86 ميزان مصرف آب آشاميدني در نقاط شهري شهرستان معادل 6768 هزار مترمكعب بوده است كه با سهمي حدود 6/0 درصد در رتبه هشتم ميان ساير شهرستان‌هاي استان قرار دارد.

در سال 86، تعداد مشتركين برق شهرستان 82758 مشترك بوده است كه با مصرف 546960---------------------

جدول (12): آب و برق شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

واحد

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

تعداد انشعاب آب در نقاط شهري

انشعاب

20338

1701355

2/1

مصرف آب در نقاط شهري

هزارمترمكعب

6768

1176129

6/0

تعداد مشتركين برق

مشترك

84758

5182421

6/1

مقدار فروش برق

مگاوات ساعت

546960

29174100

9/1

ماخذ : سالنامه آماري استان تهران، 1386

 • صنعت و معدن

 در سال 1385، ماده 28 كارگاه بزرگ صنعتي يعني 6/0 درصد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي استان در شهرستان دماوند قرار داشته است و حدود 1324 نفر در اين كارگاه‌ها مشغول به فعاليت بوده‌اند كه معادل 4/0 درصد شاغلان كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي استان است.

جدول (13): وضعيت صنعت و معدن شهرستان دماوند – سال 1385

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از  استان (درصد)

تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي ( ده نفر كاركن و بيشتر)

28

4453

6/0

تعداد شاغلان كارگاههاي بزرگ صنعتي ( نفر)

1324

328265

4/0

تعداد كل كارگاههاي صنعتي *

580

108794

53/0

تعداد كل كارگاههاي استخراج مواد معدني *

3

174

72/1

* آمار مربوط به سال 1381 مي باشد.

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران، سال 1383 و 1386.

مركزآمار ايران، سرشماري عمومي كارگاهي 1381، استان تهران

لازم به ذكر است كه بر اساس سرشماري عمومي كارگاهي سال 81 استان تعداد 580 كارگاه صنعتي در شهرستان دماوند وجود داشته است كه 53 /0 درصد كل كارگاه‌هاي صنعتي استان مي‌باشد. در سال 1381 سهم شهرستان دماوند ازتعداد كارگاه هاي استخراج مواد معدني استان 72/1 درصد بوده است.

* توضيح

مطالب مندرج در ذيل (پروژه‌هاي مهم انجام شده در 10 سال گذشته – عناوين پروژه هاي عمده – مهمترين امكانات و قابليت هاي توسعه -  مهم‌ترين نيازها - مشكلات عمده - زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري) نتيجه بررسي كارشناسي ارائه شده توسط فرمانداري شهرستان مي‌باشد.

 • پروژه‌هاي مهم انجام شده در 10 سال گذشته

- دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند

- احداث كارخانجات مرهم دارو، مهر صنعت، در بطري

- آب‌رساني به شهرهاي كيلان، رودهن و دماوند

- راه‌اندازي مراكز مخابرات جابان، سربندان و توسعه مركز مخابراتي آبعلي

- حداث ساختمان‌هاي اداري تأمين اجتماعي، صنايع دستي ، كميته امداد، شهرداري آب سرد و ساختمان‌هاي شهرداري و آموزش و پرورش دماوند

- احداث بيمارستان جديد سوم شعبان

- احداث پروژه فيبر نوري شهرستان

- احداث مركز بهزيستي رودهن

-  اجراي فاز يك قطعه اول از باب دوم جاده رودهن – فيروزكوه

 • عناوين پروژه هاي عمده

- مركز تفريحي - توريستي دماوند (طرح در مرحله پيگيري و اجرا)

- احداث 4 باند بزرگراه رودهن – دماوند و دماوند – فيروزكوه

- احداث استخر سرپوشيده شهرهاي دماوند و رودهن

 • مهم‌ترين امكانات و قابليت‌هاي توسعه

شهرستان دماوند بادر برداشتن جاذبه‌هاي طبيعي فراوان ( مانند درياچه تارو هوير، چشمه معدني تيزآب، آب معدني چشمه اعلاء و ...)، آب‌وهواي مناسب، جاذبه‌هاي فرهنگي، مذهبي و تاريخي و جاذبه‌هاي ورزشي (از قبيل پيست اسكي آبعلي، استفاده مناسب براي پرواز با كايت و چتر) دارايي استعداد ويژه اي در جذب گردشگران مي‌باشد. وجود زمين‌هاي حاصلخيز و باغات مثمر، اين شهرستان را مستعد فعاليت‌هاي كشاورزي واحداث صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي نموده است و مجموعه سردخانه ‌هاي فعال موجود نيز زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي را فراهم ساخته است. علاوه‌بر آن وجود چهار دانشگاه دولتي و غيردولتي در اين شهرستان زمينه تربيت نيروي انساني متخصص را مهيا ساخته است.

 • ممهمترين نيازها

-  ايجاد صنايع تبديلي مناسب با محصولات كشاورزي

- توجه به ظرفيت هاي گردشگري در شهرستان

- لزوم ايجاد شبكه فاضلاب شهري

 • مشكلات عمده

- تبديل كاربري ارارضي كشاورزي به مسكوني و كمبود امكانات زيربنايي

- نامناسب بودن راههاي اصلي ارتباطي اين شهرستان به ويژه راه ارتباطي تهران – دماوند

- كم بودن امكانات فرهنگي و هنري

- نبود آب كشاورزي به ميزان مورد نياز

- عدم دفع بهداشتي زباله ها

- پايين بودن سرانه تخت بيمارستاني در شهرستان

 • زمينه هاي سرمايه گذاري

الف – بخش صنعت ومعدن:

- ساخت كارخانه توليد و بسته بندي آب معدني

-  پاركت علمي و فن آوري آبسرد در زمينه هاي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي كشاورزِي، اصلاح نژاد دام، اصلاح نباتات، بيوتكنولوژي پزشكي، الكترونيك.

- سرمايه گذاري در شهرك صنعتي شماره  1 دماوند، شهرك صنعتي قطعه سازان خودرو، شهرك صنعتي – توريستي خصوصي هاكوپيان و شهرك صنعتي الكترونيك

ب- بخش كشاورزي :

- مرغداري و پرورش انواع ماكيان

- گاوداري صنعتي

- پرورش ماهيان سردابي به روش مدار بسته

- پرورش زنبور عسل

- ايجاد باغداري سيب متراكم ( پايه مالينك) بادام و فندق

- ساخت كشتارگاه دام

- توليد و پرورش گياهان دارويي

- اجراي طرح هاي گلخانه اي

- طرح هاي كشت بدون خاك يا هيدروپونيك

- ساخت سردخانه محصولات باغي بخاطر وجود باغات فراوان منطقه

- ساخت كارخانجات توليد مواد گوشتي، غذايي و فرآورده هاي كشاورزي و تبديلي كشاورزي واسانس

 • بخش گردشگري

- فعال سازي و بهره برداري غار رودافشان

-  پيست اسكي آبعلي

- درياچه هاي تار و هوير

-  روستاي آبعلي و بولان

- دشت مشاء

-  چشمه اعلاء

- ساخت هتل ، مهمانپذير، اقامتگاه گردشگري ، پارك هاي ماهيگيري ، شكارواسكي

- ساخت تله كابين

- ساخت دهكده هاي گردشگري و مجتمع هاي فرهنگي