مذاكرات مجلس شوراي ملي ۸ خرداد ۱۳۳۱ 

نشست ۶- تصميم‌هاي مجلس شوراي ملي درباره نفت و گاز

 

صورت مشروح مذاكرات مجلس روز ۵شنبه ۸ خرداد ۱۳۳۱ 

فهرست مطالب:

۱ - تصويب صورت مجلس۲ - بيانات آقاي رئيس و چندنفرازآقايان راجع به انتظامات مجلس۳ - بقيه مذاكره نسبت باعتبارنامه آقاي عامري نماينده سمنان و تصويب آن۴ - اعلام رسميت مجلس۵ - طرح گزارش كميسيون تحقيق راجع بانتخابات رضائيه و نمايندگي آقاي افشارصادقي و تصويب آن۶ - اعلام تصويب نمايندگي آقاي جلالي از دماوند۷ - طرح گزارش نمايندگي آقاي شهاب خسرواني از محلات۸ – تعيين موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت ده و بيست دقيقه صبح برياست آقاي اورنگ تشكيل گرديد

۱ - تصويب صورت مجلس

رئيس - صورت غائبين جلسه قرائت مي‌شود. (بشرح زيرقرائت شد)

غائب بااجازه - آقاي دكترحسين فاطمي

غائبين بي اجازه - آقايان: حاج سيد ابوالقاسم كاشاني، محمدعلي دادور.

ديرآمدگان بااجازه - آقايان: احمدبهادري و معتمددماوندي

رئيس - درصورت مجلس نظري نيست؟ (اظهاري نشد) صورت ملجس تصويب شد

۲- بيانات آقاي رئيس و چندنفرازآقايان راجع به انتظامات مجلس

رئيس - قبل ازشروع بدستور اجازه مي‌خواهم دوماده ازنظام نامه قرائت شود، (ماده ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ توسط منشي بشرح آتي مجلس قرائت شد) ماده ۲۰۴ – مخبرين جرايد و تماشاچيان باداشتن بليط مخصوص همان جلسه كه بامهر اداره كارپردازي و امضاي يكي ازكارپردازان صادرشده باشد و نيزمأمورين انتظامي بدستور رئيس مجلس درمحل‌هاي مخصوص حق حضورخواهندداشت و بايد درتمام مدت جلسه ساكت باشند و ازهرگونه تظاهر خودداري كنند وگرنه بامررئيس ازمجلس اخراج مي‌شوند.

تبصره ۱- نمايندگان فقط باشخاصي مي‌توانند بليط ورودي بتالارمجلس رابدهند كه درباب رعايت نظم مجلس اعتماد كامل به آنان داشته باشند.

تبصره ۲- براي مخبرين جرايدي كه روزنامه‌هاي آن‌ها مرتبا منتشر مي‌شود ممكن است بليط‌هاي سه ماه صادرنمودولي درهرحال اين بليط‌ها قابل انتقال نخواهد بود.

ماده ۲۰۵ – حمل هرنوع اسلحه براي كساني كه وارد محوطه مجلس مي‌شوند باستثناي مأمورين انتظامي ممنوع است

ماده ۲۰۶ – هريك ازتماشاچيان و نمايندگان جرايد كه باعث اغتشاش يا اخلال نظم مجلس شود و يانسبت برئيس و نمايندگان مجلس و يا وزراء و معاونين و يا ساير افراد توهين و يا تهديد نمايد باامررئيس ازتالارجلسه اخراج و توقيف مي‌شود درصورتي كه عمل اوموجب تعقيبات كيفري باشد درظرف ۲۴ ساعت بمراجع صالحه تسليم خواهد شد.

رئيس - آقاي فرامرزي عبدا لرحمن فرامرزي - عرض كنم كه گويا اينحديث باشد يزع ا لسلطان مالا يزع ا لقرآن يعني اينقدر كه قدرت و حكومت جلومي‌گرد دراعمال غيرمشروع خود قرآن نمي‌گيرد. يعني اجرامي‌خواهد قرآن قانون هم همان طوراست مكررتماشاچيهادخالت كرده‌اند درنطق و عمل مجلس و گاهي هم وكلا را تهديد كرده‌اند و ازاينطرف و آنطرف هم فحش داده‌اند مكررهم ماتذكرداديم و ماده آئين‌نامه خوانده شد ولي ماده آئين‌نامه اجرا مي‌خواهد و اجرايش هم بايد ازطرف رئيس مجلس باشد (صحيح است) آن روز درجلسه خصوصي وقتي كه آقايان گفتند بايد تنبيه شوند اين اشخاص من گفتم مدتها است مااعتراض مي‌كنيم و مي‌گويند بايد تنبيه شوند و ماتابحال تنبيهي نديده‌ايم اگر اين دفعه بعدازوقوع اين قضيه بما گفتند فلان فلان كرده بودند و اين جورهم تنبيه شدند ما مي‌دانيم كه راست است ولي اگر بماخبرندادند و نگفتند كي اخلال كرده و نگفتند اخلال گرچه مجازاتي ديده بنابراين اينها الفاظي روي كاغذاست مگراين كه اجرا بشود و اجرايش هم فعلا بدست جنابعالي است.

رئيس - آقاي راشد

راشد - بنده درجلسه خصوصي درهمين موضوع عرض كردم براي حفظ حيثيت اكثريت اين آقايان كه علاقه مند هستند هم بحفظ حيثيت خودشان و هم بحفظ حيثيت مجلس باهمديگرتوافق كنند باتمام اختلافاتي كه درمسلك‌هاي سياسي دارند دراين يك موضوع باهمديگر متحد شوند و اگر بنا باشد يك چيزي بنويسند مانند سوگند نامه و پاي آن را امضاء كنند كه هروكيل ياغيروكيل كه دراين طالارازحدود آنچه قانون براي او معين كرده خارج شد مجتمعا اورا مجازات كنند اينكاردرمجلس هفدهم بشود تا از اينجا نظم شروع بشود هميشه بايد شخص نظم را ازخودش شروع كند تا بتواندديگران را هم منظم كند بايد ازخودمان نظم را شروع كنيم بنده عرض كردم كه دراين مجلس بايد دوچيزراازبين بد يكي مداهنه‌است و مجامله، دراينجا نبايد مجامله كرد و تملق گفت، حقيقت رابايدگفت، انتقادبايدكرد باصراحت و شجاعت درهرمطلبي كه مورد انتقادباشدازطرف ديگرازادب و نزاكت خارج نبايد شد انتقاد رابايد بجاكرد بادليل بامنطق، فحاشي نبايدكرد، اهانت نبايدكرد، ناسزانبايد گفت، درجلسه خصوصي عرض كردم بعضي‌ها نبايد خيال كنند وكيل آزاداست باين معني كه ديگرنه رعايت قانون كند نه رعايت مبادي اخلاقي كند نه موازين ديني و اجتماعي، وكيل آزاداست درفكر كردن، اعمال نظر در مسائل اجتماعي انتقاد كردن بركساني كه مي‌خواهندازموازين خارج شوند. آزادي از اين قبيل است پس بايستي همه آقايان اگر علاقه مند هستند اكثريت متفق شود كه خودشان رعايت نظم رابكنند و هركس ازتماشاچيان هم كه خواست خارج شودازاين ميزان متفقا تنبيهش كنند شديدا تانظم برقرارشود (صحيح است)

رئيس - آقاي ملك مدني

ملك مدني - جناب آقاي راشد فرمودند كه ما سوگند يادكنيم كه متحد و متفق باشيم و برخلاف اصول و انتظامات كاري نكنيم بنده اعتقادم اين است كه مادراينجا درپشت اين تريبون قسم بقرآن مجيد خورديم كه حقوق مجلس و مجلسيان را حفظ بكنيم ماخودمان جزو همان اشخاص هستيم سوگند جديدي لازم ندارد همانطوري كه فرمودند درجلسه خصوصي و البته همه آقايان هم پشتيباني فرمودند بنده هم عرض كردم ما آمده‌ايم اين جا براي اين كه حقوق ملت ايران را حفظ كنيم و مملكت را منظم داشته باشيم ا لبته اول اينجا بايد نظم و آسايش و انتظام برقرارشود بعلاوه بعقيده بنده مملكت ما يك وضعيت خاصي پيدا كرده‌است كه احتياج دارد حتي ا لمقدور تمام طبقات يك وحدت و اتفاقي داشته باشند بعقيده بنده اين وحدت جزو تكاليف ملي ما است و ما بااين اوضاعي كه امروز داريم بااين مسئله بزرگي كه درپيش داريم و مبتلا به كشورشده‌است تمام طبقات بايد با هم وحدت داشته باشند بخصوص نمايندگان ملت و اميدواريم كه اين تذكرات نصب العين همه باشد و همه متفقا بتوانيم براي خيروسعادت و پيشرفت ملت و مملكت كوشش و انجام وظيفه كنيم زيرا ممكن است امروزياجلسه ديگر رسميت مجلس اعلام شود درواقع اولين جرياني است كه ما بايد وظايف خودمان را دربرابر ملت انجام دهيم.

رئيس - آقاي اخگر

حاج سيدجوادي - آقاي رئيس آيا آقايان حق داشتند مطابق نظامنامه صحبت كنند يا نه؟ پس چرا معترض نمي‌تواند صحبت كند آئين‌نامه را اجرا كنيد آقا

رئيس - آئين‌نامه همين است كه اجراكرديم. آقاي اخگر

اخگر - بنده عرضي ندارم دراينمورد آئين‌نامه بايد اجراشودقبل از دستورعرضي دارم اگر اجازه بفرماييد عرض كنم

رئيس - خيرآقا نمي‌شود بگذاريد حالا باشد. تمام بياناتي كه آقاي راشد و آقاي فرامرزي و آقاي ملك مدني فرمودند نتيجه آن براي بنده يك كلمه‌است كه آن يك كلمه را نبايد بگويم و بايد بكنم اميدوارم ازخداي تعالي كه حق تعالي توفيق عمل بنده عنايت كند كه بتوانيم موافق آئين‌نامه عمل كرده باشيم فقط اين موادبراي تذكر كساني بوده‌است كه بنام تماشاچي و غيره هستند

۳- بقيه مذاكره نسبت باعتبارنامه آقاي عامري نماينده سمنان و تصويب آن

رئيس - اكنون وارددستورمي‌شويم آقاي عامري بفرماييد

عامري - اگر ازپرده برون شد دل من عيب مگير شكرايزد كه نه درپرده پنداربماند محتسب شيخ شد و فسق خود از يادببرد قصه ماست كه درهرسربازاري بماند اشكالات زيادي درانتخابات نقاط مختلف اين مملكت پيداشد كشت و كشتاروضرب و جرح واقع شد و فقط چيزي كه‌هاي وهوي خيلي زيادي پيداكرد پرونده انتخابات سمنان بود بسياري ازآقايان تصوركردند كه منشأ تمام اين ناامني و اغتشاش بواسطه اين انتخابات آزاد بود هيچكس نرفت پيداكند و ببيند منشاء اين كاركجاست بنده عرض كردم كه اگر ازپرده برون شد دل من عيب مگير، من براي اين كه آقايان را روشن كنم منشأش را بدست آقايان مي‌دهم و آن وقت خود آقايان بخودي خود روشن خواهندشد در اواخردوره مجلس شانزدهم ا لبته دستجات و احزاب و افرادي بودند كه يا خودشان را پشتيبان دولت مي‌دانستند يا دولت را پشتيبان خودشان بمحض اين كه انتخابات شروع شد بخودشان حق دادند كه براي حوزه‌ها نمايندگي بتراشند و هروسيله‌اي را براي پيشرفت مقصود مشروع بدانند اگر آقايان بخواهند همين دونفرآقايان كه ببنده اعتراض كرده‌اند آقاي مهندس زيرك‌زاده و آقاي علي زهري اين را خودشان ملاحظه بفرمايند و امضاهاي خودشان را ببينند كه قبل ازانتخابات سمنان، اين اعلاميه ايست كه هزارها برگ آن را پخش كرده‌اند و درآن حوزه منتشر كرده‌اند اين اعلاميه را مي‌خوانم ملت رشيد سمنان و دامغان - سنگسروشهميرزاد - جندق و بيابانك - نظربه ائتلافي كه بين حزب ايران و مجمع مسلمانان مجاهد و حزب زحمتكشان ملت ايران وابسته بجبهه ملي درامرانتخابات دوره هفدهم تقنينيه مجلس شوراي ملي بعمل آمده‌است آقاي دكترسيد رضي صحت طباطبائي را بعنوان نامزد انتخابات دوره هفدهم شهرستان سمنان و دامغان معرفي مي‌نمايد و ازكليه افراد وطن دوست آن شهرستان انتظار مي‌رود كانديد مزبور را تقويت و تأييدنمايند حزب زحمتكشان ملت ايران علي زهري مجمع مسلمانان مجاهد كريم‌آبادي، حزب ايران احمدزيرك‌زاده. آقاي سيدكمال اين را بگيريد بهمه آقايان نشان بدهيد مكي -صحيح است قنات‌آبادي - بنده اجازه مي‌خواهم طبق ماده ۹۰

رئيس - يادداشت كنيد آقايان منشي هاهم يادداشت مي‌فرمايند

عامري - مقصود بنده اين است كه اين سه حزب درسمنان و دامغان كانديد داشته و اوراقي هم انتشارداده‌اند اقداماتي هم كردند تا آنجائي كه اقدامات بدين منوال باشد اشكالي ندارد ولي اگر از اين حد تجاوزكرد آن وقت ديگرآزادي را ازمردم سلب مي‌كند بعدازاين كه اين كارشد دونفرديگرهم درسمنان براي خودشان كانديدهاي خاصي معين كردند ا لبته و رنجش هائي هم ازبنده داشتند اينها آمدند آقاي آشتياني را كانديد كردند ازنظراين كه آقازاده شان ممكن است درورامين موفقيت حاصل كند ايشان را كانديد كردند كه پسر و پدركمك يكديگرباشند نفوذشان را توسعه بدهند ازپشت دروازه تهران تا پشت دروازه جندق و بيابانك اينها هم آمدند يك كانديدائي داشتند تا آنوقت حزب توده ايران كه طرفداراني در كارخانه ريسمان بافي سمنان داشت و سكوت اختياركرده بودند اينها گفتند كه ماچرا ساكت بنشينيم اينها هم آمدند آقاي داوري را كه ازخودشان بود كانديد كردند و جلو افتادند هركدام ازاينها شروع به فعاليت كردند ولي يك حريف درمقابل آنها بود بنده شخصا نيرومند نيستم ولي اتحاد و اتفاق اهالي سمنان پشت ببنده داد و جديت و زحماتي كه كشيدم اقوام و كساني داشتم كه بنده را باوجود اين درمقابل آقايان نيرومند مي‌كرد يك هدف مشترك بود ببخشيد دهنم خشك شده‌است (عبدالرحمن فرامرزي - رمضان هم هست بيشترآدم دهنش خشك مي‌شود)

هدف مشترك آنها اين شد كه اول بنده و طرفداران بنده را تهديد كرده بودند و مي‌خواستند باين وسيله توفيق حاصل كنند همه اينها كه عرض مي‌كنم دليل و مدرك دارم اينهم تلگرافي است كه يكي از اين آقايان براي آقاي دكتر بقائي تهيه كرده‌است منتهي اصل تلگراف نيست اين رونوشت است كه مي‌نويسد (جناب آقاي دكترمظفربقائي همانطور كه حضورا عرض كردم تشكيلات سمنان منظم گرديده دستور اعزام يك نفر را صادر كنيد) تا موقعي كه اين عمل نبود مأمورين دولت ازدوجهت منحرف نشدند يكي بيم يا اميد وقتي كه اينوضع پيش آمد و كانديدها سركيسه را شل كردند و مأمورين دولت مواجه شدند با دوقسمت بيم و اميد ديگرانحراف آنها مسلم بود اين وضعي بود كه خواستم آقايان مستحضرباشند ازعمليات آنها بعدبموقعش عرض مي‌كنم براي اين كه مي‌دانند همه اينها براي ازبين بردن بنده همدست بودند آقاي محمدهادي فاميلي و شريفي جزو طرفداران آقاي آشتياني بودند اين يك نامه ايست كه براي اطلاع آقايان مي‌خوانم محرمانه و مستقيم آنها جزوپرونده هست (وزارت كشورتعقيب شماره ۲۲۴-۷،۱۰،۳۰ روزجمعه ۶،۱۰،۳۰ ازهدايت داوري كه كانديد توده ايها بودند درفرمانداري باحضورآقايان رؤساي شهر و ژاندارمري ملاقات بعمل آوردند نكات قابل توجه اظهارات مشارا ليه يكي اين بود كه آماده براي هرگونه مبارزه هم است و ديگري هم اين بود كه درليله ۷،۱۰، ۳۰ درمنزل ميرزا محمدهادي فاميلي دعوت بشام بوده‌است بنده خيال مي‌كنم اين مقدمه‌اي را كه گفتم و بعد آقايان درضمن خواهند رسيد براي اين بود كه آقايان بدانند كه اين ۳ دسته همكاري مي‌كردند برعليه بنده و جزو اين اوراق ملاحظه مي‌فرماييد چيزي را كه لازم بعرض مي‌دانم ايراداتي است كه آقاي مهندس زيرك‌زاده بانتخابات سمنان گرفتند و بنظربنده تمام اشخاصي كه اين پرونده را خواندند اصلا درست متوجه نشدند اينهارا بايدجواب عرض كنم ازروزشروع با ستقراع يك فرمانداري معين شده ازباكورفته به سمنان صورت شوراي شهرستان تشكيل شده تمام روساي ادارات حضورداشتند هركسي يك صورتي ازجيبش درآورده‌است و بنده كه نبوده‌ام باين ترتيب يك صورتي تنظيم كردند و اگر واقعا مي‌خواستند ازمن حمايت كنند و بامن موافقت كنند نمي‌آمدند ازيك خانواده‌اي كه بامن مخالفت آغازكرده بودند هيجده نفرازآن صورت بگيرند صورت آنراهم دارم (معتمددماوندي - جلوبلندگو آهسته صحبت بفرماييد بلندگو كارنمي‌كند...

رئيس - خواهش مي‌كنمم كه بگذاريد سخنگو هر كه هست سخنش را بگويد

فرامرزي - صحبت ازسخنگو نيست صحبت ازبلندگوست كه كارنمي‌كند (خنده نمايندگان)

رئيس - بلندگوراهم بگذاريد سرجايش باشد

عامري - وقتي كه شروع باستقراع كردند از صد و هشت نفر سي و شش نفر رامعين كردند و بعد نه نفرراباتمام مجاهدتي كه شب اين آقايان كردند بواسطه اين كه عده زيادي درسمنان هستند اينهاياكس كاربنده هستند يا قوم و خويش بنده هستند يادوستاني هستند كه ببنده معتقد هستند با وجود آن كه تا دوبعدازنصف شب آمدند قرآن بردند و قسم خوردند با وجود اين نتوانستند اكثريت انجمن را بدست بياورند كاري كه شد اين بود كه دونفرتوانستند خودشان را وارد انجمن بكنند، اينهاهمان دونفري هستند كه آقايان اگر اجازه بفرمايند گزارشهائي كه اينجااست بنده مي‌خوانم ملاحظه مي‌فرمايند اين همان دونفري هستند كه هركاري درخارج انجمن ميخواسته‌است بكند و هرقدمي كه انجمن خواسته بردارد تحريكات را شروع كرده‌اند يكدسته فرستاده‌اند تهران تمام اين شكاياتي كه مي‌بيند روي تحريكات اين دونفري است كه درانجمن آمده‌اند و بعدهم يك صورتمجلسي درست كرده‌اند با حداكثر دونفرشان اين يك تلگراف فرمانداراست راجع باين اشخاص يعني آن دونفري كه خودشان را وارد انجمن كرده‌اند و صورتمجلس آقاي آشتياني را امضاء كرده‌اند من اين نامه را كه بوزارت كشورنوشته شده مي‌خوانم ((محرمانه و مستقيم وزارت كشور با تقديم رونوشت تلگراف بخشداري سنگسر بعرض ميرساند بمحض وصول تلگراف فورا بژاندارمري و شهرباني دستورداده شد قواي كمكي بسنگسراعزام و درحفظ نظم آن منطقه اقدام نمايند بطوري كه تاكنون معلوم شده ضمن زد و خورد در سنگسر يكنفرمقتول و چندنفرزخمي شده‌اند ولي محمدهادي فاميلي و شيخ هادي شريفي و اتباع و آنها كه ازطرفداران آقاي آشتياني مي‌باشند اين قتل سنگسررا وسيله نيات خود قرارداده براي ارعاب اهالي و مأمورين بازوركسبه بازار را تهديد و آنهارا وادار بتعطيل دكاكين خود نموده بتلگرافخانه رفته‌اند و بانصب بلندگو و تحريك مردم نظم شهررا برهم مي‌زنند)) اين دونفري هستند كه آقايان گفته‌اند اعتبارنامه به آقاي آشتياني داده‌اند و دونفري صورت مجلس را امضاء كرده‌اند اين دونفرمحمدهادي فاميلي و شيخ هادي شريفي و اتباع آنها كه ازطرفداران آقاي آشتياني هستند اينها آمده‌اند صندوق را بنفع خودشان پركرده‌اند و استدعا مي‌كنم آقايان توجه بفرمايند دربين گزارشاتي كه هست اين گزارش رابنده براي ملاحظه آقايان مي‌خوانم:

۱۳۳۰/۱۰/۲۵ شماره ۲۸۴ وزارت كشور عطف بمرقومه شماره ۳۱۸۰، ۱۸-۱۰-۳۰ با اعاده عين دوفقره نامه به استحضارميرساند بطوري كه طي شماره ۳۴۳۷،۹-۱۰-۳۰- ۳۴۴۹ –۱۱،۱۰،۳۰ بعرض رسيد ۱۰۸نفرازطبقات شش گانه و معتمدين محل با مشورت شوراي شهرستان كه رئيس دادگستري محل هم جزو شورا بوده باحضورونظارت كامل بازرس قضائي تعيين و دعوت گرديد و درتاريخ ۳۰-۹-۳۰ مراسم قرعه كشي بعمل آمده منتهي بعضي دستجات چون دراقليت بوده و انتظار داشتند قرعه فقط بنام طرفداران آنها اصابت نمايد و نتيجه استقراع را برخلاف انتظار خودديده‌اند مبادرت به اين قبيل شكايات و تظاهرات محلي نموده و مي‌نمايد بطوري كه استنباط مي‌شود اين اشخاص مي‌خواهند با ايجاد تشنج مردم را مرعوب نمايند تا بل كه بتوانند با اعمال قدرت و زور طرفدار بيشتري درموقع اخذآراء بدست بياورند و هرگاه شاكيان شكايتي داشتند درهمان موقع دعوت ۱۰۸ نفرودرحين استقراع شكايت خودرا مي‌نمودند و براي بعدازاستقراع و بدست آمدن نتيجه نمي‌گذاشتند همانطوري كه قبلا بعرض رسيده شكايت بي اساس بي اساس و غيرقابل ترتيب اثراست اينك جهت مزيد استحضار رونوشت صورتجلسه مورخ ۳۰،۹، ۳۰ نيزتقديم مي‌شود بااين كه مكرربه آنهاتذكرداده شده‌است كه مطابق ماده ۴۱ و ۴۲ قانون انتخابات مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات انجمن نظارت و بعدازآن مجلس شوراي ملي دوره ۱۷ خواهدبود و بيش از اين مزاحم نشوند و درنظم محل اخلال نكنند معهذا توجهي ندارند و پيوسته نيز زحمت فراهم مي‌نمايند و محرك اصلي شاكيان شيخ هادي شريفي سردفتراسنادرسمي و محمدهادي فاميلي است كه اولي ملبس به لباس روحانيت است درارديبهشت ماه سال جاري درميتينگ هوادارن صلح شركت كرد و بطوري كه عكس اين شخص درروزنامه مصلحت شماره ۳۳ تاريخ ۸،۳،۳۰ گراورشده باتفاق علي محمدسعدا لدين نماينده كارگران منتسب بحزب منحله توده و كبوتر صلح پرواز مي‌دهد و فعلا هم جزاخلال نظرديگري ندارد مستدعي است با مراجعه بصورت جلسات تقديمي ضمن شماره ۳۳۴۷ –۳،۱۰،۳۰ و ۳۳۸۸ –۵،۱۰،۳۰ بشاكيان جوابگويي شود تا از تظاهرات كه موجب تشنج و برهم زدن نظم عمومي است خودداري نمايند فرماندارسمنان اين دونفرهمان دونفري هستند كه صورت مجلس درست كرده‌اند ازبراي آقاي آشتياني آنراهم تشريح مي‌كنم مزاياي اين دونفرراهم آقايان درنظرشان باشد اسمشان هم درخاطر آقايان باشد آقا شيخ هادي شريفي و ميرزا محمدهادي فاميلي اين دونفردرتمام اين جريان بودند غيرازاين دونفرچندنفري راهم دائما هي مي‌فرستادند بطهران و هي مي‌فرستادند سمنان عرض كردم آنچه كه آقاي مهندس زيرك‌زاده اعتراض فرمودند يكي اين بود كه فرماندار اول بابنده بوده و بابنده بوسيله تلفن مكالمه كرده و بعدازاين كه قرعه معين مي‌شود ۹ نفرعضواصلي و علي ا لبدل درمي آيند بقيد قرعه آقايان مي‌بينند كه درانجمن نتوانستند كاري كنند جزاين دونفرماجراجو كه درانجمن راه پيدا كردند ازهمانروز به خيال مي‌افتند كه انجمن را تغيير بدهند وقتي كه مي‌بينند از اين طريق نمي‌شود و فرماندارتازه آمده باين شهرستان حال كه نمي‌شود كاري كرد آمده‌اند چهل، پنجاه تومان داده‌اند به تلفن چي و يك قبض تلفني ساختند كه فرماندار به آقاي عامري تلفن كرده اين در اواخر مجلس بود آقايان شاهدند كه سروصداي بسيارزيادي كرد خلق من در اين مورد تنگ شد مستنطق رفت دردفتر تلفن خانه تأمين دليل كردند براي بنده اين تلگراف مستنطق است كه ازبنده سؤال مي‌كند ((جناب آقاي عامري خواهشمنداست تلگرافا تعيين بفرماييد كه فرماندار جديد سمنان درديماه با جنابعالي مكالمه تلفني كرده‌است بازپرس سمنان شيخ الاسلامي)) و درتاريخ نهم بنده جواب داده‌ام (فرامرزي -انگيزيسيون بوده‌است) بنده جواب داده‌ام ((آقاي شيخ الاسلامي بازپرس سمنان مكالمه تلفني بابنده زيادكرده‌اند ليكن بطورقطع فرماندارجديد نه تنهابامن مكالمه تلفني نكرده بل كه مكاتبه هم نكرده‌است)) و درتمام اينمدتي هم كه فرمانداربوده بنده اصلا اورا نمي‌شناختم قبضي هم كه درست كرده‌اند ملاحظه بفرماييد تا چه حدبعيد است اينجوركثافتكاريها يك فرمانداري كه درشهرستاني است همه آقاياني كه مال شهرستانها هستيد مي‌دانيد آيا اول مس فرستند تلفنخانه قبض صادرمي كنند يا خيرمن اغلب ازتوي خانه‌ام تلفن مي‌كنم بنده خيلي از اين جريان عصباني شدم رفتم خدمت آقاي نخست‌وزير (خسروقشقايي - تلفن كردن كه جرم نيست) گفتم آقا تاكي تا چند اين افتضاح را كجا ببريم گفتند چرا خلقت تنگ شده اين گزارش براي ماهم رسيده‌است نه فقط فرماندار اگر باشما مكالمه هم مي‌كرد عيبي نداشت اگر فرماندار از شما صورت هم خواسته بود مانعي نداشت، فرماندار كه خودش نمي‌تواند تعيين كند بايددر شوراي شهرستان انتخاب كنند اين يكي ازجرياناتي بود كه آقاي مهندس زيرك‌زاده براي مخالفت با بنده دليل آورده‌اند اين قبض تلفن جعل است و پرونده‌اي هم الان در دادگستري سمنان از لحاظ جعليتش مطرح است (عبدالرحمن فرامرزي - راست هم باشد مهم نيست) بله راست هم باشد مهم نيست منظوراينست كه بفرمايشات آقابنده جواب بدهم عرض كنم يكي ازچيزهايي كه بنظر آقاي زيرك‌زاده رسيده بود اين بود كه آرائي را آمده‌اند باطل كرده‌اند و حال آن كه انجمن مركزي حق نداشته آراءرا باطل كند و بعدهم آمدندخودشان گفتند يعني ماده قانوني را پيدا كردند و قبل ازبيان آن ماده قانون يك شمه‌اي فرمودند ازاين كه نمايندگان مجلس خودشان بايد ازاولين كساني باشند كه رعايت قانون را بكنند اين كاملا صحيح است اول بايد مجلس شورايملي رعايت قانون رابكند تاحق بتواند پيدا بكند كه بديگران هم رعايت قانون را تعميم بدهد من صددرصد دراين موضوع با حضرتعالي هم عقيده هستم حالا ببينم انجمن مركزي سمنان رعايت قانون نكرده يا ديگران نكرده‌اند اين يكي دوتا تلگراف است ازسنگسررسيده كه بنده مي‌خوانم تا اين سوء تفاهم هم ازآقايان رفع شود كه بدانند انجمن سمنان هيچ صندوقي را باطل نكرده انجمن فرعي دامغان اينكاررا كرده و خود آقاي مهندس زيرك‌زاده دربياناتشان قبول كردند و گفتند انجمن اصلي نمي‌توانسته ولي انجمن فرعي ممكن است اينكار را بكند جمعا ۲۷ صندوق درحوزه سمنان و دامغان و جندق و بيابانك گذاشته شده بود ۲۴ صندوق را صحيح دانستند و ۳ صندوق را صحيح ندانسته‌اند اين سه صندوق مال كجاست يكي مال شهردامغان است و يكي مربوط به سنگسر و شهميرزاد و يكي هم مال سرخه خود آقاي منهدس زيرك‌زاده دربياناتشان ايراد كردند كه انجمن مركزي سمنان نمي‌توانسته و منهم دلايلي نديدم الان اين دلايل راازتوي اين پرونده درمياورم در دامغان انجمنهاي متعدددارد اهميت دامغان به شهرستانش نيست، شهرستان دامغان ششهزارجمعيت دارد اهميت دامغان بدهات اطرافش است دامغان يك وضعيت خاصي دارد يك قسمت ازچيزهايي را كه بنده اينجا قرائت مي‌كنم مربوط به آن قسمتهايي است كه آقاي مهندس زيرك‌زاده گفته‌اند دلايلش نيست و من دلايلش را از اين جا عرض مي‌كنم يكي ازايرادات اين است كه اكثريت افرادانجمن نظارت سمنان باقي بوده‌است هروقت كه درسمنان انجمن تشكيل شود اكثريتش با من خواهدبود من درتمام زندگيم هيچ وقت خودستائي نداشتم و هيچوقت ازخودم تعريف نكرده‌ام بشهادت آقايان همچنين ازخانواده‌ام ولي چون موضوعي است اين جا كه آقايان بايد بدانند اين است كه عرض مي‌كنم پدربزرگ بنده آقاي محمددائي بود كه در دربا رناصرالدين شاه بسيار مقرب بود و دائي را ناصرالدينشاه باو مي‌گفت در حياط شاهي كه قسمتي از دربارشاهي آنوقت بوده كوچه آقا محمددائي معروف است مادر پدر بزرگم او هم دخترحاج ميرزا سيد حسن بوده كه تمام موقوفات مسجدسلطاني سمنان ازاواست و اواصلا احداث مسجدرابوجود آورده‌است اين هم يكقسمت و اما پدرمادريم پدرمادرخود بنده هم حاج ميرزا مهدي مجتهد بوده كه ازعلماي درجه اول بوده‌است اين وضعيت خانوادگي ماست پشت درپشت و درسمنان نمي‌شود شما يك خانواده بزرگي پيدا بكنيد كه بابنده نسبتي نداشته باشند انجمني هم كه درآنجا بايد تشكيل شود بموجب قانون بايد ازمعتمدين باشد خوب ازمعتمدين هم همه بابنده مرتبط مي‌باشند اين غيرازاين است كه آقاي آشتياني يا آقاي دكترسيدرضي خان مي‌روند آنجا تمام كوششها رابكنند خودكشان هم بكنند تازه كسي آن‌ها را نمي‌شناسد من دلم مي‌خواست آن گزارش محرمانه را مي‌داشتم كه درآن شبي كه انجمن تشكيل شد اينها چه كردند حالا ازبراي راحتي خيال آقاي مهندس زيرك‌زاده بنده جريان چهلمين جلسه انجمن فرعي دامغان را براي آقايان مي‌خوانم هماني كه مورد اعتراض آقاي مهندس زيرك‌زاده‌است ((چهلمين جلسه انجمن انتخابات درساعت هشت صبح روز بيست و يكم ماه باحضور اعضاي انجمن تشكيل گرديد نماينده سمنان آقاي محمود عالمي هم درجلسه حضورداشت چون اخذآراء درروزهاي هفده هيجدهونوزدهم بهمن ماه ۳۰ درمحيط متشنج بوده و عده‌اي ماجراجو مردم را مرعوب و با تهديد و عنف آنان بپاي صندوق آورده و با تعويض آراء مردم و تطميع و چاقوكشي و تهديد اعضاي انجمن و باشناسنامه‌هاي فوتي اخذراي بعمل آمده و پرونده‌هاي موجود درشهرباني و دادسرا و فرمانداري حاكي است و درچنين وضعي آزادي عمل براي هيچكس نبوده لذا انجمن موضوع را منطبق با ماده چهل چهار انتخابات دانسته و آراء ماخوذه شهررا باطل و غيرقانوني مي‌داند و قرارشد اين تصميم بطورمشروح ازطرف منشي انجمن بطورمحرمانه بانجمن مركزي سمنان و آقاي بازرس قضائي و همچنين فرمانداري دامغان بامضاء اعضاءارسال گردد درساعت هشت و سه ربع جلسه تعطيل شد نماينده انجمن مركزي سمنان محمود عالمي محمدقلي لطفي - هاشميان - اميراحمدي - آراسته - علي اصغرعالمي - لطف الله لطفي - طاهري)) اگر انجمن مركزي سمنان شش نفرشان بابنده بودند انجمن دامغان كه بابنده نبود نه نفرازاعضاي انجمن فرعي دامغان به اتفاق آراء با نماينده‌اي كه ازانجمن مركزي رفته با فرماندارمحل كه مستقل است هرسه تصديق كردند كه درسه روز كه راي گرفته شده دردامغان دريك محيط ارعاب و تهديد بوده كاميون گذاشته بودند آنجا بمحض اين كه چندنفرازطرفداران من مي‌آمدند كتكشان مي‌زدند و بيرونشان مي‌كردند و بعدخودشان مي‌رفتند راي مي‌دادند اين وضع آنجا بوده‌است حالا يك گزارش ديگري است كه براي آقايان مي‌خوانم حالا اگر آقاي مهندس زيرك‌زاده يادوسيه زياد بوده توجه نفرموديد يا اين كه نتوانستيد پيدا كنيد ا لبته اگر مي‌خواستيد مي‌توانستيد پيدا كنيد اين صفحاتي كه ملاحظه مي‌فرمايندتمام مواردي است كه انجمن فرعي دامغان ازشناسنامه‌هاي فوتي و ازاين كه طرفداران مرا باكتك بيرون كرده‌اند تهيه كرده كه اگر آقايان ميل داريد سه چهار جاي آنرا براي اطلاع آقايان بخوانم.

نمايندگان - نخيرلازم نيست

حاج سيدجوادي- بفرماييد كه سه تاصندوق باطل شده و شما وكيل شديد

معتمد دماوندي - خودتان هم كه باابطال صندوق وكيل شديد

حاج سيدجوادي - بنا نبود كه شما حرف بزنيد

معتمد دماوندي - شماهم بنا نبود كه صحبتي نفرماييد (زنگ ممتد رئيس)

عامري - اين نامه ايست كه ازطرف رئيس شهرباني دامغان به فرمانداري نوشته شده ((پيروشماره ۲۷۷،۱ –۹،۱۱،۳۰ امروزمجددا طرفداران آقاي آشتياني و دكترسيد رضي صحت طباطبائي درجلوي تلگرافخانه متحصن بدادن شعارها بنفع كانديداي خود مي‌پردازند همچنين كسان هدايت الله داوري منتسب بحزب منحله توده نيزازموقع استفاده درجمع مداخله و بادادن شعارها علي محريان نژاد و مهدي باقري و چندنفر ديگر كه ازهمان حزب مي‌باشند بمحل فرستاده كه مبادرت بسخن راني بنمايند.

درخلال اين جريانات بازهم بيكارنبوده فعاليت خودرا صرف جنگ اعصاب و اخباركذب بين دستجات مزبور منتشر مي‌نمايند درنتيجه بقدري احساسات مردم تحريك مي‌شود كه درموقع عبورآقايان مديرعالمي رئيس انجمن، محمود عالمي مديرشركت برق ازمحل مزبور تانزديك فرمانداري حمله بطرف آنها نمودند كه ازتهاجم اشخاص با وسايل مقتضي جلوگيري بعمل آمد و نيزپس از۱۵ دقيقه فاصله آقاي اميراحمدي عضوانجمن را ضمن عبور مورد حمله قرارداده بازهم بوسيله مأمورين جلوگيري بعمل آمد و به آقاي موسويان و علي اصغر محموديان تذكر داده شد كه مواظب اوضاع و احوال و عواقب وخيم تحريكات باشند زيرا اين رويه ممكن است منجر به پيش آمدهاي خطرناكي بشود رونوشت اين نامه هم به شهرباني كل فرستاده مي‌شود كه آنجا ضمن نامه شماره ۵۴۷۷۳، ۱،۲۳ –۱۱ –۳۰ محرمانه و فوري بوزارت كشورمي نويسد ((وزارت كشور محترما باستحضارعالي ميرساند شهرباني دامغان گزارش مي‌دهد طبق گزارش و شكايات واصله دراثروجود اختلافات شديد بين دستجات مختلفه درصورتي كه يكي ازكانديداها مردود شود وقوع زدوخوردي كه منجر بخونريزي خواهدشد پيش بيني مي‌گردد مراتب ازطرف شهرباني مزبور بفرمانداري و دادسراي آنجا گزارش شده‌است براي حفظ انتظامات و جلوگيري ازپيش آمدي سوء تلگرافا دستور لازم برئيس شهرباني داده شد)) عرض كنم اين وضعي است كه درشهردامغان ايجادكردند انجمن فرعي شهردامغان گفت اصلا اين صندوق قابل خواندن نيست براي اين كه تمام اعضاي انجمن را تهديد كردند و يكي را بطوري كتك زده بودند كه مدتي درتهران بود مي‌گويند كه اگر نخوانيد اعضاي انجمن را مي‌كشيم اين هم گزارش بازرس قضايي است كه مي‌نويسد ((محرمانه مستقيم نامه شماره ۲۲۲،۲۲- ۱۱ –۳۰ رسيد و مورد مطالعه قرارگرفت عقيده دارم كه باتوجه باوضاع و احوال فعلي شهركارقرائت آراءرا متوقف نفرماييد تابعدبا كسب نظرانجمن مركزي تصميم مقتضي اتخاذ گردد بازرس قضايي انتخابات سمنان علي اشرف مهاجر)) كاربجايي رسيد كه خود بازرس مي‌گويد كه اگر نخوانيد مخاطره پيش مي‌آيد انجمن اول تصميم گرفته گفتند نمي‌كنيم اين نامه راهم گرفته گفته همانجور كه گفتيم اين آراء قابل خواندن نيست اماسمنان چه كرد.

دراينجاهم يك انجمن فرعي كه بموجب قانون و مطابق اظهارخود آقاي مهندس زيرك‌زاده مسئول انتخابات حوزه خودش است بچشم اين جريان را مي‌بينيدوقتي كه صندوق راباطل مي‌كنند انجمن مركزي چه بكند و اگر چيزي بگويد مي‌گويد تو كه درمحل نبودي نماينده ات باتفاق ۹ نفر با فرماندارمحل تمام اين جنايات را تصديق كرده ولي با وجود اين انجمن مركزي مي‌گويد كه خيراين آراءصحيح است يعني رعايت قانون را نمي‌كند پس آن ماده ۴۴ كه گفته آرائي كه مبني برتهديد و تطميع باشدبايدباطل شود و ازدرجه اعتبارساقط است كجااست پس نبايد قانون رارعايت كرد بنده خيال مي‌كنم آنچه كه مربوط به دامغان بودرفع سوء تفاهم ازخود آقاي مهندس زيرك‌زاده و معترضين شد كه ميگفته‌اند انجمن مركزي سمنان بي جهت آراء راباطل كرده‌است (مهندس زيرك‌زاده - بنده چنين اشتباهي نداشتم) چرا، چرا اگر مي‌خواهيد مذاكرات جلسه پيش شمارا بخوانم و اما بيايم سرسنگسر حالا مال سنگسرراهم براي آقايان روشن مي‌كنم، عرض كنم يك جايي را كه مي‌گويند انجمن مركزي باطل كرده سنگسراست سنگسررا هم انجمن مركزي باطل نكرده‌است اينهم اشتباه است آقاي فرامرزي توجه بفرماييد يكي ازجاهايي كه مي‌گويند انجمن مركزي باطل كرده سنگسراست سنگسررا انجمن مركزي باطل نكرده دادگستري توقيف كرده‌است تمام اعضاي انجمن تحت تعقيب جزائي هستند همچنين بخشدارهم تحت تعقيب جزائي است دوتلگرافي را كه بنده استخراج كردم براي آقايان مي‌خوانم ((اداره شهرباني كل كشور رونوشت جناب آقاي عامري نماينده محترم مجلس شوراي ملي تهران، رونوشت اداره شهرباني سمنان پيروتلگرافهاي قبلي براثر فداكاري‌هاي ابوا لفضايل احمدي رئيس شهرباني سنگسر(بطورتمسخرگفته‌است) شبها ازشليك تيراشرار خواب برچشم اهالي حرام گرديده با بودن اين رئيس شهرباني وضع سنگسر خطرناك و سيل خون جاري خواهدگرديد.

علي اكبردانائي - حسين متحدين - محمدعلي متحدين)) عرض كنم كه مي‌نويسد بازرس قضايي جرات نمي‌كند به سنگسربرود بعدازاين كه درسنگسرآن كشت و كشتار روي مي‌دهد طرفداران بنده دودسته شدند يك دسته آمدند تهران و يك دسته هم رفتند درسمنان درتلگرافخانه متحصن شدند كه عده‌اي ازآنهار اگر فته و كتك زدند و بعدهم توقيف كردند عده‌اي كه آمدند تهران به آنها گفتيم كه آقايان نمي‌خواهند برويد ازاول تا آخر ما بشما گفتيم كه هرچه بشما مي‌كنند هرچه شمارا مي‌زنند شماكاري نكنيد و اين بدبختها رفتند بمحل و گفتند انجمن نوشته كه بازرس قضايي مي‌گويد كه نمي‌شود تشكيل داد ولي آقايان رفتند و ريختند انجمن را تشكيل دادند انجمن گفت خودتان مي‌دانيد هركاري كه مي‌خواهيد بكنيد رفتند سنگسربچه‌هاي ۱۴ ساله و ۱۶ ساله را بعنوان انجمن درست كردند اين بچه‌هاي ۱۴ و ۱۶ ساله نشستند صندوق ساختند بعدهم رفتند بسنگسريهاي نفهم گفتند سجل بدهيد اين سنگرسيها خيال كردند كه قندوشكرمي‌خواهند بدهند اينهاسجل خودشان و زن و بچه شان را دادند حالا دلايل محكمتري عرض مي‌كنم كه اينها باينهم اكتفا نكردند ديدند كه اين خيلي خراب است روي تمام صفحات را مركب پاشيدند كه ديده نشود گزارش اين جريان مي‌رسد بسمنان انجمن مركزي تلگراف مي‌كند ببخشدار كه آقا جلوي اين كاررا بگيريد بخشدارجواب مي‌دهد كسي بحرف من گوش نكرد وقتي كه بخشدار جواب مي‌دهد هجوم مي‌كنند مي‌روند بدادگستري بعدازاين كه ازدادگستري مي‌خواهند بروند كاميون مي‌برند درجاده نگاه مي‌دارند و جلوشانرا مي‌گيرند و بعدهم مي‌گويند كه خوانديم ۱۶۰۰ راي بنام آقاي آشتياني است و اعلان مي‌كنند اين نامه ايست كه رئيس انجمن مي‌نويسد بفرماندارسمنان فرمانداري محترم شهرستان سمنان نظرباين كه جريان انتخابات سنگسر (شهميرزاد) طبق گزارشهاي واصله مظنون به تزوير و تقلب و تهديد است و با وصول تلگراف ۱۵۵۷ بخشداري سنگسر انجمن نظارت آن شعبه بمنظور محو آثار و علائم جرم ازاجراي دستورانجمن نظارت مركزي خودداري و بقرائت آراء با وضع غريبي شروع نموده و با مراجعه انجمن نظارت مركزي بدادسراي شهرستان سمنان دفاترواوراق صندوق آراء آن حوزه توقيف شد لذا هرگونه گزارش مربوط بقرائت آراء آن حوزه برسد قبل ازروشن شدن حقيقت رسميت نداشته و قابل ترتيب اثر نيست بديهي است آن فرمانداري نيزبا استحضاربجريان اخيرشهميرزاد مراتب را مورد توجه قرارخواهند داد رئيس انجمن نظارت مركزي عرض كنم حالا براي اين كه آقاي مهندس زيرك‌زاده بداند اين جريان و گزارش راباطلاعشان رسانيدم كه اينهم جريان سنگسر است كه آقا مورد اعتراضتان بود پس بازانجمن مركزي سمنان نسبت به سنگسرآرائي باطل نكرده‌است آراء را دستگاه دادگستري بازپرسي سمنان چون رفته و اين اختلافها راديده توقيف كرده اين راهم حالا مي‌خوانم بموجب سندرسمي كه مصدقش ازدادگستري سمنان گرفته شده (چندنفرازنمايندگان - لازم نيست) براي اطلاع كه علاقهمند بكشف حقيقت هستند بنده چندقسمتش را مي‌خوانم و ازخواندن تمام آن صرفنظرمي‌كنم.

جناب آقاي راشد بنده علاقه دارم كه آقا توجه بفرماييد اين صورت مجلسي است كه بموجب آن آراء سنگسر و شهميرزاد ازطرف دادگستري توقيف شده كه آقاي مهندس زيرك‌زاده ايراد فرمودند كه انجمن باطل كرده خيرآقا دادگستري كرده اين صورت مصدق است كه تمبرخورده اگر ميل داريد تمام اينها رابخوانم (نمايندگان - نه آقا) اينها تمام سجلهاي غلطي است كه تطبيق كردند با دفاتر عده‌اي از اين افراد در۱۵سال پيش مرده‌اند (گنجه -همين كافي است) قنات‌آبادي - بدهم نيست براي روشن شدن خوانده شود) بنده مي‌دهم خدمت شما كه بخوانيد اينهم صورت مجلس بازپرسي است كه مي‌نويسد ۲۰،۱۱،۳۰ براثروصول نامه رئيس انجمن مركزي انتخابات.(چندنفرازنمايندگان - احتياجي نيست)

رئيس - ۱۴ دقيقه ازوقت شما بيشترباقي نيست

ناصر ذوالفقاري - خلاصه اش را بفرماييد كافي است


عامري - عرض كنم بحضورتان خلاصه اينست كه اين سه ايراد است راجع به پرونده آنچه كه هياهو راه انداختند اين است كه گفته‌اند سه صندوق باطل شده، صندوق فرعي دامغان كه آنهمه سروصدا راه انداخته‌اند اين را ملاحظه مي‌فرماييد كه تمام اعضاي انجمن را تهديد كردندكتك زدندرئيس انجمن مورد حمله قرارگرفته بود دردامغان تمام ۹نفرباتفاق فرماندارآراءراباطل كردند انجمن مركزي چه مي‌توانست بگويد.

يكي هم مال سنگسراست كه بازپرس توقيف كرده اين صورت به اين مفصلي كه آمده‌اند تطبيق كرده شناسنامه‌هاي كشته شده و مرده‌ها و زن دختررابازدراين جا يك چيزي را براي آقايان عرض مي‌كنم كه خيلي قابل توجه‌است يكي ازچيزهايي كه درسنگسر پيدا كردند قابل توجه‌است اين هم هست يكي ازچيزهايي كه پيدا كردند دوصندوق ساختگي است دوصندوق را مستخدم رفته اندازه گرفتند يك صندوق طولش ۵۰ سانتيمتر و بقطر ۲۵ سانتيمتر و بعرض فلان صندوق دومي را كه درست كرده بودند نفهميده آن بيچاره بدبخت طولش عوض پنجاه سانتيمتر شده‌است ۵۳ سانتيمتر قطرش هم بجاي ۲۵ سانتمي‌ترشده‌است ۲۷ سانتيمتر اين هم درصورت مجلس هست كه يك صندوق عوضي ساخته شده آن صندوق را هم كه پركردند عوضي است كه مستنطق درسه چهار ورقه جريان را نوشته و توقيف كرده صندوقهارا بنابراين اين هم يكي ازمسائلي بود كه اينهمه هياهو دراطرافش ايجاد شده يك چيزديگرهست كه مي‌گويندصندوق سرخه خوانده نشده صندوق سرخه همين وضع سنگسر را داشته صندوق سرخه را هم بواسطه شكاياتي كه عكس برداشته‌اند عكس ژاندارم هم آنجاهست كه يك نفرازطرف من رفته راي بدهد ژاندارم گرفته و زده راي را هم گرفته و راي آقاي آشتياني راداده بعدهم شهرباني گرفته اوراتوقيف مي‌كند انجمن چه مي‌تواند بكند درمقابل اين آيا قانون اجازه مي‌دهد كه اين جور آراءرا احتساب بكند؟

اين عرض بنده‌است براي سه صندوق اما براي اين كه هيچ چيزي ناگفته نمانده باشد كه بنده تقاضا كردم دفاعم براي امروز بيفتد براي اين بود كه اسناد لازم را بياورم كه اين فرماندار سمنان مورد تعقيب جزائي قرارگرفته براي اين كه يكي ازايرادات اين است كه اعتبارنامه بنده را فرماندار امضاء نكرده حالا بايد ديد كه چرا فرماندار امضاء نمي‌كند فرمانداربموجب قانون مكلف است كه امضاء بكند هيچيك ازمأمورين دولت مجازنيستند قدرت و نفوذ شخصي خودشان رابراي جلوگيري ازاجراي قانون بكار ببرند اگر يك جاي ديگر دنيا بود تمام آنهايي كه مسئوليت اين كار بعهده‌شان است اين گناهكاري را مي‌كردند ا لبته بدارشان مي‌زدند اما دراين مملكت است كه يك فرمانداري پرونده را مي‌دزدد و بمخالفين من مي‌دهد همين الان فرماندارشب و روز درمنزل مخالفين من است با پرونده دزدي پرونده امررا بمخالفين من داد دليلش چيست؟ دردادگستري سمنان براواقامه دعوي شده دزدي هم كرده پرونده را هم برده ايشان آمده‌اند محرمانه شكايت كنند بوزارت كشور، وزارت كشور رجوع كرده‌است به بازپرسي كل كشور بنده از اين موضوع اطلاع نداشتم وقتي كه رجوع مي‌كند به بازرسي كل كشور يك نفري را كه مورد اعتماد خودشان بوده مي‌فرستد كه تحقيقات بكند ايشان مي‌روند تحقيقات مي‌كنند پريروز اين گزارش رسيده بنده كه تقاضا كردم امروز باشد براي اين بود كه اين يكي را هم بفرستند اينجا براي آقايان بخوانم تاديگر هيچ جاي ابهامي براي آقايان باقي نباشد

رئيس - امساك كنيد ازخواندن و آن چون وقت شما دارد تمام مي‌شود

عامري - اينجا گزارش بازپرس كل كشور كه هم بموجب قرارمحكمه و هم بموجب قراربازرسي كل كشور پرونده انتخابات سمنان را فرماندار دزديده و بعد با جيپ مخالفين بنده آمده و الان هم پرونده پيش آنهاست حالا ملاحظه مي‌فرماييد؟

رئيس - امساك كنيد

عامري - دوكلمه ديگرعرض مي‌كنم امااين كه گفته شدسه تا اعتبارنامه اينجا هست صحيح نيست بموجب همين پرونده اگر همه اش را بخوانم آقايان كسل مي‌شوند اين نكته را آقايان بايد بدانند، همه آقايان وكيل شديد انتخاب شديد مگربصرف اين كه يك اعتبارنامه بدست كسي بدهند كافي است اين اعتبارنامه كه خودش بخودي خود ارزش ندارد بايدانتخابات بشود حائز حداكثر مشخص و معين بشود بهش ابلاغ بكنند قبولي را بگيرد بعدازاين كه قبولي را گرفت اعتبارنامه بدهد تمام اين مراتب نسبت بمال بنده بعمل آمده بعدازاين كه اينها شده براي اين كه پرونده را مخدوش بكنند يك اعتبارنامه بنام كانديداي توده‌اي برداشته‌اند دردست كرده‌اند و فرستاده‌اند والله خداي من شاهد است اگر درتمام زندگي اداري و سياسي من يك چنين كثافتكاري ديده باشم چطورمي‌شود يك چنين كاري كرد آنجا كه شما مي‌خواهيد مسئوليت بخواهيد من باشماهمراهم والا اگر درجاي ديگرشده بود يكساعت نمي‌گذاشتند دولت بماند بمن ابلاغ كرده‌اند كه حائزاكثريت شده‌ايد قبولي گرفته‌اند و اعتبارنامه داده‌اند يك دفعه دروسط كارمي بينيد يك اعتبارنامه ساختگي درست كرده‌اند اين مهرانجمن سمنان است ده فقره مهرش هست تمام اسامي ۶ نفر، مال من را ۷ نفرامضاء كرده‌اند دوتا اعتبارنامه هم رفته‌اند ساخته‌اند اسامي آن ۶نفررا ساختگي ايجاد كرده‌اند (قنات‌آبادي - بفرماييد كه اين اعتبارنامه هارا پيشتازها ساخته‌اند اين عبارت را بفرماييد) اين راداده‌اند بوزارت كشور و وزارت كشور گرفته در دوسيه گذاشته آنوقت صرفنظر از اين همان دونفري كه خواندم اساميشان را محمدهادي فاميلي و شريفي چه نوشته‌هايي نوشته‌اند.

جلسه باحضوراينجانبان دونفري تشكيل چون مدتي است انجمن محل تشكيل نشده‌است آقاي فرماندارهم توي خانه رفته‌اند نشسته‌اند يك صورت مجلس درست كرده‌اند گفته‌اند آقاي آشتياني را حائزاكثريت مي‌دانيم و آن وقت اين راهم برداشته‌اند دراين دوسيه گذاشته‌اند مي‌گويند فرماندارامضاءكرده

رئيس - آقاي عامري امساك بفرماييد عامري - يك كلمه ديگرعرض مي‌كنم اين صورت مجلس را كه مي‌گويند فرماندارپايش را امضاء كرده بامضاي دونفراست محمدهادي فاميلي و شريفي فرماندارنوشته‌است جلسه دونفري چون همان دونفر عضو انجمن كه ماجراجوبودند ازاول تا آخرهمه اين خرابكاري‌ها با آنها بود بنده گمان مي‌كنم كه عرايض بنده كافي باشد.

رئيس - آقاي قنات‌آبادي ازماده ۹۰ استفاده مي‌فرماييد؟

قنات‌آبادي - بلي

رئيس - بفرماييد

قنات‌آبادي - علت اين كه بنده استفاده كردم ازماده ۹۰ بياني بود كه جناب آقاي عامري دركميسيون تحقيق و امروز بعنوان مدافعه درباره صحت انتخابات سمنان و دامغان فرمودند و باصطلاح تعريض و اعتراضي كه به آقاياني كه باعتبارنامه ايشان مخالفت كرده‌اند بود ايشان فرمودند علت اين كه آقايان بامن مخالفت كرده‌اند اين بوده‌است كه آقايان كانديدي درسمنان و دامغان داشتند و چون او موفق نشده بنابراين با اعتبارنامه بنده مخالفت كردند اين فرمايشات را دركميسيون كردند و هم اينجاتأكيد كردنديك اعلاميه‌اي نشان دادند كه احزاب وابسته به جبهه ملي توجه بفرماييد جبهه ملي عرض نمي‌كنم احزاب وابسته به جبهه ملي درباره آقاي دكترسيد رضي خان طباطبائي اعلاميه‌اي صادركردند كه اين آقا كانديداي ما درسمنان و دامغان است ا لبته اين مطلب يك عمل بسيار بسيارمشروعي بود و جناب آقاي عامري هم ا لبته مي‌دانند كه اين كاريك كارمشروعي بوده‌است يعني مطابق سنن دموكراسي دنيا است كه هردسته و تشكيلات و جبهه‌اي مي‌تواند درجائي كه حدس مي‌زند اكثريت دارد و موفقيت دارد يك كانديدي معين بكند و مشروعا مبارزه انتخاباتي بكند بعلاوه جناب آقاي عامري آقاي دكتر سيدرضي طباطبائي كانديد مابوده‌است نه آقاي آشتياني كه سه هزار راي اورا انجمن باطل كرده‌است اگر مبارزه بين شما و آقاي دكترسيد رضي خان طباطبايي بود ممكن بود، قبول كنيم كه علت مخالفت آقايان رفقاي ما باشما روي عدم موفقيت آقاي دكترسيد رضي خان است درصورتي كه آن كسي كه درمقابل ا لساعه ايستاده و مدعي است كه واقعا نماينده سمنان و دامغان است و من مي‌دانم كه مردم سمنان و دامغان هم همين عقيده را دارند آقاي آشتياني است نه آقاي سيد رضي خان طباطبائي كه كانديد انتخابات دوره ۱۷ ازطرف احزاب وابسته به جبهه ملي بوده‌است من پيش از اين عرضي ندارم اما اين نكته را مي‌خواهم تذكربدهم كه معين كردن كانديد جرم نيست بالخصوص ازطرف حزب و علت مخالفت رفقاي ماهم با حضرتعالي با اعتبارنامه شما مندرجات پرونده شما بوده‌است نه موضوع كانديداي مادرسمنان

رئيس - آقاي مكي

مكي - بنده ازماده ۹۰ مي‌خواهم استفاده بكنم درجواب آقاي عامري كه وقتي اعلاميه را خواندند با يك لحني قرائت كردند مثل اين كه جبهه ملي درانتخابات شهرستان‌ها كانديدي معرفي كرده، اين لحن را كه ايشان اداء كردند غيرمنصفانه بوده بشهادت خودشان هرشهرستاني كه تلگراف كردند جبهه ملي كانديد دارد بنده تلگراف كردم كه جبهه ملي مطلقا كانديد ندارد بنابراين خواستم به ايشان عرض كنم كه اين بيانشان را اصلاح بكنند و عادلانه مطالب را بيان بفرمايند.

رئيس - بسيارخوب آقاي زيرك‌زاده ازماده ۹۰ مي‌خواهيد استفاده بفرماييد؟

زيرك‌زاده - بلي طبق ماده ۹۰ فرامرزي - اگر عين نطق باشد نمي‌شود

رئيس - ازهمانجا بفرماييد

مهندس زيرك‌زاده - بنده درباره بياني كه دركميسيون تحقيق شد و آقاي قنات‌آبادي هم اشاره فرمودند يك چيزي اضافه مي‌كنم و آن اين است كه درنقاط ديگرهم احزاب وابسته كانديد داشتند كانديداشان هم شكست خوردومااعتراض نكرديم همانطوري كه اينجا آقاي شوكتي تشريف دارند آقاي شادلو هم تشريف دارند و اگر چنين امري دليل اعتراض مابود مي‌بايست بااعتبارنامه آقايان هم اعتراض بكنيم اين صحيح نيست و اما راجع بجريان سنگسر كه مي‌فرمايند قضيه سنگسر وقايعش درحدود ۲۵ و ۲۶ روزقبل ازانتخابات انجام گرفته و ابدا مربوط به اين انتخابات نيست توقيف و باطل كردن صندوق هم درصورتمجلس قيد شده‌است كه انجمن اصلي كرده‌است، موضوع ديگري كه بنده مي‌خواستم بگويم تلگرافات را نخواستم بخوانم براي اين كه همانطوري كه عرض كردم اين تلگرافات مفهومي ندارد و بعلاوه اگر بناي خواندن تلگرافات است خيلي تلگرافات است كه برعيله مخالف است

رئيس - له و عليه دارد راي مي‌گريم آقاياني كه كه باصحت نمايندگي آقاي عامري موافقند سفيد خواهند داد و آقاياني كه مخالف بااعتبارنمايندگي آقاي عامري هستند راي كبود خواهندداد

خسروقشقايي - سفيد بااسم

رئيس - بله آقايان خودشان مي‌دانند پريروزهم عمل شده‌است (اسامي آقايان نمايندگان بشرح زيراعلام و درمحل نطق اخذراي بعمل آمد)

آقايان: مهندس زيرك‌زاده. دكترشايگان. دكترملكي. انگجي. ميلاني. محمدذوالفقاري. ناصرذوالفقاري. محمدحسين قشقايي. خسروقشقايي. بهادري. گنجه. عبدا لرحمن فرامرزي. مدرس. امامي اهري. پارسا. مجتهدي. دكتركيان. ميراشرافي. كهبد. قنات‌آبادي. مكي. حاج سيد جوادي. ناظرزاده. حائريزاده. مهندس رضوي. اخگر. احمد فرامرزي. معتمد دماوندي. حسن نبوي. حميديه. افشار خلخالي. راشد. مصدقي. ملك مدني. دكترطاهري. دكترمصباح‌زاده. ذكائي. زهري. افشار صادقي. شادلو. شوكتي. منصف. ريگي. شهاب خسرواني. دكترفقيهي شيرازي. پورسرتيپ. صراف‌زاده. جليلي. توليت. رفيع. هدي. نجفي. دكترفاخر. وكيل پور. غروي. اورنگ (پس ازشماره آراء نتيجه بدين قراربود: ورقه سفيد بانام ۴۱ ورقه كبود ۶ ورقه سفيد بي اسم علامت امتناع ۵ برگ)

رئيس - عده حاضر درحين اعلام راي ۵۹ نفر ۴۱ نفرموافق شش نفر مخالف و بقيه آقايان ممتنع بوده‌اند بنابراين مقدمه اعتبارنمايندگي آقاي عامري با ۴۱ راي موافق تصويب مي‌شود.

اسامي موافقين: آقايان: فتحعلي افشار- فضلعي هدي - گنجه - ميراشرافي - امامي اهري - ناظرزاده - خسروقشقايي - دكترفاخر- ريگي - ذكائي - بهادري - ناصرذوالفقاري - مجتهدي - جيلي - دكتركيان - عبدالرحمن فرامرزي - حميديه - موسوي - شوكتي - صراف‌زاده - دكترطاهري - افشارصادقي - دكترملكي - مصدقي - توليت - پورسرتيپ - شهاب خسرواني - محمدحسين قشقايي - دكترمصباح‌زاده - ملك مدني - شادلو - احمد فرامرزي - محمد ذوالفقاري - معتمد دماوندي - نجفي فردوسي - نبوي - اورنگ - دكترفقيهي شيرازي - رفيع - كهبد - منصف

اسامي مخالفين - آقايان: قنات‌آبادي - مهندس زيرك‌زاده - اخگر - سيدجوادي - خلخالي - زهري - ورقه سفيد و مخالف بي اسم علامت امتناع ۵ ورقه

۴- اعلام رسميت مجلس

رئيس - اكنون بعرض آقايان مي‌رسانم كه دربيست دقيقه بساعت دوازده روزپنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۳۱ شمسي هجري مجلس شوراي ملي اعلام رسميت مي‌كند و عددوكلاي تصويب شده بحد نصاب رسيد كه اين اعلام شد و نظربماده ۱۳ آئين‌نامه بقيه گزارشات موجود كلا و كاملا تكليفش ادا مي‌شود و بعد بانتخاب هيئت رئيسه مي‌پردازيم. آقاي خسرو قشقايي

رئيس - گزارش كميسيون تحقيق راجع باعتبارنامه آقاي افشارصادقي مطرح است آقاي خسروقشقايي

۵- طرح گزارش كميسيون تحقيق راجع بانتخابات رضائيه و نمايندگي آقاي افشارصادقي و تصويب آن

(بوسيله آقاي خسروقشقايي گزارش كميسيون بشرح زيرقرائت شد) گزارش ازكميسيون تحقيق بمجلس شوراي ملي پرونده انتخابيه اروميه (رضاييه) كه بمخالفت آقاي حائري‌زاده بكميسيون تحقيق ارجاع شده بود مورد رسيدگي قرارگرفت جريان انتخابات رضاييه بشرح گزارش ۳ ازشعبه اول باستحضار آقايان نمايندگان محترم رسيده‌است آقاي حائريزاده معترض اين پرونده درجلسه كميسيون حضوريافته و توضيح دادند شكاياتي بشرح زيررسيده‌است: درانتخابات رضاييه ايراد جرح و ضرب شده و پرونده آن دردادسراي رضائيه‌است و درمحال انزل يكي افسران بمنزل مردم ميرفته و مردم را تهديد مينموده كه به آقاي افشارراي دهند و آراء خريد و فروش مي‌گرديده و بعضي‌ها ازنظر ارعاب تهديد به تفنگ ميشده‌اند.

ده نفر از ۳۶ نفرمنتخب از ۱۰۸ نفر بيسواد بوده درپادگان و اطراف آن تعرفه زيادتر از معمول داده‌اند بنابراين با توجه بمراتب بالا اينجانب سوابق را خواستم توضيحا اين سوابق دروزارت دادگستري موجود بودولي ازوزارت كشور خواسته شد و جواب مساعد هم نرسيد و به كميسيون خاطر نشان كردند كه ازنظرشخص آقاي افشارصادقي مخالفتي ندارم و ايشان دردوره همكاري باما بيضرربوده‌اند فقط مخالفتم متكي بشكاياتي است كه رسيده‌است بالاخره كميسيون با توجه بمراتب فوق و رسيدگي باوراق مستند با توجه باين كه نوع شكايات مذكوره بدفترانجمن نظارت رسيده بوده‌است و انجمن آنرا مردود تشخيص داده و پرونده محل مورد نظر آقاي حائريزاده درمراحل بدوي قضائي بوده و منتج بحكم قطعي نگرديده و نمي‌تواند مستند و دليل باشد بنابراين كميسيون گزارش شماره ۳ شعبه اول مبني برصحت انتخابات اروميه (رضاييه) و نمايندگي آقاي افشارصادقي را تاييد مي‌نمايد.

رئيس - آقاي حائري‌زاده

حائري‌زاده - من هيچوقت ميل نداشتم درموضوعات شخصي وارد بشوم ولي بدبختانه قرعه من رادريك شعبه‌اي گذاشت كه چندپرونده درآن شعبه بود يكي پرونده انتخابات اروميه و رضاييه من هم عادت ندارم كه راي سياسي داده باشم در مجلس‌آرائي كه داده مي‌شود روي آداب سياسي راي داده مي‌شود ولي سابقه زندگاني من بشكلي بوده‌است كه بايد دوسيه را بخوانم مطالعه بكنم ببينم اگر ايرادواعتراضي ندارد موافقت مي‌كنم ولي ادله و ايرادي اگر باشد مخالفت مي‌كنم درموضوع پرونده رضائيه يك شكاياتي بوده درپرونده و نمره‌ها و شواهدي هم براي صدق اظهارات شاكيها درپرونده وارد شده بود ولي قابل اين كه بتوان آن را قضاوت كرد نبود من محتاج دانستم خودرا كه درآن چند مورد بخصوص پرونده اش مطالعه شود و كميسيون تصميم بگيرد ا لبته اكثريت اعضاي كميسيون محتاج ندانستند و راي دادند بصحت انتخابات اشكال من به صلاحيت شخص منتخب نبود براي اين كه آقاي افشار صادقي دروه پيش هم وكيل بوده‌اند ازوكلائي است كه موكل هم دارد ملتي دارد مخالفت من ازنظر جريان بود ا لبته شعبه درجريان رسيدگي حكم محكمه پايين رادارد اكثريت وقتي حكم داد من چون نفهميده بودم درمجلس اعتراض كردم و اعتراض من نه اعتراض مخالفت شديدي بود باايشان تا آنجا كه بگويم اوصالح نيست براي مجلس بل كه براي اين بود كه آن نقصي كه بنظرم رسيده بود بعرض ميرسانم و دركميسيون تحقيق كه يك محكمه عاليتري است اين نظرياتي كه بنظرم رسيده بود بعرض آقايان رسانيدم. آقايان حالا دقت كرده‌اند خوانده‌اند مورد توجه قرارداده‌اند كه راي داده‌اند من مخالفتي كه داشتم همين موضوع بود و مخالفت ديگري نداشتم (احسنت)

رئيس - راي مي‌گيريم به صحت انتخابات آقاي افشارصادقي آقاياني كه موافقت دارند (اكثريت نبود) يكقدري تأمل مي‌كنيم كه عده كافي باشد (پس ازلحظه‌اي اكثريت حاصل شد)

رئيس - آقاياني كه باصحت انتخابات آقاي افشار موافقند راي سفيد با نام مي‌دهند وآقايان مخالفين راي كبود خواهندداد (اسامي آقايان بقرارذيل اعلام و درمحل نطق اخذراي بعمل آمد)

آقايان: دكترشايگان. دكترملكي. امامي اهري. انگجي. ميلاني. محمد ذوالفقاري. ناصرذوالفقاري. محمد حسين قشقائي. خسروقشقايي. بهادري. گنجه. عبدا لرحمن فرامرزي. افشار. پارسا. مدرس. مجتهدي. ميراشرافي. موسوي. دكتر مصباح‌زاده. عامري. كهبد. كريمي. مشار. شبستري. حاج سيد جوادي. حائري‌زاده. مهندس رضوي. اخگر. احمد فرامرزي. معتمد دماوندي. نبوي. حميديه. دكتر كيان. مهندس زيرك‌زاده. خلخالي. راشد. اقبال. فرزانه. مصدقي. ملك مدني. دكتر طاهري. ذكائي. دكتر معظمي. توليت. صراف‌زاده. جليلي. پورسرتيپ. دكتر فقيهي شيرازي. شهاب خسرواني. ناظرزاده. ريگي. منصف. شوكتي. شادلو. هدي. رفيع. دكتر فاخر. شاپوري. نجفي. قنات‌آبادي. غروي. وكيل پور. اورنگ. (پس ازشماره آراء نتيجه بدين قراربود: ورقه سفيد با نام ۵۹ ورقه سفيد بي اسم علامت امتناع ۳ ورقه)

رئيس - عده حاضر در حين اعلام راي ۶۳ نفر ۵۹ نفرموافق و سه ورقه ممتنع و يك نفرازدادن راي امتناع كرده‌است بنابراين مقدمه اعتبارنامه نمايندگي آقاي افشارصادقي تصويب شد

اسامي موافقين - آقايان: دكترملكي - صراف‌زاده - ميراشرافي - انگجي - امامي اهري - فتحعلي افشار - ميلاني محمدحسين قشقايي - محمدذوالفقاري - بهادري - خسروقشقايي - مدرس - كريمي - شبستري - راشد - دكترشايگان - ناصر ذوالفقاري - احمد فرامرزي - معتمد دماوندي - غروي - گنجه - ذكايي - شهاب خسرواني - جليلي - دكترمعظمي - توليت - شوكتي - مهندس زيرك‌زاده - نبوي - حميديه - اخگر - محمدرضا اقبال - پورسرتيپ - دكترفقيهي شيرازي - فرزانه - منصف - اورنگ - شادلو - دكتركيان - حاج سيد جوادي - دكترطاهري - قنات‌آبادي - مجتهدي - دكترمصباح‌زاده - موسوي - مشار - مهندس رضوي - رفيع - پارسا - كهبد - فرامرزي - ناظرزاده - ريگي - دكترفاخر - هدي - نجفي - وكيل پور - جوادعامري -شاپوري. ورقه سفيد علامت امتناع سه برگ

۶- اعلام تصويب نمايندگي آقاي جلالي از دماوند

رئيس - چون آقاي جواد عامري نسبت به آقاي جلالي دماوندي اعتراض خودشان را مسترد داشته‌اند اعتبارنامه آقاي جلالي دماوندي تصويب مي‌شود (نمايندگان - مبارك است - صحيح است)

۷- طرح گزارش نمايندگي آقاي شهاب خسرواني از محلات

رئيس - اگر اجازه بفرماييد جلسه را ختم مي‌كنيم

رفيع - بنده مخالفم

راشد - قرار شد كه جلسه از ۲ بظهر تا يك ساعت بعدازظهر باشد

رئيس - اگر آقايان تشريف دارند بنده سه ساعت ديگر هم مي‌نشينم آقاي خسرو قشقايي (متن گزارش كميسيون تحقيق راجع بانتخابات محلات و نمايندگي آقاي شهاب خسرواني)

رئيس - گزارش كميسيون تحقيق راجع باعتبارنامه آقاي شهاب خسرواني مطرح است آقاي خسرو قشقايي (آقاي خسروقشقايي گزارش كميسيون رابشرح زيرقرائت نمودند) گزارش كميسيون تحقيق بمجلس شوراي ملي پرونده انتخابات محلات كه بمخالفت آقاي كريمي جهت رسيدگي بكميسيون تحقيق ارجاع شده مورد رسيدگي قرارگرفت و جريان كاربشرح زيربعرض مجلس شوراي ملي مي‌رسد: جريان كلي انتخابات محلات بشرح گزارش شماره ۳ ازشعبه ششم باستحضارآقايان نمايندگان محترم رسيده‌است آقاي كريمي معترض دركميسيون حضوريافته و اعتراضات خودرا بشرح زيربيان داشتند:

۱- وجود ارعاب دربين اهالي درموقع انتخابات بوسيله نوكران شخصي آقاي شهاب خسرواني باستناد محتويات پرونده و گزارش بازرسان۲ – تطميع براي جمع آوري آراء بنفع آقاي شهاب بدليل طرفداري يكعده ازمأمورين دولت ازايشان باستناد پرونده۳- عدم رعايت عدا لت درمورد توزيع تعرفه بشهادت مستندات اداره آمار۴- عدم اطلاع اها لي بعضي ازنقاط ازقبيل رستاق و غيره ازشروع انتخابات۵- انتخاب ۹ نفر اعضاءاصلي ازخانواده آقاي شهاب خسرواني۶- ارعاب و تهديد درحوزه‌هاي نراق و دليجان و فرار بخشدار

از بيم مرگ سپس آقاي شهاب خسرواني نماينده منتخب در كميسيون حضوريافتند و پس از استحضار از اعتراضات آقاي كريمي توضيح دادند:

سياستي وسيله شد كه كانديدي براي محل بتراشند و همين موضوع وسيله شده كه دراطراف انتخابات محلات جاروجنجال ايجاد شود و همان سياست وسيله شد كه هزارنفرمسلح ازاليگودرز بمحلات بريزند و وسيله آشوب و بلوا شوند عده ازافراد مشكوك كه تشنج شهر تبريز و قم را درموقع انتخابات فراهم كرده بودند درمحلات مشاهده شد و درمورد تقسيم تعرفه هم عملي برخلاف حق نشده و آماري كه معترض باستحضاركميسيون رساندند مطلقا غلط و توضيحا چون معترض بوضع جغرافيايي محل و تقسيمات آن آگاهي نداشته چند محلي كه داراي يك نام بوده و جمعيت معيني داشته ازهم تفكيك نموده مثلا خمين كمره يكي است ولي ايشان تصورنموده‌اند كه دو محل است.

تعرفه طبق سنوات گذشته توزيع شده و تبعيضي بعمل نيامده‌است و اصولا ايشان بشهادت مخبرين جرائد درموقع طرح پرونده اينجانب درشعبه ششم با بنده نظرشخصي داشته و صرفا مخالفت ايشان روي غرض و تحريك مخالفين مي‌باشد. ولي چون توضيحات آقاي كريمي درمورد پرونده پايان نيافته بود كميسيون موافقت كرد كه ايشان درجلسه ديگرحضوريافته و كليه اعتراضات خودرا باستحضار اعضاي كميسيون برسانند ولي معترض درجلسه كميسيون حضورنيافت بنابراين كميسيون با ملاحظه مستندات طرفين درپرونده و توجه بعدم تخلف ازقانون انتخابات و غيرمستند بودن اعتراضات معترض گزارش شماره ۳ ازشعبه ششم مبني برصحت انتخابات محلات و نمايندگي آقاي شهاب خسرواني را تأييد مي‌نمايد.

رئيس - آقاي كريمي

كريمي - بنده خيلي متاسفم كه درآخرهاي وقت نوبت ببنده رسيد كه آقايان همه خسته هستند (نمايندگان - خيرآقاخسته نيستيم) اميداوارم به منظورخدمت به مملكت يكقدري تحمل بيشتربكنند و بعرايض بنده هم بيشتر دقت و توجه كنند چون آقاي شهاب خسرواني دردفاع ازخودشان فرموده‌اند كه ممكن است بنده غرض شخصي داشته‌ام ازخودشان شهادت مي‌طلبم كه تاروزي كه پرونده ايشان دردست من درشعبه ۶ آمد بنده ايشان را نمي‌شناختم (فرامرزي - گفتند تحريك كرده‌اند شمارا) اگر اينطوربنده را تحريك كرده بودند اشخاص مهمترازآقاي شهاب خسرواني بودند مخالفين مهم داشتند ممكن بود بنده به اعتبارنامه ديگري اعتراض كنم و اين كه بنده فقط بايشان اعتراض كرده‌ام مهمترين دليل بي طرفي بنده بوده بنده با هيچكس غرض شخصي ندارم تحت تأثيركسي واقع نمي‌شوم چون پرونده ايشان درشعبه ششم كه بنده افتخارعضويت آن شعبه را داشتم مطرح بود بنا بسوگندي كه درحضور آقايان دراين مكان به قرآن كريم يادكرديم كه بايستي احترام قائل بود دراين پرونده ديدم حقوق مردمي ضايع شده و بايد ازتخلفي كه بعمل آمده جلوگيري شود از اين جهت بنده دراين مجلس دراين مكان مقدس درحضورآقايان اين دين مذهبي خودم راادا مي‌كنم و مسئوليت را ازگردن خودم به آقايان تقديم مي‌كنم.

آقايان خوددانيد با آن قسمي كه خورديد و وجدان پاكتان ا لبته راي آقايان قاطع است و بنده هيچگونه غرض و مرضي ندارم آنچه كه درقانون انتخابات هست كه موجب بطلان انتخابات مي‌شود يكي ازآن موارد تطميع است متاسفانه بنده درپرونده محلات تمام مواردي كه هركدام به تنهايي موجب اشكال انتخابات باشد با مدرك صحيح دراين پرونده ارائه مي‌دهم به آقايان، يكي موضوع تطميع بود، دراينجا پرونده حكايت مي‌كند كه يك كسي بنام آقاي علائي برياست پست و تلگراف محلات منصوب مي‌شود ازدشت گرگان يك كسي بنام آقاي لطيفي نماينده آقاي خسرواني درتهران درگاراژ تهران مشهد اتومبيل سواري براي بردن خانواده اين رئيس پست و تلگراف كرايه مي‌كند بمبلغ هفتصد تومان و خانواده رئيس پست و تلگراف را بمحلات مي‌برد اين رئيس پست و تلگراف درمحلات موقع انتخاب وظيفه خودش را درحق آقاي شهاب خسرواني ادا مي‌كند كه مداركش درپرونده وارد شده و هركدام ازآقايان خواستند نشان مي‌دهم رؤساي اداراتي كه نمي‌خواستند نسبت به ايشان محبتي داشته باشند و مي‌خواستند مستقل زندگي كنند ادامه شان، بودنشان درمحلات مشكل بود كما اين كه يك كسي بنام آقاي توليت درآنجا بوده‌است باسم رئيس ثبت و چون ايشان زيربارنميرفته فورا انتقالش مي‌دهند و يك كس ديگري بجاي او آورده‌اند و مدارك آنهم درهمين پرونده موجود است دونفربازرس براي اداره ثبت مي‌آيند براي رئيس جديد اداره ثبت يكي آقاي حجت نام دارد آقاي جعفري اين دو بازرس بعدازمدتي معطلي درمحلات وقت رفتن ازمحلات مي‌گويند كه ما ازآقاي بهرامي نتوانستيم بازرسي كنيم بواسطه اين كه درتحت نظر آقاي شهاب خسرواني هستند اين را اين دونفر بازرس اين مطلب را درحضور عده‌اي گفته‌اند و دراين پرونده موجود است يكي ديگر ازرؤساي ادارات كه رل بسيارمهمي را درانتخابات عهده داراست و همه آقايان دچاراوشده‌ايد رئيس شهرباني شهراست، رئيس شهرباني محلات جناب سروان عزلتي بوده‌است، اين جناب سروان عزلتي يك شكايتي ازش بمقامات دولتي تهران شده‌است كه ۵۰ هزارريال ازآقاي شهاب خسرواني پول گرفته‌است باين عمل ۱۷ نفرباامضاي صريح اعلام جرم كرده‌اند، اين آقاي رئيس شهرباني ازجمله اعمالش اين بوده‌است كه اگر دعواتي درباب انتخابات قبل ازشروع رخ ميداده‌است آنهايي كه ضارب بوده‌اند و غالبا درپرونده حاكي است كه ازكسان آقاي شهاب خسرواني بوده‌است ضاربين را مرخص ميكرده و مضروبين را زنداني ميكرده‌است (فرامرزي - مطابق اصول ايران رفتاركرده‌است)

بنده اسامي ضاربين و مضروبين را كه يادداشت كرده‌ام بعرض آقايان ميرسانم، رضارضائي پاسبان سيف الله ميرخاني قاسم ملاعلي كتك خورده، را با متصديان جلب مي‌كنند شهرباني فوري ضاربين را آزاد و كتك خورده‌ها را بعدازبازداشت باكمال اهانت بيرون مي‌كند و ازپاسبان نيزمؤاخذه مي‌نمايند كه چرا اينكار را كرده‌است درمحلات بطوري كه پرونده حاكي است دوسه نفر گويا بيشترداعيه وكالت نداشته‌اند وقتي كه جناب آقاي شهاب خسرواني خواسته‌اند ميتينگ بدهند شهرباني همكاري كرده‌است درگزارش شهرباني حاكي است كه امروز جناب آقاي شهاب خسرواني باطرفداران خود براي انتخابات يك ميتينگي دادند با نظم و آرامش انجام پذيرفت امضاء سروان عزلتي درگزارش ديگرمي‌گويد كه آن يكي مخالف ايشان كه گويا آقاي دكترصدر، يك چنين كسي باشد دكترصدرخواست ميتينگ بدهد ۵۰ نفرازبيرون خواست بياورد گرفتم زنداني كردم و مانع ميتينگ آنها شديم گزارش رئيس شهرباني اينجا موجوداست يك عده چاقوكشان معروف كه اسامي آنهاراهم بنده يادداشت كرده‌ام ولي ساحت مقدس مجلس شورايملي رابالاترازاين مي‌دانم كه اينجا بخوانم ولي اگر مي‌فرماييد بخوانم (بعضي ازنمايندگان - خيرنخوانيد) بااين كه اين قانون تشديد مجازات عمومي را براي پيش بردن مقصد خودشان مأمورين دردست دارند اين چاقوكشان معروف را كاملا آزادگذاشته‌اند (ميراشرافي - مثل تهران) بطوري كه يكي ازبازرسان بسياردرستكار و صحيح العمل دادگستري كه بنده دراين چندروز جزتعريف و توصيف ازاخلاق او چيزي نشنيده‌ام آقاي مجدالعلي درگزارش خودشان مي‌نويسند شب يك عده محلي كه آمدورفت مي‌كردند با پاسبانها تماس گرفتند و مذاكرات خصوصي مي‌كردند اين چاقوكشان درپناه شهرباني آزاد بودند دراثرشكايات پي درپي مردم ازمداخله رئيس شهرباني بالاخره دراين و اخر اداره كل شهرباني تيمسارسرتيپ جهانگيري را به محلات مي‌فرستند مدركي كه ازهمه مهمتر است كه ازمداخله رئيس شهرباني اين گزارش است كه آقاي مصحفي فرماندار محلات به وزارت كشور مي‌دهد درنامه محرمانه شماره ۲،۸۷ – ۷، ۱۲، ۳۰ بوزارت كشور مي‌نويسد رئيس شهرباني نقض بي طرفي كرده‌است خواهش مي‌كنم اورا عوض كنيد.

تقاضاي تعويض رئيس شهرباني را كرده‌است و همچنين آقاي فرماندار بوزارت كشور مي‌نويسد كه چون بازرس بانتخاب ۱۰۸ نفرمخالف بود ما بنا گذاشتيم براي تعيين تكليف بمركز بيائيم رئيس شهرباني مردم را تحريك كرد و اين اطلاع محرمانه ما بمردم گفت و مردم را آورد دورفرمانداري عمارت فرمانداري را با چاقو كشان و مسلحين فرقه اسمعيله، ا لبته فرقه سخيفه اسمعيله (ميراشرافي - ازفرقه دمكرات نبودند؟) آقاشماازاسمعيله هم دفاع مي‌كنيد؟ (زنگ رئيس) فرمانداروبازرس و سايرمامورين را درنهايت ارعاب قرارداده و اينها كه مي‌خواستند حركت كنند رئيس شهرباني شخصا آمده‌است آنهارا تهديد كرده‌است كه اگر شما حركت كنيد مردم شما را خواهند كشت و من هم با اين نظرموافقت دارم و فرمانداري دراين موقع ارعاب دعوت بعمل مي‌آورد ازاشخاصي كه مورد اعتراض بودند بناچار اين بود جريان رئيس شهرباني حوزه انتخابيه جناب آقاي شهاب خسرواني و اما فرماندار فرماندار محلات آقايي است بنام مصحفي، اين آقاي مصحفي كه دراول كاربوزارت كشور مي‌نويسد كه رئيس شهرباني منحرف است اورا عوض كنيد نمي‌دانم چطور مي‌شود كه بعدازيك مدتي بموجب يك گزارش دراين پرونده هست بمركز مي‌نويسد كه آقا شماره فلان را كان لم يكن فرض نماييد، ايشان بمانند ولي درلابلاي اين پرونده يك گزارش ديگري من ديدم كه يك ستوان يكم مصحفي كه فعلا دريكي ازكلانتري‌هاي مركزكاردارد برادرآقاي فرماندار با لباس مبدل محرمانه بمحلات مي‌آيند و ايشان گويا واسطه اعمالي بوده‌اند وقت مراجعه كسان جناب آقاي شهاب خسرواني بين راه عابرين را تفتيش مي‌كرده‌اند ايشان را هم تفتيش مي‌كنند يك چمدان اسكناس درخدمت جناب ستوان يكم مصحفي برادر فرماندار محلات بوده‌است نمي‌دانم درآن جا تجارت ميكرده ياارز مي‌خريده كه اين پول را همراه خودش مي‌آورده‌است (ميراشرافي - ميخواسته قرضه ملي بخرد) قرضه ملي را اتفاقا مردم فقيرخريدند، اشراف نخريدند (زنگ رئيس) (قنات‌آبادي - اشراف ازقرضه ملي غارت هم كردند) بعدازاين كه گفتند من برادر فرماندارهستم و جزء موافقين هستم ايشان را رد مي‌كنند درروزي كه دعوت ۱۰۸ نفربعمل مي‌آيد مقداري جعبه‌هاي شيريني مال تهران وارد جلسه مي‌شود بعضي ازآقايان مي‌گويند اين جعبه‌ها مال كيست؟ مي‌گويند مال رئيس ژاندارمريست كه تازه ازتهران آمده اين آقاي مجدالعلي كه بعقيده بعضي‌ها خيلي افراطي است دروسواس ازآقاي رئيس ژاندارمري مي‌پرسد كه اينها مال شمااست؟ مي‌گويد مال من نيست گويا مال شهاب خسرواني است كه فرستاده دهانشان را شيرين كنند كاشكي ماه رمضان نبود و براي آقايان هم مي‌آوردند دهانشان راشيرين كنند بعدناهاري هم داده مي‌شود كه معلوم مي‌شود اين ناهارهم ازكيسه فتوت جناب آقاي شهاب خسرواني تهيه شده‌است يك سرهنگ سخن سنج هم آنجا بدون مأموريت دولتي رفته‌اند و درخانه ايشان سكونت داشته‌اند و بنده نمي‌دانم ايشان هم درامرانتخابات مؤثربوده ياخير؟ چون درپرونده زياد دراين باب حاكي نيست بعدهم اعمال جناب آقاي فرماندار آقاي مصحفي كه حالا هم متأسفانه دروزارت كشور بواسطه حمايت آقاي خدابنده لو (قنات‌آبادي - خدابنده) مديركل، خدابنده يا خدابنده لو شغل بايشان داده‌اند و بعقيده بنده مي‌بايست تحت تعقيب قراربگيرند.

دراين پرونده انتشارات بحدي نهائي است كه اغلب رؤساي ادارات جز رئيس دادگستري، بايستي ازخادمين به نيكي يادكرد و به خائنين هم كيفرداد تا مملكت اصلاح بشود ريئس دادگستري محلات و دادستان محلات و رئيس دارايي محلات و بازرساني كه ازطرف وزارت كشوررفته‌اند جزاين عده معدود بقيه رؤسا اظهار علاقه كرده‌اند و انتشار داشته‌است كه هريك ازدوهزار تا پنج هزارتومان ازكيسه فتوت جناب آقاي شهاب خسرواني استفاده كرده‌اند اين مطالب درپرونده موجود است اين بود موارد تطميع، خيال مي‌كنم بقول شيخ سعدي حدهمين است تطميع را ديگر حدي بالاترازاين براي تطميع نيست.

اما درمورد تهديد همان طور كه عرض كردم يك عده ازچاقوكشان فرقه سخيف اسمعيله بطرفداري ايشان راهها را مسدود كرده‌اند هرچه اتومبيل وارد ميشده‌است بمحلات (بحكم اين پرونده اينها يادداشتهايي است كه بنده روي مدارك گذاشته‌ام) هرچه اتومبيل مي‌آمده‌است تفتيش ميكرده‌اند بعد مي‌پرسيده‌اند شهابي هستيد يا آن يكي، من خدا مي‌داند بدرستي اسم آن يكي را نمي‌دانم (پورسرتيپ - قسم نخور) قياس بنفس نفرماييد (زنگ رئيس)

رئيس - بفرماييد ادامه بدهيد

نادعلي كريمي - بعد اگر مي‌گفتند زنده باد شهاب خسرواني و اطمينان پيدا ميكرده‌اند مي‌گذاشته‌اند اتومبيل وارد شود ازهمه مضحكتراين كه دوبازرس ازطرف وزارت كشور و وزارت دادگستري بمحلات ميرفته‌اند يكي آقاي خدابنده و يكي آقاي مجدالعلي اين دونفردراتوبوس اتوسير گويا بوده‌اند كه الان درگزارش هست وقتي كه مي‌رسد بده نيم و رد درآنجا يكعده اطرافشان را محاصره مي‌كنند مي‌گويند شهابي هستيد يا امير حشمتي يا دكترصدري يك چنين اسامي هست بنده بتحقيق نمدانم درخود پرونده موجوداست آن شوفر كه گويا سابقه داشته مي‌گويد زنده باد آقاي شهاب خسرواني تا بتوانندازآنجا بسلامت بيرون بروند بعدوارد قهوه خانه هم كه مي‌شوند بااين مخمصه دچارمي‌گردند وارد شهرهم كه مي‌شوند بازدچارمي‌شوند وقتي كه واردشهرهم مي‌شوندبه يك عده برخورد مي‌كنند و پليس هم كه درآنجابوده مداخله نميكرده اين مطالب تمام درپرونده موجود است آقايان مي‌دانند درانتخابات هركجا يكعده مخالف هستند كه يك شكايتهايي مي‌كنند و يك تهمت‌هايي ممكن است بزنند بنده يكي ازآن مواردي كه عرض كردم بنده مستنداتم شكايات مردم نيست مستندات بنده گزارش فرمانداري و گزارش خود آقاي رئيس شهرباني موافق يا ازآقايان بازرسها است اين كه عرض مي‌كنم از فلان ميتينگ جلوگيري شده‌است با فلان ميتينگ موافقت شده‌است اين گزارش شهرباني است اينها موجوداست موضوع مخالفين نيست اين پرونده با خيلي ازپرونده‌هايي كه خوانده شد فرق دارد توجه بيشتربفرماييد درباره تهديد و ارعاب بسلسله جليله علما اهانت مي‌شود عده‌ايي از آقايان علما كه اساميشان را بنده نوشته‌ام اينها بكرات متحصن مي‌شوند بتلگرافخانه طرفداران جناب آقاي شهاب خسرواني بمسجد مي‌ريزند صفوف جماعت را بهم مي‌زنند بناچارآقايان علماء ترك مي‌كنند محلات را و هنوز هم يكعده‌اي درقم هستند و مراجعت نكرده‌اند اسامي موجود است و مدارك كافي و وافي هم حاضراست، دهها نفركتك خورده‌اند سرودستشان شكسته پرونده‌ها درعدليه موجود است دراين پرونده هم انعكاس دارد آقاي نصيري واعظ چون جزء موافقين ايشان نبوده‌اند درميدان عمومي ازدست مردم (نمي‌خواهم كلمه زشتي بگويم) كتك مي‌خورند يك مرد روحاني درميدان عمومي مورد اهانت قرار واقع مي‌شود اين بود مورد تهديد گويا تهديد هم از اين بيشترنشده‌است درهيچ حوزه انتخابيه و حال اين كه موارد شديدترهم هست دراين پرونده كه بموقع خودش عرض مي‌كنم و اما طرزانتخاب هيئت نظار آقاي فرماندار شوراي شهرستان را تشكيل مي‌دهد بعنوان مشاوره در شوراي شهرستان دوبازپرس هم بوده سايررؤساي ادارات هم بوده‌اند سه چهارنفر مخصوص ازرؤساي ادارات كه يكي آقاي يارمحمدي رئيس اداره كشاورزي يكي آقاي سميعيان رئيس بانك ملي يكي آقاي علائي كذائي رئيس پست و تلگراف اينها در مجلس كاملا اعمال غرض مي‌كنند يعني درمجلسي كه بعنوان مشاوره دعوت شده‌اند بنا را مي‌گذارند براين كه اسامي ۱۰۸ نفر را بدهيم اينها اسامي را فرماندار بزور تلقي مي‌كنند حتي آشكارمي‌گويند مخالف آقا است اونباشد و فلان باشد و بهمين جهت وقتي كه صورت ۱۰۸ نفرتكميل مي‌گردد آقاي رئيس دادگستري و آقاي دادستان و آقاي رئيس دارائي و آقاي مجدالعلي بازرس ازامضاي اين صورتمجلس خودداري مي‌كنند و اعتراض مي‌كنند اعتراضات بوزارت كشور دراين پرونده موجوداست بعداين موضوع صورت كه ببن بست برمي‌خورد آقايان درصدد ارعاب برمي آيند آقاي مجدالعلي بازرس و آقاي فرماندار آقاي فرماندار با اين كه موافق بوده‌است ازشدت خرا بي اوضاع ازعاقبت كار مي‌ترسد حاضر مي‌شود با آقاي مجدالعلي به تهران بيايد اين مطلب را محرمانه برئيس شهرباني مي‌گويند آقاي فرماندار كه گوشه چشمي بطرف داشته‌است و آقاي رئيس شهرباني هم عده زيادي را تحريك مي‌كند اطراف فرمانداري را مي‌گريند و دراينحال ارعاب مي‌آيد به آقايان تهديد مي‌كند كه شما اگر بخواهيد ازفرمانداري پا بيرون بگذاريد من كنارمي‌كشم كه مردم شما را بكشند دراين موقع آقاي شهاب خسرواني هم تشريف مي‌آورند متاسفانه طبق گزارش بازرس ايشان هم شخصا آنهاراتهديد مي‌كنند يك آقاي آقاخاني هم جزو تهديد كنندگان بوده‌است نمي‌دانم اين آقاي آقاخاني با اين كه داعيه وكالت نداشته‌است چه كاره بوده‌است كه تهديد ميكرده طرفدار كي بوده‌است آقا خاني اين سجل را ازكجا گرفته‌است انتسابش كجااست كه آقايان تكذيب نكردند فرقه اسمعيله را خلاصه اين رؤساي ادارات درآن روز مخصوص اسامي را بيكديگر تلقين ميكرده‌اند و مانع ميشده‌اند ازانتخاب يك شخص بيطرفي براي ۱۰۸ نفر همان كساني بوده‌اند كه اساميشان را خواندم رئيس پست و تلگراف رئيس كشاورزي رئيس بانك كشاورزي رئيس بانك ملي و رئيس دامپزشگي من بنام يك نماينده از اين مامورين وظيفه نشناس اظهار تنفرمي‌كنم و نسبت به آقاي مجدالعلي بازرس وزارت دادگستري و آقاي شاهنواز بازرس وزارت كشور و آقاي خدابنده بازرس و آقاي حكيمي بخشدار دليجان كه اينها درمقابل اين تهديد و تطميعها بزانو درنيامدند و مردانه ايستادند و ازحقوق مردم دفاع كردند بنام يك نماينده از اين آقايان هم تشكر مي‌كنم شكايات و تلگرافات و تحصن خيلي زياد بوده‌است اين قطر پرونده حكايت از اين جريان دارد وقت آقايان را با خواندن شكايات ضايع نمي‌كنم و فقط به خواندن گزارشات بازرسها كه كاملا بيطرف بوده‌اند اكتفا مي‌كنم يكي ازگزارشاتي كه هست مربوط به آقاي خدابنده‌است آقاي خدابنده درگزارش خود مي‌نويسد پيرو شماره ۷ اين گزارش شماره ۸ است تلگراف مي‌كند ازخمين به وزارت كشور و فرماندار محلات پيرو شماره ۷ تشكيل شعبات تابعه كمره ازوظايف مختصه انجمن خمين است ولي انجمن محلات مخالف قانون نماينده خودرا بمعيت كاظمي نماينده فرمانداري اعزام تاخودسرانه دوشعبه دراميريه يا شهابيه ملك جناب آقاي شهاب خسرواني و قورچي باشي تشكيل دهند ثانيا قانونا پس ازتشكيل شعب بايد انجمن بنشر آگهي مبادرت كند و با اين كه انجمن خمين امروز كه ۱۹ اسفند است شعبات را خاتمه داده انجمن محلات تاريخ ۱۸ اسفند اين مورد دقت بايد قراربگيرد تخلف رسمي ازقانون است جناب آقاي دكترشايگان تخلف رسمي ازقانون انتخابات انجمن مركزي قبل ازتشكيل انجمنهاي فرعي اعلان نشرآگهي كرده يعني اعلان اخذراي كرده‌است منتظر خبرتشكيل انجمنهاي فرعي نشده‌است بقيه تلگراف تاريخ ۱۸ اسفند آگهي تنظيم بدون اطلاع انجمن خمين فرستاده كه ازروز ۲۳ اخذراي شود اينهم ايراد ديگرقانوني چون مطابق قانون بايستي ۵ روز اقلا فاصله بگذرد (يكي ازنمايندگان - ۷ روز) بهتر.

۱۹ هنوزخاتمه پيدا نكرده ۲۳ را روز اخذراي قرارداده از ۱۹ تا ۲۳ حساب بفرماييد درصورتي كه ازروز اخذراي حداقل ۵ روزفاصله بايد ملحوظ شود ثالثا آقاي حسين علي همايوني طبق تصويب انجمن خمين ديروز بمحلات اعزام بتناسب جمعيت كمره تعرفه بگيرد ولي تحويل نداده‌اند و تحقيق گرديد تعرفه به تناسب جمعيت نمي‌دهند بااين وصف چون حقوق هفتادهزار جمعيت كمره شرف تضييع ازاينجانب خواسته‌اند ازدخالت كاظمي جدا جلوگيري و اقدام نمايم والا انجمن قادر به انجام وظيفه نيست چون جريان فوق موجب آشفتگي و وقفه درعمل انتخابات اين حوزه مي‌شود مستدعي است تلگرافا اعلام فرماييد اقدام فوق با كداميك از موازين قانوني موافقت دارد تاپاسخ انجمن خمين داده شود بازرس انتخابات خدابنده و اما تخلفات ازقانون، بطوري كه اداره آمار ثبت كرده جمعيت محلات با حومه اطرافش يعني شهر محلات و حومه شهر اززن و مرد كليه ۲۹۹۵۱ نفرهستند اين نكته هم قابل توجه‌است جناب آقاي نبوي ۲۹۹۵۱ نفرسكنه درمحلات و حومه اطراف آنست كه اداره دارائي ۲۵ تن شكر به آنها مي‌دهد و براي اين ۲۵ هزارنفر ۲۳ هزارتعرفه داده‌اند اما خمين و رستاق و كمره ممكن است بنده اعرابش را غلط بگويم چون آشنا به محل نيستم حمزه لوي كمره يكجاي ديگر ۵۶۲۹۶ نفر سكنه دارند و ۳۰ تن شكر مي‌گيرند به آنها ۵۸۰۰ تعرفه داده‌اند به ۲۹۰۰۰ نفر ۲۳۰۰۰ راي و به ۵۶۰۰۰ نفر ۵۸۰۰ راي دادند اين بزرگترين دليل انحراف انجمن ساختگي است و علاوه براين انجمن مركزي محلات انجمن فرعي خمين را از مداخله درتشكيل انجمنهاي فرعي ممنوع كرده‌است و شخصا مداخله نموده و حال اين كه بايستي مطابق قانون اختيارات صندوق هرحوزه بدست اعضاي انجمن همان حوزه بگذارند اين مطالب همه درپرونده موجوداست و به طورجدي و آشكار از ارسال تعرفه بتناسب محل خودداري كرده‌اند مردم دراين باره تلگرافات و شكايات زيادي كرده‌اند تلگراف شماره ۲۷،۲۲ آقاي دادور بازرس انتخابات و گزارش شماره ۲ مورخ ۲۴ فرمانده ژاندارمري روآباد ستوان يكم كورش آذرحاكي است كه تعرفه تاظهر ۲۳ كه روزاخذراي بوده‌است به آن حوزه نرسيده‌است براي حوزه‌هاي مختلف تعرفه نفرستاده‌اند تا وقتشان بگذرد اين مطالب و مدارك همه درپرونده موجود است و روز ۲۴ اسفند يعني اول روز دوم اخذراي انجمن خمين بعلت خلاف قانون بودن انجمن مركزي استعفا كرده‌است چهارحوزه ديگرهم استعفا كرده‌اند وقت هم باقي بوده‌است براي اخذ راي ولي فرماندار خاطي ازقانون استفاده نكرده‌است علي‌البدل هارادعوت ننموده حقوق مردم را عالما و عامدا ضايع كرده‌است و نگذاشته مردم رايشان رابدهند و اين كه بنده اينجا امروز اعتراض مي‌كنم به اين پرونده خداراشاهد مي‌گيرم هيچ غرض با جناب آقاي شهاب خسرواني ندارم مي‌بينم حق مردمي ازبين رفته و ماهم بكلام الله مجيد سوگند ياد كرده‌ايم كه ازحقوق مردم دفاع كنيم و اگر درتمام ادوار مجلس شورايملي پرونده هارا ازصافي مجلس بگذراند مردم شهرستانها همه ساله دوچاراين مخمصه اين حقه بازيهاي مامورين دولت اين وكيل فروشها اين پست فروشها قرارنمي‌گرفت و اين قدرمردم درزحمت نمي‌افتادند خون مردم بيگناه بيجهت ريخته نمي‌شد همين جناب آقاي شهاب خسرواني دردوره ۱۵ و ۱۶ وكيل شده‌است و گويا با وكالت ايشان با ريختن خون چندين نفرمردم بيگناه انجام شده و پاي مباركشان را بروي خون مردم گذاشته‌اند و بكرسي مجلس تشريف آورده‌اند و اما درباره دليجان فرمانداردليجان چندنفر اورادرفرمانداري يا بخشداري ملاقات مي‌كنند اسامي آنهادراينجاهست يگ تلگراف مجعولي بدون امضاء و شماره باونشان مي‌دهند كه الان عين تلگراف دراين پرونده موجوداست دراين تلگراف مي‌گويد فلان كس رابراي شمافرستاديم تاباشماهمكاري كند كه انجمن تشكيل بدهيد بعدآن فرستاده‌اي كه آمده‌است پيش آقاي فرماندار يا بخشدار مي‌گويد كه آقاي خسرواني برادرجناب آقاي خسرواني با نماينده انجمن مركزي محلات آمده‌اند به دليجان و بيم دارند كه بفرمانداري يا بخشداري بيايند براي اين كه اطراف بخشداري را دشمنان آن هاخانه دارند محاصره كرده‌اند خانه‌هاي دشمنانشان دراطراف بخشداري است از اين جهت خواهش كرده‌اند كه شما تشريف بياوريد منزل حاجي امرالله درآنجا با آقايان ملاقات كنيد و يك چاره‌اي بيانديشيم كه رفع خطر بشود كه ما آزادانه بياييم به بخشداري و انجمن را تشكيل بدهيم اين آقاي بخشدار براي اين كه رفع اين ايراد را بكند كه باو نگويند كه نتوانستي تامين كني پا مي‌شود و مي‌رود بمنزل امرالله ببيند آقايان چه مي‌گويند وقتي وارد مي‌شود ازآن عطايا هم به ايشان ارائه مي‌شود و يكصورت مجلس شسته و رفته و حاضر بعنوان تشكيل انجمن آن محل و آن تقديمي را جلوي او مي‌گذارند مي‌گويند اينهم راي جنابعالي است امضاء بفرماييد آقاي حكيمي بخشداركم تجربه قبول نمي‌كند سيصدنفربااشاره سري وارد مي‌شوند و غالبا مسلح بودند و با ارعاب و تهديد ايشان را وادار به امضاء مي‌كنند ايشان هر چه خواهش و استدعا مي‌كند مرا به تلگرافخانه ببريد و با آقاي فرماندار كه موافق شمااست يك صحبتي بكنم يك مشاوره‌اي بنمايم و با مخابره حضوري يك استخراجي بكنيم قبول نمي‌كند بعد شبانه فرار مي‌كند مي‌رود به محلي كه دراينجا ذكرشده‌است و بنده نظرم نيست ازآنجاتلگراف مي‌كند به وزارت كشور كه جريان از اين قراراست من هرچه ازفرمانداري خواستم و حقيقتا هم خواسته‌است كه چندنفرژاندارم براي حفظ امنيت اينجا بفرستيد نفرستادند تااين كه باين طريق ازمن امضاء گرفتند اين امضاء ازدرجه اعتبارساقط است بعدهم مي‌روند كه آنها تعقيبشان نكنند اورا مي‌گيرند برش ميگردانند ازآنجاهم فرارمي كند مي‌آيد بتهران كه گزارش خودش راداده كه بنده گزارش ايشان را مي‌خوانم

تهران جناب آقاي نخست‌وزير كشور رونوشت جناب آقاي وزير كشور رونوشت محلات آقاي فرماندار رونوشت انجمن مركزي رياست شهرستان محلات – ديروز صبح برادر آقاي خسرو اني كانديد محلات بمعيت يكنفر كه به اتكاء تلگراف بي امضاء و شماره‌اي خودرا نماينده انجمن مركزي معرفي مي‌نمودند وارد.

بدوا چندنفرازعمال ايشان به بخشداري مراجعه و بعنوان اين كه آقاي خسرواني و نماينده انجمن اعتمادندارند به بخشداري بيايند و منازل آقايان طرفداردكترصدردرنزيكي بخشداري واقع شده و ممكن است خطري پيش آمدكند خواهش نمودند كه اينجانب براي ديدن ايشان به بخشداري بيايند بمحض ورود به منزل حاج امرالله نام منزل ازطرف ۲۰۰ نفر با چوب و چماق و اسلحه محاصره و صورت جلسه‌اي را كه قبلا تهيه و قانونا مي‌بايستي درمسجد جامع و محل تشكيل انجمن تهيه شده باشد مقابل اينجانب گذاشته بدوا با تطميع و بعد تهديد بمرگ نمودند كه اگر امضاء نكني جانت بهدرخواهدرفت حتي خواهش نمودم كه بنده را تحت الحفظ به تلگرافخانه ببرند تا از آقاي فرماندار محلات دستوربگيرم موافقت ننمودند و استوارژاندارمري هم بعوض كمك به اينجانب اصرار مي‌ورزيدند كه صورت جلسه امضاءشود با وجودي كه كرارا چه كتبا و چه شفاها به آقاي فرماندار عرض نمودم كه تامين انتظامات دليجان با چندنفرژاندارم كه بنده حلقه بگوش خسرواني هستند ميسرنيست معهذا ازاعزام چندنفر سربازبه دليجان خودداري گرديده‌است اكنون شبانه ازدليجان پياده فرار و خودرا بخمين رسانيده و بدينوسيله صريحا اعلام مي‌دارم كه صورت جلسه مورخه ۸، ۱۱، ۳۱ كه به امضاي اينجانب رسيده با فشار و تهديد بمرگ بوده و بهيچوجه انتخاب اعضاء مطابق موازين قانوني نبوده و استدعاي ابطال و تشكيل انجمن قانوني را داردفعلا هم بخشداري دليجان بي سرپرست و چون تامين جاني ندارم قادربمراجعت نيستم ۱۲۴۰ – ۹،۱۲،۳۰ حكيمي بخشداردليجان ساعت ۹ صبح روزجمعه امضاء – حكيمي (فرامرزي - بعدازاين كه آن را امضاء كرده اين تلگراف را كرده) جنابعالي بهترازهمه مي‌دانيد مي‌رود بفرمانداري (معتمد دماوندي - خوب بود اين گزارش را جهت فرماندار فرستاده بود چرا براي اونفرستاده؟) براي اين كه فرماندارهم نوكر رفيق جنابعالي بوده‌است (فرامرزي - و بخشدارنوكرآن يكي) (معتمد دماوندي - اين جورنيست)حقيقتا بعدازآقاي شوشتري چشمم به شما روشن آقاي معتمد) (خنده حضار) (رئيس - ازآقاي شوشتري درغيبتشان غيبت نفرماييد)

اين هم گزارشي است كه مربوط به آقاي مجدالعلي بازرس عالي مقام وزارت دادگستري است. تاريخ ۱۰،۱،۳۱ شماره ۴۶ پيوست ۱۲ برگ جناب آقاي وزير محترم كشور چنان كه درنامه ۱۷۹۵۸ – ۹،۱، ۳۱ مقررفرموده‌ايد گزارش مفصلي ازوضع انتخابات دوره هفدهم محلات درمدت ۲۶ روز ماموريت خوددر ۱۲ صفحه تنظيم و القا تقديم مي‌گردد. گزارش – جريان ماموريت محلات از۱۹ بهمن تا ۱۴ اسفند ۱۳۳۰ بموجب ابلاغ شماره ۷۲۳، ۳۷ – ۳۰،۱۰،۳۰ اينجانب مجدالعلي بازرس انتخابات محلات ساعت هفت بعدازظهر ۱۹ بهمن ۱۳۳۰ وارد محلات شدم اينك جريان وقايع مدت ماموريت اينجانب است كه تفصيل داده مي‌شود: قبل ازعزيمت درطهران مطالبي نسبت به وضع امنيت محلات مي‌شنيدم كه لازم شد متنكرا و بي خبر حركت نمائيم ساعت ۹ صبح ۱۹ بهمن باتفاق آقاي مهدي خدابنده بازرس انتخابات كمره بنام مستعارتقي بهشتي با يكنفر همراه ازگاراژ اتوسير محلات واقع درخيابان چراغ برق به وسيله اتوبوس شماره ۵۰۱۷ ۳۰ ط به رانندگي اكبرنام شوفر و ابوالفضل شاگرد شوفر عزيمت اول ظهروارد قم شديم پس ازيكساعت توقف معلوم شد شوفردررفتن به محلات ترديد و قصددارد مسافرين را بااتوبوس ديگر بفرستد پس ازتاكيدات سايرمسافرين ۳ ساعت بعدازظهر ازقم حركت و درحدود ساعت شش بعدازظهر بقريه نيمور ملكي آقاي صدرالاشراف واقع در۹ كيلومتري شرقي محلات وارد يك ژاندارم و چندمسافربرمسافرين محلات اضافه شد.

جمعيتي هم جمع بود همين كه اتوبوس قصد حركت كرد يكنفر كه به ش اگر د شوفرشبيه بود آمدوباصداي بلند اعلام نمود كه امروز دواتومبيل كه به محلات ميرفته مورد حمله قرار گرفته شيشه‌هاي آنهارا خورد كرده‌اند شوفردررفتن تحمل نمود ولي سايرمسافرين (كه دراين موقع با ما دونفرجمعا چهارده نفربوديم) باتكاء وجود ژاندارم مزبوردراتوبوس شوفررا تشجيع و ماشين راه افتاد هنوز باوايل شهرنرسيده بوديم كه ناگهان عده‌اي بالغ بردويست نفربا چوب دستي‌هاي مختلف بطرف اتوبوس حمله ور و متصل فرياد مي‌زدند زنده باد شهاب خسرواني مرده با دصدرالاشرف ابوالفضل ش اگر دازشدت وحشت ازجا پريده و پشت سرهم فرياد مي‌زد زنده بادشهاب خسرواني و چون حمله سخت و شديد بود يك نفرازمسافرين هم هم آهنگي با زنده بادگويان نمود يكنفرازحمله كنندگان آمد دم اتومبيل گفت شما صدري هستيد يا شهابي شوفر گفت ماشهابي هستيم زنده بادشهابي ولي آن جمعيت ازرفتن اتومبيل بداخل شهر ممانعت نمودند و بهمان گاراژ دم دروازه اتوبوس را هدايت كردند.

تا مدتي كه مسافرين پياده شده و از گاراژ خارج گرديدند آن جمعيت اطراف را محاصره داشتند پاسبان هم كه روي سينه اش نمره نداشت همانجا ناظرجريان اين اعمال بود بدون اين كه كوچكترين مداخله بنمايد پس ازاستقراردرمهمانخانه باتفاق آقاي خدابنده آقاي مصحفي فرماندار را درفرمانداري ملاقات و جريان را عينا براي ايشان شرح داديم مشاراليه گفت رئيس شهرباني ازآقاي شهاب خسرواني طرفداري مي‌نمايد باينجهت ازطرف اتباع اوهرعملي كه بشود معترض نمي‌شود و من مراتب را بمركز گزارش دادم شب را دراتاق مهمانخانه بيتوته كرديم كه مشرف به ميدان محلات بود و مشاهده شد كه جمعيت با چوب دستي‌ها درگردش اتومبيل سواري هم درحركت و فعاليت بود و هردفعه كه با پاسبانان پاس ميدان مي‌رسيدند با اومذاكره مي‌نمودند بواسطه وجود مهتاب تمام جريان قابل مشهود بود فردا كه بيستم بهمن بودعده قوابفرماندهي سركارسرگرد غفوري واردمحلات شد در همين روز ورقه تلگرافي پيش نويس تلگرافي بامضاي آقايان روحاني و ناظري و شهيدي و مقدسي و قانتي پنج نفرازعلماي محلات درفرمانداري باينجانب دادند بعنوان تحريش خطاب به آقاي صدرالاشرف مبني براين كه، چون اوضاع با آمدن آقاي صدر و نيموري‌ها مساعدنيست و بيم خطرمي‌رود تمني مي‌شود امرفرمايند به محلات حركت ننمايند تا كتبا بعرض برسد چهاربعدازظهر همانروز برحسب تقاضاي شفاهي آقايان علماء درمنزل آقاي مرتضي مقدسي باتفاق فرماندار و آقاي خدابنده با آقايان شهيدي و روحاني درباب تلگراف مذكور ملاقات و روز ۲۱،۱۱ آقاي روحاني شرحي به اينجانب نوشت كه درمحل اغتشاشي و موانعي دركارنيست انتخابات را شروع كنيد چون شهرامن نبود و بدستورتلگراف ۶۵۶ ۲۸، ۲۴ دي ۳۰ جناب آقاي نخست‌وزير بايدشوراي امنيت محلات بنظارت بازرس قضايي تشكيل شود برحسب دعوت ۳۹۴۶ – ۲۱،۱۱، ۳۰ فرمانداردرجلسه شوراي امنيت شركت و تصميمات زيراتخاذشد. :

۱- محل ميتينگ، جلوي كارخانه پنبه و دبيرستان تعيين شد۲ – اشخاصي كه ازدهات مجاور بشهر آمده بودند چون ايجاداختلال مي‌نمود مقررشد به محل‌هاي خود عودت نمايند۳- كسي حامل چوب و چماق نباشد۴ – باوصف مرقوم آقاي دكترصدر خودشان حداكثر با ده نفر ازمهمانان خوداز نيموروارد محلات شوند.

چهارونيم بعدازظهر روز ۲۲، ۱۱،۳۰ باتفاق آقاي فرماندار و فرمانده قواي اعزامي بقريه نيمور عزيمت و تصميمات شوراي امنيت را به آقاي دكترصدر ابلاغ و مذاكره شد كه وارد محلات بشوند.

پس ازمراجعت ساعت هشت بعدازظهر باتفاق آقايان مذكور با آقاي شهاب ملاقات و تصميمات مذكوره ابلاغ و مذاكرات درباب امنيت شهرشد و درهمان حال كاغذي بدست آقاي خسرواني دادند و ايشان گفت اين گزارش پاسبان است كه الان ازنيمور تك تك وارد محلات شده‌اند پاسبان را خواستيم شماره پاسبان ۹ بود (كه دراثرتذكراينجانب شماره پاسبان را نصب كردند) و به آقاي شهاب گزارش داده بود ازاوسؤال شد كه چرا برئيس شهرباني گزارش نداده جوابي نداشت باا لنتيجه براثراظهار وحشت آقاي خسرواني و حاضرشدن حاج آقا رضا نام ازاهالي خمين و شكايت ازناامني و حضور حاج علي جان ولي بزاز و اظهار باين كه درنيمور اورا مي‌خواستند كتك بزنند يك چوب باوزده‌اند ليكن غلامحسين نيموري مانع شده و آمدن آقاي نوبخت محلاتي سردفتر و دادوبيداد و اظهار اضطراب كردن باا لنتيجه با حضور آقاي شهاب خسرواني تا نصف شب شوراي امنيت تشكيل و تصميماتي بمنظور رفع تشنج اتخاذ شد.

صبح ۲۳ بهمن تلگرافي ازخمين رسيد كه عده‌اي ازاهالي كمره بمنظورتقديم عرايض كتبي حاكي ازمستدعيات خود بطرف محلات حركت و پس ازملاقات بلادرنگ برخواهند گشت معاندين القاء شبهه ننمايند آقاي مرشدي بخشدار خمين نيزتلگرافي نمود كه آقايان براي جلب توجه فرماندار و بازرس عزيمت مي‌نمايند تذكرداده شد ترتيبي رفتار نمايند كه تشويشي فراهم نشود. (مهندس رضوي - بنده بعدازبيان ايشان اخطاردارم) (رئيس - بله آقامرقوم داشتيد ايشان چهاردقيقه ازوقتشان باقي است) (فرامرزي - صحيح است) آقاي فرامرزي جنابعالي كه خيلي دلتان تنگ است ازخواندن اين گزارشات (فرامرزي - ابدا بجان خودتان حاضرم دوساعت هم بنشينم راي هم اگر مجلس بخواهد من راي مي‌دهم) كريمي - اگر وقت گذشته‌است بنده جان كلام را مي‌خوانم.

آقاي شاهنوشي ريئس اداره دامپزشكي محسوسا درجريان مشورت رعايت امانت مستشار و بيطرفي را ننمودند درجلسه اول صورتهايي آماده داشتند بفرماندار تسليم نمودند و حال آن كه عبارات دعوت نامه فرمانداري اشعاري بنمظور ازدعوت نداشت شوري بدوا تصديق كرد كه تعيين مردمان بي طرف وضع حاضرميسر نيست بااين احوال نگذارند كه حداقل موافق صورت مختلط شود درخلال مذاكرات اينجانب حسب الوظيفه تذكري لازم رادادم درابتدارجلسه روزجمعه دوم اسفند كه شوري اول آقاي تاج بخش رئيس بانك كشاورزي را بعنوان منشي شوراي شهرستان معين و ايشان بلافاصله مقاديري كاغذ سفيد با كاربن ازجيب خود بيرون آورد و براي تهيه صورت مجلس كه اين نكته دقيق مورد توجه اعضاي شوري مخصوصا آقايان رئيس دادگستري و آقاي دادستان و آقاي رئيس دارائي واقع گرديد موقعي كه اسامي اشخاص مطرح مي‌شد آقاي رئيس بانك كشاورزي بااشاره دست و آقاي رئيس بانك كشاورزي بابلندكردن صدارفقاي خودم را بموافقت يا مخالفت متنبه مي‌نمودند مقارن ظهر همان روز دفعتا آقاي شاهنوشي رئيس دامپزشكي ازجلسه خارج و پس ازبرهه‌اي وارد اطاق جلسه شد با صداي بلند اظهاركرد كه آقايان خبرتازه - فرمانده قوامي‌گويد اگر آقايان كاررا تمام نكنيد حفظ و تأمين جان آقايان مقدوراست دراين محيط انجمن را تشكيل داده‌اند. چون آقايان مي‌فرمايند وقت تمام شده‌است آنچه بايد عرض كنم بطورنمونه براي آقايان عرض كردم اينك خوددانيد و وجدان و قسمي كه به قرآن مجيد براي حفظ حقوق مردم يادكرده‌ايد اگر اينجابه پرونده‌ها رسيدگي كنيد و درست راي بدهيد اين شروآدم كشي هارا از سر مردم شهرستانها كوتاه و دور خواهيدكرد.

رئيس - آقاي مهندس رضوي مطابق چه ماده‌اي اخطارداريد؟ مهندس رضوي - مطابق ۳ ماده از آئين‌نامه‌است

رئيس - بفرماييد مهندس رضوي - عرض كنم آقايان محترم شايد واقعا فراموش مي‌فرمايند كه ملت ايران با يك انتظارات زيادي مجلس هفدهم را تشكيل داد و حالاهم اوضاع و احوال مردم بهيچوجه تأخيردراجراي قوانين مملكت را نه تنها نمي‌دهد بل كه بعقيده بنده اغماض هم نمي‌كند مواد آئين‌نامه كاملا روشن است طبق ماده ۱۳ پس ازتصويب اعتبارنامه سه ربع نمايندگان مجلس بايد با نتخاب هيئت رئيسه دائمي اقدام كنند.

ماده هفدهم مي‌گويد درآغاز هر دوره تقنينيه نامه كه حاكي ازآمادگي بكاراست از طرف مجلس شوراي ملي صادر مي‌شود آقايان بايد درنظر بگيرند كه دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي نمي‌تواند دستخوش تفسيرماده آئين‌نامه باشد يعني بايد دوسال تمام بتواند قانونگذاري بكند درست توجه بفرماييد كه هيچگونه ابهامي دراين مطلب براي هيچكس نبايد باقي بماند مجلس دوسال تمام بتواند درامورمملكت نظارت قانوني بكند اگر براي اين كه چندنفر ازهمكاران محترم پرونده شان دراينجا را كد است يا جاري است و مابياييم ازعمر تقنينيه صرف اين كارها بكنيم اين كارنه تنها خلاف آئين‌نامه‌است بل كه خلاف قانون اساسي است يعني عمر دوسال مجلس مقننه راشما باين وسيله كوتاه كرده‌ايد و اين كوتاه كردن جناب آقاي اورنگ بسط پيدا مي‌كند ممكن است يك جلسه و ممكن است ده جلسه يا ۹ ماه و يكسال باشد همين سنتي كه امروز جنابعالي بوسيله يك تفسير خالي ازغرض مي‌فرماييد ممكن است مجلس ايران را دچار يك اشكال بزرگي درآينده بكنيد بنابراين اين وقتي كه سه ربع ازنمايندگان حاضر درمركز طبق قانون اعتبارنامه شان بتصويب رسيد بازهم به بهانه اين كه دردستور اعتبارنامه‌هايي داريم بايك تفسيرخيالي قسمتي ازوقت مملكت و وقت مجلس را صرف كاري بكنيم كه حقيقتا جنبه فرعي و داخلي دارد اينكار صحيح نيست آقايان محترم بنده كمال علاقه را باين دارم كه دوستان ديگري دراينجاهستند زودترتكليفشان روشن بشود ولي حقيقت هم اين است كه انتظارمردم هم اين بود كه بنده توجه آقايان را جلب كنم باين كه مجلس را نمي‌شود ازحيث دوره تقنينيه وسيله‌اي فقط براي تفسير آئين‌نامه قرار داد و در كاري عمرمجلس را گذراند كه آن كار كاملا ازكارهايي فرعي مجلس است و امايك قضيه‌اي كه بايد مردم هم بدانند و آئين‌نامه هم درآن قسمت قطعيت دارد موضوع اين است كه درحال حاضر اگر هيئت رئيسه انتخاب گرديد و نامه آمادگي تهيه گرديد تكليف دولت چه مي‌شود ا لبته بنده صراحتا عرض مي‌كنم كه طبق سنت ا لبته دولت مستعفي شناخته خواهدشد ولي ازآنجايي كه تمام مملكت ايران بموضوع لاهه علاقه مند هستند و اينكار فوق العاده‌اي است هيچكدام ماترديد نداريم درتقويت دولت خودمان يك تصميم نامه‌اي و يايك ماده واحده‌اي بگذاريم كه رئيس دولت مادامي كه دادگاه لاهه برقراراست رئيس دولت درامرلاهه اختياركامل قانوني دارد و باقي وزراء وقت فقط امور جاري مي‌توانند رسيد گي بكنند باين طريق نه به مملكت صدمه‌اي زده‌ايم و نه خداي نكرده يك سنتي دراين مملكت باقي گذاشته‌ايم كه عمردوساله قانونگذاري هم صرف آن چيزي بشود كه ازنظرمردم علاج دردي نيست.

رئيس - آقاي دكترفقيهي شيرازي بفرماييد

فرامرزي - من اخطاردارم روي چه صحبت مي‌كنيد؟

رئيس - شما اخطارداريد شما كه اجازه خواسته‌ايد

فرامرزي - اخطارحالا جايزنيست براي اين كه مجلس عملي نكرده موقعي اخطارهست كه مجلس عملي بكند مخالف حرفي زده بايد موافق هم حرف بزند راي بگيريم بعدوارداين موضوع بشويم كه بنده عرض مي‌كنم اگر اين كه آقاي مهندس رضوي فرمودند صحيح نيست اين راهم اگر دروسط كاربگذارند صحيح نيست و من هم عرضم را مي‌گذارم تابعد

رئيس - آقاي دكتر فقيهي شيرازي

دكتر فقيهي شيرازي - نظربنده را آقاي فرامرزي تأييد فرمودند

رئيس - آقاي نبوي

نبوي - بنده خيال مي‌كنم نظرجناب آقاي مهندس رضوي بهمين طريق كه مجلس بكارش ادامه بدهد تامين خواهدشد در آئين‌نامه نوشته شده‌است كه اگر گزارشهايي حاضربود قرائت مي‌شود مرادازقرائت دراينجا اين نيست كه صرفا خوانده شود و هيچ تاثيري دراونباشد غرض ازقرائت اين است كه يا تصويب مي‌شود يا رد مي‌شود يعني درمجلس تعيين تكليف مي‌شود بنده مخصوصا اين موضوع را سابقه دارم درگذشته هم كه اين ماده قانوني اصلاح شده بود بنده درمجلس پيشنهادكردم كه اينكاررا خاتمه ندهيد و بهمين صورت كه هست جنبه اعتبارنامه كه باقي مانده آنهارا تمام بكنند درمجلس قبول شد و اين كاررا كردند حالا هم قانون اين است كه اين كارتمام بشود انصاف هم حكم مي‌كند كه چند نفر از رفقاي ما كه هنوز كارشان تمام نشده ما كارآنهارا بيك سنگلاخ نيندازيم و يكماه و دوماه ديگر متزلزل بكنيم فرض كنيد چنانچه آقاي مهندس رضوي فرمودند ما بپردازيم بانتخاب هيئت رئيسه بعدازانتخاب هيئت رئيسه بازمجلس كاري نخواهدداشت و ناچار بايد همين كاررا بكنيم پس چه مانعي دارد كه اول اين كاررا تمام بكنيم و درعوض منظورايشان هم كه كاملا صحيح بود عملي بشود آئين‌نامه هم اجرا بشود ممكن است كه ما جلسات مجلس را زيادتربكنيم و ساعات تشكيل مجلس را هم زيادتركنيم ازصحبت‌هايي هم كه زياد دوازموضوع هست خودداري بشود تاجايي كه دريك روز دوسه پرونده مطرح و تصويب بشود و چنانچه آقاي عامري امروز مخالفت خودرا نسبت به يك پرونده پس گرفتند بعضي از آقايان هم كه اشكال زيادي درآن پرونده‌ها نمي‌بينند پس بگيرند تااين منظوربسهولت انجام بپذيرد پس بعقيده من خوبست نسبت به اين ده نفريا بيست نفر كه درست نمي‌دانم تكليف اين پرونده‌ها هم روشن بشود بعد بپردازيم بانتخاب هيئت رئيسه

رئيس - آقاي دكترمعظمي بفرماييد

دكتر معظمي - بنده فوق العاده برايم مشكل بود كه دراين موضوع اصلا اظهارنظربكنم براي اين كه نامزد بودم درانتخابات هيئت رئيسه چون اگر اظهارنظربكنم حمل بريك نظراتي مي‌شود (صحيح است) ولي وكيل حق ندارد يك همچوافكاري داشته باشد براي اين كه ببيند كه يك سوابقي ايجاد بشود كه اين سوابق درآينده ايجادمشكل بكند و بضررتمام بشود ولي بعقيده بنده ما مي‌توانيم هم كاري بكنيم كه رفقادراينجا تصميماتي كه دارند عملي شود هم كارآنهارا انجام بدهيم و هم سوابق بدي ايجادنشود اين ترتيبي كه آقاي مهندس رضوي فرمودند كاملا ازنظرقانوني صحيح است و نظامنامه هم پيش بيني نمي‌كرد و وقتي براي كميسيون تحقيق ده روز مهلت گذاشتيم هيچوقت تصورنمي‌كرديم كه دريك انتخاباتي پرونده ۲۳ نفربه كميسيون تحقيق ارجاع بشود هميشه مي‌گفتيم يك يا دوتا گزارش ايراد خواهدشد و بكميسيون تحقيق خواهدرفت و بعدهم مجلس درروز اول و دوم رسميت پيدا خواهدكرد حالا هم آقاي رئيس مجلس هم رسميت مجلس را اعلام فرمودند بنابراين همينطور كه فرمودند طرزكارخودمان غلط است كه اشكال پيدا مي‌كند الان يك اعتبارنامه مطرح مي‌شود بعدمي‌گويند كه سه روزديگر جلسه بشود بعقيده بنده كارمقدماتي مجلس هيچ خوش آيند نيست معوق بماند، امروز تا نصف بنشينيم كاراعتبارنامه‌ها را تمام بكنيم و تصميم بگيريم و هم درروزي كه مجلس رسمي شده‌است كارمان را انجام داده باشيم و اين عقب انداختن و تعويق انداختن صحيح نيست و راجع برسيدگي اعتبارنامه‌ها بايد بنشينيم درروي پرونده‌ها ازاختياراتي كه داريم استفاده كنيم و قضاوت نماييم درهرحال به عقيده بنده بايد آقايان ۱۲ پرونده‌اي كه باقي مانده تا نصف شب تمام كنند چون آقاي رئيس روز رسمي شدن مجلس را اعلام فرمودند و حتي اگر ملاحظه فرموده باشيد براي احترام قانون نوشته‌است كه بودجه بايد درفلان روز يا فلان ساعت داده بشود اگر درفلان ساعت نرسيد حتي ساعت را يكساعت جلو يا عقب مي‌برند كه بقانون احترام بگذارند (فرامرزي - يعني كلاه مي‌گذارند سرقانون) نخيرمقصود غرض بنده اين است كه اينكار يك خطري خواهدداشت اگر درآتيه يك دولتهايي باشند كه بخواهند حكومتشان را ادامه بدهند ممكن است يك اشخاصي را تحريك بكنند كه بااعتبارنامه‌هاي اشخاص مخالفت كنند و بهمين حال اعتبارنامه‌ها چهل روز طول بكشد بيست روز طول بكشد بنابراين براي اين كه قانون احترامش واجب است پيشنهاد مي‌كنم كه بعدازظهرهم جلسه تشكيل بشود تا نصف شب باين اعتبارنامه‌ها رسيدگي بشود و تمام كنيم.

فقيهي شيرازي - بنده با فرمايش آقاي دكتر معظمي مخالفم

رئيس - الان وقت گذشته‌است يكساعت بعدازظهراست سه ساعت و ده دقيقه‌است مجلس بوده اگر آقايان راي بدهيد كه يكساعت ديگرهم جلسه باشد بنده حرفي ندارم بعضي ازنمايندگان - مانعي ندار جلسه را ادامه بدهيم

رئيس - آقاي فقيهي شيرازي بفرماييد.

دكتر فقيهي شيرازي - اجازه بفرماييد عرض كنم شايد نزديك بيك ربع ساعت است كه جناب آقاي مهندس رضوي و همچنين جناب آقاي دكترمعظمي وقت مجلس را تلف كرده‌اند و الان باوربفرماييد دراين مدت مي‌توانستند آقاي شهاب خسرواني ازخودشان دفاع كنند روي ماده ۱۳ آقاي مهندس رضوي اعتراض داشتند مبني براين كه چرا آ قاي رئيس مجلس اظهارعقيده كرده‌اند و حالا اين كه ماده ۲۲۰ به آقاي رئيس اين اجازه را مي‌دهد، مطلبي را كه عنوان كردند بنام دلسوزي اين بود كه حق اين است مجلس آماده خدمت بشود به انتخاب هيئت رئيسه تا كاري براي مملكت بكنند و حال اين كه بنده خيال مي‌كنم همه آقايان مذعن و معترف باشند باين كه انتخاب هيئت رئيسه اگر تمام شود بازبه پرونده‌هايي كه ازكميسيون رسيده‌است بايد رسيدگي بكنيم و اما مطلبي را كه تحت عنوان ديگري قريب بهمين مضاميني آقاي دكترمعظمي بعنوان دلسوزي عنوان كردند اين بود كه تا نيمه شب بنشينيم باين پرونده‌ها رسيدگي كنيم آقااينجامملكت اسلامي است و اكثرمردم روزه دارهستند تا يكساعت بعداز ظهر وقتي قرارشد جلسه تشكيل بشود (دكترمعظمي - آقا ما هم مسلمانيم ديگر اين اسلحه‌ها را بكارنبريد) ديگر تا نيمه شب مقدور و ميسورنيست.

بعضي ازنمايندگان - مقصودشان بعدازاخطاربود.

مهندس رضوي - بنده تذكرمي دهم به آقاي فقيهي كه ايشان كاملا دقيق باشند. طبق ماده ۹۰ بنده تذكردارم

رئيس - بفرماييد مهندس رضوي - عرض كنم كه بنده بايد به ايشان تذكربدهم كه ايشان نبايد يك مطلبي را كه زننده باشد بگويند، بنده وقت مجلس را تلف نكردم و آنچه كه عرض كردم توقع تمام مردم ايران است ازشما توقع كاردارند و كسي مايل نيست كه شما دوسال عمروكالت و مجلس راباتفسير آئين‌نامه كوتاه بكنيد آقاي فقيهي شيرازي بنده وقت مجلس را تلف نكردم و جنابعالي هم حق اظهارچنين مطلبي را نداريد.

رئيس - آقاي شهاب خسرواني بفرماييد.

شهاب خسرواني - بنده عرايضم خيلي مختصراست تصورمي‌كنم.

اخگر - آقاي رئيس اول جلسه را سه بظهر مانده مي‌فرماييد يكساعت و نيم بظهر جلسه تشكيل مي‌شود بعدهم تا دوساعت و نيم مي‌خواهيد ادامه بدهيد. (دراينموقع چندنفرازآقايان نمايندگان ازجلسه مجلس خارج مي‌شوند)

رئيس - آقاي شهاب خسرواني تقاضامي‌كنم بگذاريد براي جلسه آينده شهاب خسرواني - بنده مي‌خواستم عرض كنم چون آقايان خسته هستند اجازه بفرماييد براي جلسه بعدباشد.

۸ – تعيين موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئيس - جلسه را ختم مي‌كنم جلسه آينده روز يكشنبه سه ساعت قبل ازظهر دستورهم مذاكرات آقاي شهاب خسرواني (مجلس يكساعت و ده دقيقه بعدازظهر ختم شد)

رئيس مجلس شوراي ملي - اورنگ