چشمه آبعلى

 چشمه آبعلى با موقعيت جغرافيايي  ً5/3   َ58   ْ51  طول شرقى و ً17.2   َ46   ْ35 عرض شمالى ، در فاصله حدود 38 كيلومترى شرق تهران و 10 كيلومترى شمال غرب شهرستان دماوند قرار دارد. مظهر اين چشمه در مرز سازند ميلا (سنگ آهك و دولوميت) و سازند لالون (ماسه سنگ)واقع شده است (شكل 1). اين چشمه از نوع چشمه هاى تكتونيكى مى باشد. آب چشمه آبعلى در رديف آبهاى سرد (Subthermal) و تيپ (Type) آن بيكربناته كلسيك است (شكل 2).

آمار خصوصيات فيزيكوشيميايى چشمه آبعلى در جدول 4 آورده شده است.

شكل 1_ تصوير مظهر چشمه آبعلى


شكل 2 – كيفيت آب چشمه آبعلى بر روى نمودار پايپر (Piper)