صنعت و معدن

 در سال 1385، ماده 28 كارگاه بزرگ صنعتي يعني 6/0 درصد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي استان در شهرستان دماوند قرار داشته است و حدود 1324 نفر در اين كارگاه‌ها مشغول به فعاليت بوده‌اند كه معادل 4/0 درصد شاغلان كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي استان است.

جدول وضعيت صنعت و معدن شهرستان دماوند – سال 1385

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از  استان (درصد)

تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي ( ده نفر كاركن و بيشتر)

28

4453

6/0

تعداد شاغلان كارگاههاي بزرگ صنعتي ( نفر)

1324

328265

4/0

تعداد كل كارگاههاي صنعتي *

580

108794

53/0

تعداد كل كارگاههاي استخراج مواد معدني *

3

174

72/1

* آمار مربوط به سال 1381 مي باشد.

ماخذ: سالنامه آماري استان تهران، سال 1383 و 1386 - مركزآمار ايران، سرشماري عمومي كارگاهي 1381، استان تهران

لازم به ذكر است كه بر اساس سرشماري عمومي كارگاهي سال 81 استان تعداد 580 كارگاه صنعتي در شهرستان دماوند وجود داشته است كه 53 /0 درصد كل كارگاه‌هاي صنعتي استان مي‌باشد. در سال 1381 سهم شهرستان دماوند ازتعداد كارگاه هاي استخراج مواد معدني استان 72/1 درصد بوده است.