نمودار مقايسه اي آراء نمايندگان مردم دماوند و فيروزكوه بعد از انقلاب اسلامي

نمودار مقايسه اي شركت مردم در انتخابات نه دوره مجلس شوراي اسلامي

در حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه


جدول آمار مقايسه اي جمعيت، واجدين شرايط و آمار اخذ آراء در نه دوره مجلس

شوراي اسلامي 

دوره

زمان اخذ آراء

جمعيت شهرستان

واجدين شرايط


كل آمار اخذ آراء در مركز انتخابيه دماوند و فيروزكوه

 

درصد

 

منتخب

 

رأي كسب شده

 

درصد

اول

58/12/24

65219

42392

24602

58

الويري

10882

34

دوم

63/1/26

حدوداً 72000

46800

37036

79

صفري

18870

62

سوم

67/1/19

78241

50857

46131

91

نوروزي

16212

35

چهارم

71/1/21

حدوداً 85000

55250

32197  (مرحله دوم)

77

رسولي نژاد

19518

60

پنجم

74/12/18

حدوداً 91000

59150

50924

86

رسولي نژاد

28098

55

ششم

78/11/22

99500

64675

54273 (مرحله دوم)

82

خانزادي

29747

54

هفتم

82/12/1

114000

74100

52484

71

رسولي نژاد

20645

39

هشتم

86/12/24

135960

88374

45947

52

رامين

15765

34

نهم

90/12/12

151383

90000

63996

72

رامين

17760

28

 

 آمار شركت مردم در حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي 

نام و نام خانوادگي

رأي اخذ شده در فيروزكوه

رأي اخذ شده در رودهن

رأي اخذ شده در دماوند

شاهرخ رامين

1389

10999

5372

حميدرضا مشهدي عباسي

171

612

10954

سيدمحمدباقر درياباري

4814

3378

1662

علي ميرزاكريمي

855

1844

5639

اشرف آهنگر سله بني

1980

409

1594

غلامعباس كياني

1895

737

874

حسن اسفنديار

2710

211

425

حبيب ا... ضيابخش گنجي

540

812

844

عليرضا طاهري

76

86

1537

سيدمحمدرضا دماوندي

19

65

1059

سيد حسن كابلي

325

52

57

جمع

14774

19205

30017


مقايسه آماري انتخابات گذشته در مركز حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه  

دوره

مرحله اول

مرحله دوم

درصد آراي شعب

نام منتخب

زمان اخذ راي

كل آراء

نفر اول

نفر دوم

زمان اخذ راي

كل آراء

نفر اول

نفر دوم

اول

58/12/24

24602

10882 (1)

4619 (2)

 

 

 

 

34

مرتضي الويري

دوم

63/1/26

37036

12838 (3)

11819 (1)

 63/2/27

29797 

18870 (3)

13769 (1)

62

محمود صفري

سوم

67/1/19

46131

16212 (4)

15178 (5)

 

 

 

 

35

اصغر نوروزي

چهارم

71/1/21

42398

9213 (3)

8639 (6)

71/2/18 

32197 

19518 (6)

12192 (3)

60

احمد رسولي نژاد

پنجم

18/12/74

50924

28098 (6)

12058 (4)

 

 

 

 

55

احمد رسولي نژاد

ششم

78/11/22(11)

56858

16335 (7)

16229 (6)

80/3/18

ميان دوره

54273

29747 (7)

21093 (6)

54

مصطفي خانزادي

هفتم

82/12/1

52484

20645 (6)

20443 (7)

 

 

 

 

39

احمد رسولي نژاد

هشتم

86/12/24

45947

15765 (8)

6671 (9)

 

 

 

 

34

شاهرخ رامين

نهم

90/12/12

63996

17760(8)

11737 (10)

       

28

شاهرخ رامين

(1) الويري، (2) صفدري، (3) محمود صفري، (4) نوروزي، (5) بهزادي، (6) رسولي نژاد، (7) خانزادي، (8) رامين، (9) محسن صفري ، (10) حميدرضا مشهدي عباسي و (11) انتخابات اين دوره باطل شد.


ميزان مشاركت مردم در 9 دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي 

دوره هاي مجلس

و سال برگزاري انتخابات

جمعيت كشور

جمعيت واجدين اخذ راي

جمعيت راي دهندگان

درصد ميزان مشاركت

اول - 1358

37 ميليون و 714 هزار نفر 20 ميليون و 857 هزار نفر 10 ميليون و 875 هزار و 969 نفر

52

دوم- 1363

45 ميليون و 798 هزار نفر 24 ميليون و 143 هزار نفر 15 ميليون و 607 هزار و 306 نفر

65

سوم - 1367

51 ميليون و 909 هزار نفر 27 ميليون و 987 هزار نفر 16 ميليون و 714 هزار و 281 نفر

60

چهارم – 1371

56 ميليون و 656 هزار نفر 32 ميليون و 465 هزار نفر 18 ميليون و 767 هزار و 42 نفر

58

پنجم – 1374

59 ميليون و 187 هزار نفر 34 ميليون و 716 هزار نفر 24 ميليون و 682 هزار و 386 نفر

71

ششم – 1378

63 ميليون و 152 هزار نفر 38 ميليون و 726 هزار نفر 26 ميليون و 82 هزار و 157 نفر

67

هفتم – 1382

67 ميليون و 315 هزار نفر 46 ميليون و 351 هزار نفر 23 ميليون و 734 هزار و 677 نفر

51

هشتم – 1386

71 ميليون و 532 هزار نفر 43 ميليون و 824 هزار نفر 22 ميليون و 350 هزار و 254 نفر

51

نهم - 1390

74 ميليون و 700 هزار نفر 48 ميليون و 208 هزار نفر 30 ميليون و 944 هزار و 400 نفر

65

  * تذكر

1- آمار جمعيتي مردم در دوره دوم، چهارم وپنجم تقريبي است.

2- براي تعيين واجدين شرايط هر دوره به طور نسبي، 65 درصد تعيين شده است. در صورتي كه ممكن است به لحاظ عوامل تعيين كننده كمتر يا بيشتر باشد. در نتيجه تعيين درصدها در جداول و نمودارها تقريبي و نزديك به واقعيت است. چنانچه آمار دقيق تر در اختيار نهادها يا اشخاص است با ذكر سند در اختيار رهاورد گذاشته شود تا جهت اطلاع آيندگان ثبت گردد.