رطوبت نسبي

ميانگين رطوبت نسبي  ماهانه در ايستگاه دماوند 46% مي باشد كه طي ماه هاي تير تا بهمن بين 26% تا 46% تغيير مي كند.