مذاكرات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي ۲۹ بهمن ۱۳۲۸

نشست ۲

  • صورت مشروح مذاكرات مجلس روز شنبه بيست و نهم بهمن ماه ۱۳۲۸

 

فهرست مطالب:

 

  1. تصويب صورت مجلس
  2. قرائت گزارش مربوط به انتخابات هيئت رئيسه شعب ششگانه و اعضاي كميسيون تحقيق
  3. قرائت اعتبارنامه‌ها به وسيله مخبرين شعب و تصويب ۹۸ اعتبارنامه
  4. دستور جلسه آينده – ختم جلسه

مجلس ساعت ده و هفت دقيقه صبح به رياست سني آقاي مخبر فرهمند و منشيگري آقايان ناظرزاده – خسرو قشقائي – دكتر نبوي – محمد علي مسعودي تشكيل گرديد.

3. قرائت اعتبارنامه‌ها به وسيله مخبرين شعب و تصويب ۹۸ اعتبارنامه

به استناد پرونده انتخاباتي دماوند در تاريخ ۱۲ شهريور ۱۳۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد پس از تعيين اعضاء اصلي والبدل و تشكيل حوزه‌هاي فرعي و انتشار آگهي انتخابات از تاريخ ۱۹ شهريور ۲۸ تا تاريخ ۲۳ شهريور ۲۸ جهت توزيع تعرفه و اخذ راي تعيين گرديد و از روز ۲۴ شهريور ۲۸ آراء استخراج و قرائت گرديد در نتيجه آقاي محمد علي مسعودي باكثريت ۱۰۹۶۰ راي از مجموع ۱۱۳۳۹ راي ماخوذه به نمايندگي شانزدهمين دوره تقنينيه از شهرستان دماوند و فيروزكوه انتخاب و چون در مدت مقرر شكايتي به انجمن نرسيده بود و در تاريخ ۳۱ مهر ۲۸ از طرف انجمن نظارت اعتبارنامه به نام ايشان صادر گرديد پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسيدگي كامل به آن و عدم شكايت شعبه سوم صحت انتخابات دماوند و همچنين نمايندگي آقاي محمد علي مسعودي را تاييد و .گزارش آن را تقديم مجلس شوراي ملي مي‌نمايد (مبارك است).

رئيس ـ تصويب شد.