مذاكرات مجلس شوراي ملي ۱۵ آبان ۱۳۳۱ 

جلسه 36 - قانون ملي شدن ارتباط تلفني در سراسر كشور

 

  • صورت مشروح مذاكرات مجلس روز ۵ شنبه پانزدهم آبان ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - تصويب صورت مجلس

۲ - بيانات قبل از دستور آقايان: جلالي - حاج سيدجوادي - اخگر – شهيدي

۳ - تقديم لايحه ملي شدن امور تلفن بوسيله آقاي وزير پست و تلگراف و تلفن بقيد دو فوريت و تصويب دو فوريت آن

۴ - بيانات آقايان: وزير فرهنگ و وزير امورخارجه راجع به تحريكات آقاي توليت در قم

۵ - طرح و تصويب لايحه تمديد فرمانداري نظامي در تهران و حومه۶ - تعيين موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

مجلس در ساعت ده و ۴۵ دقيقه صبح برياست آقاي محمد ذوالفقاري (نايب رئيس) تشكيل گرديد.

۲ - بيانات قبل از دستور آقايان: جلالي - حاج سيدجوادي - اخگر - شهيدي

نايب رئيس - نطق قبل از دستور شروع مي‌شودآقاي جلالي

جلالي - همكاران محترم بخوبي مسبوقند كه نزديك يكسال و چندماه است جناب آقاي دكتر مصدق زمام امور كشور را در دست دارند و در اين مدت به نمايندگي افكار عمومي منويات مردم ايران و مقتضيات سياسي و ملي مملكت را در مقابله با اجانب اجرا مي‌كنند و بمحض زمامداري معظم له طبقات مختلف مردم منتظرانجام اصلاحات اساسي بدست ايشان بودند زيرا آشنايي مردم اين مملكت به افكار و عقايد و مخصوصا تجربيات پنجاه ساله ايشان موجب پيدايش چنين انتظاري مي‌شد ولي مطلعين و كساني كه در امور سياسي وقوفي داشتند مي‌دانستند در آن شرايط و در آن اوضاع و احوال خاص اقدامات حادي در زمينه اصلاحات عميق نبود زيرا يقينا در موقعي كه لازم بوده دولت با نمايندگان شركت سابق و فرستادگان كشورهاي خارجي دور يك ميز بنشينند و از حقوق و منافع ايران دفاع كنند اقدامات تند و حاد موجب مي‌شد كه تشنجي در اوضاع جامعه بوجود آيد در صورتيكه در آن شرايط تمام قواي ملي بسيارلازم و ضروري بود و بهمين دليل مراكز مسئول و مطلعين از مردم ايران و حتي جمهور مردم اوضاع مالايطاق اجتماعي را بخاطر موفقيت در يك جدال مقدس تحمل مي‌كردند تا دولت بكارخود ادامه دهد. ولي پس از جريانات اخيركه منجربه قطع رابطه شد شرايط تغييركرد همين اصول و فروع منطقي كه در شرايط مخصوصي ايجاب مي‌كرد كه اقدامات تندي بعمل نيايد امروزحكم مي‌كند دست باصلاحاتي زده شود درست است كه بالاخره بن بست نفت شكسته خواهدشد و مسلم است كه نتيجتا مجبورند كه تسليم نظريات اساسي ملت ايران گردند. ولي سياست عمومي ما بايد در سال حال حاضر براساس مقاومت بناشود و براي اين منظور بايد اصلاحات اساسي و عميق در تمام تشكيلات بدون فوت دقيقه شروع شود زيرا جز درآن صورت مقاومت تحقق پيدانمي‌كند (صحيح است) پس از بيان اين مقدمه با اينكه اصل دوم قانون اساسي را متذكرهستم كه نمايندگان مجلس شوراي ملي در امورسياسي و معاشي نماينده قاطبه اهالي مملكت هستند ولي هر نماينده از نظر ورود و وقوف بامور حوزه انتخابيه خود اصلاحات ضروري و فوري را براي توجه مسئولين عنوان نمايد باينوسيله قسمتي از وظيفه خود را كه عبارت از توجه دولت و اطلاع نمايندگان محترم بايد عرض كنم شهرستان كه در شصت كيلومتري تهران وزي رگوش مسئولين قراردارد چه پيش از شهريور و چه بعد از شهريورهيچگاه مورد توجه واقع نشده‌است و كشاورزان صبور و زحمتكش دماوند و فيروزكوه و قرا و قصبات منطقه از آن وسائل ابتدايي زندگي هم محرومند البته سرنوشت آنها از تقديرميليونها نفر كشاورزكه در مملكت ما زندگي مي‌كنند جدا نيست ولي بعضي مسائل است كه فوريت دارد وضع بهداشت باندازه ايي رقت باراست كه نمي‌توان وجودي براي آن قائل شد در تمام دماوند و فيروزكوه و قرا اطراف دو يا سه درمانگاه بدون دارو با وسايل ناقص وجود دارد كه هيچگاه متناسب با جمعيت آنجا نيست مدتيست يك درمانگاه در شهردماوند احداث شده وزارت بهداري تاكنون براي استفاده مردم و ترتيب وسائل آن اقدامي بعمل نياورده‌است. عرض بنده اين است كه اگر اين تشكيلات دولتي بخواهد مناسب با امكانات خود كار كند با همين وضع ناقص مي‌تواند صورت بهتري بامور مملكت بدهدعيب اين است كه نتيجه عمل دستگاههاي دولتي با وظايف و مسئوليت آنها مطابقت ندارد بهر حال بنده از وزارت بهداري تقاضا مي‌كنم توجهي به بهداري آن سامان بكند درمانگاه دماوند كه ساختمانش حاضر است قابل استفاده قرار دهند مدتيست درمانگاه دماوند پزشك ندارد و بوضع رقت باري بسر مي‌برد يك درمانگاه در ارجمند فيروزكوه نيمه تمام است كه با بذل توجه مختصر وزارت بهداري قابل استفاده مي‌گردد اميدوارم وزارت بهداري توجه سريع و عاجلي بعرايض بنده نموده و بهداشت مردم محروم دماوند و فيروزكوه را از وضع نگران كننده موجود نجات دهند از نمايندگان محترم اجازه مي‌خواهم كه چند تذكر مختصر ديگرهم بدهم كه يكي مربوط به سازمان برنامه‌است چندين سال است كه سازمان برنامه تاسيس شده‌است و متاسفانه نمي‌دانم بچه مناسبت دماوند و فيروزكوه مورد توجه جدي قرار نگرفته و فقط در اوايل فروردين ۳۱ اقدام به تاسيس شركت تعاوني نموده كه از اين جهت از طرف مردم دماوند سپاسگذارم ولي چند راه خيلي كوتاه و نيمه تمام وجوددارد كه با هزينه مختصري آسايش هزاران نفر كشاورز را فراهم و تسهيلات موثري در توسعه امور كشاورزي اين ناحيه بوجود خواهدآمد و همه جا هم مردم حاضربه همكاري با سازمان برنامه هستند راهي كه بدماوند از جاده هراز از راه مشا متصل مي‌گردد راه نيمه تمام فيروز كوه بارجمند و تسطيح راه گيلان دماوند راه مرا كه با فواصل بسيار مختصر است بهترين كمك موثري است كه سازمان برنامه و وزارت راه با هزينه مختصر مي‌تواند به مردم دماوند و فيروزكوه بنمايد بنده مصرا از وزارت راه و سازمان برنامه تقاضا مي‌كنم بررسي و انجام اين امور را در برنامه كار خود قرار دهند نتيجه مذاكرات قبلي اينجانب با مقامات ايراني اداره اصل چهارم ترومن و اولياي سازمان برنامه در زمينه حفرچاه و احداث درمانگاه در قراسربندان جبلارد گيلان و جابان و توجه بوضع بهداشت ساير قرا دماوند و فيروزكوه مامورين اصل چهارم با همكاري سازمان برنامه فقط در دهستان سربندان مشغول حفر چاه شده‌اند اميد است سازمان برنامه و وزارت بهداري اصل چهارم را بانجام تقاضاي مربوط بدهستان‌هاي ديگر هدايت نمايند. به مناسبت بايد در اينجا مخصوصا توجه وزارت راه را به راه هراز جلب نمايم كه پس از مخارج ميليون‌ها تومان بعد از شهريور بيست بصورت رقت باري افتاده و هرسال كه بگذرد مقادير قابل ملاحظه هزينه و زحمات صرف شده بهدر مي‌رود اهالي مازندران طومارها و تلگرافهاي متعددي براي اينجانب فرستاده‌اند و تقاضاي اتمام اين راه مهم و موثر را دارند و يقينا اين راه از نظرمقامات وزارت راه مستورنيست و در اولين فرصت باتمام آن شروع خواهند نمود اينجا بنده لازم مي‌دانم تشكرات خود را بحضور اعليحضرت همايوني كه دهقانان رودهن را صاحب زمين فرموده‌اند و با تقسيم املاك رودهن موجبات بهبود زندگي كشاورزان اين دهستان رافراهم نموده‌اند تقديم بدارم و براي توجه اعليحضرت همايوني بايد عرض كنم كه كشاورزان مشاء دماوند كه نزديك برودهن مي‌باشد منتظرند كه عواطف ملوكانه راجع به تقسيم املاك شامل حال خود ببينند و بديهي است براي تكميل اين اقدام خداپسندانه دستور صدور وسايل كار كشاورزي از قبيل بذر و كمكهاي ديگر مورد تقاضا است از وزير فرهنگ جناب آقاي دكتر آذر تقاضامي‌كنم كه توجه سريعي بوضع فرهنگ دماوند بنمايند زيرا اكنون كه دو ماه از سال تحصيلي مي‌گذرد دبيرستان منحصربفرد دماوند داراي دبير كافي نيست و وقت محصلين تلف مي‌شود جناب آقاي دكتر فاطمي وزير امور خارجه در پشت اين تريبون فرمودند كه نمايندگان بايد با تنظيم نقشه‌هاي مفيد دولت را در انجام اصلاحات ياري كنند اين تذكربسيار بمورد و صحيح است و اساسا علت وجودي مجلس شوراي ملي هم همين است ولي عرايض بنده در مورد اصلاحات فوري حوزه انتخابيه و يا فرق نمي‌كند نسبت بتمام مملكت بشرط نظارت و كمي سرعت عمل قابل اجراست و همين دستگاه باتمام نقايص اگر بخواهد مي‌تواند انجام دهد در خاتمه معروض مي‌دارم جرياني بسيار تاسف آور در قريه آب سرد دماوند روي داده كه منجربه قتل يكي از زارعين و مجروح شدن چند نفرشده‌است اين جريان شديدا مورد تاسف و اعتراض اينجانب مي‌باشد و جدا و مصرا از وزارت دادگستري و وزارت كشور مي‌خواهم كه حقيقت موضوع را روشن نمايند. چند دقيقه از وقتم كه مانده به آقاي قنات‌آبادي مي‌دهم.

نايب رئيس – ديگر وقتي باقي نمانده .