كشاورزي و دامپروري

در سال 1382 در شهرستان دماوند، 13457 بهره‌برداري كشاورزي وجود داشته است.

سطح زير كشت محصولات باغي شهرستان در سال 1386، معادل 10612 هكتار بوده كه سهم آن از ------- درصد است. ميزان محصولات باغي برداشت شده شهرستان در اين سال ، 227372 تن بوده است.

جدول وضعيت كشاورزي و دامپروري شهرستان دماوند – سال 1386

شرح

واحد

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

بهره برداران كشاورزي *

بهره بردار

13457

85441

8/15

محصولات باغي

سطح زير كشت

هكتار

10612

82005

9/12

ميزان توليد

تن

227372

1055841

5/21

 

----- دام موجود (راُس)

 

گاو و گوساله

هزار راس

9/15

423،9

8/3

گوسفند و بره

هزار راس

300

1408،43

3/21

بز و بزغاله

هزار راس

45

270،4

6/16

كل دام

هزار راس

3609

2102،73

2/17

 

 

----- توليد فرآورده هاي دامي

(تن)

ماهي

تن

420

2828

9/14

گوشت قرمز

هزار تن

2933

83572

5/3

گوشت مرغ

هزار تن

157، 20

110،005

3/18

تخم مرغ

هزار تن

738، 0

218،577

3/0

شير

هزار تن

19750

814540

4/2

ميزان توليد عسل با موم

كيلوگرم

243210

926073

3/26

توليد گل و گياه زينتي

مساحت گلخانه

هزارمترمربع

877

20748

2/4

فضاي آزاد

هزارمترمربع

3158

5861

9/53

گل سطح زير كشت

هزار مترمربع

4035

26609

2/15

قارچ دكمه اي

ارزش توليد

ميليون ريال

13800

584228

4/2

ماخذ: سيماي استان هاي در سال 1386، وزارت جهاد كشاورزي

* مربوط به سال 1382 مي باشد، سرشماري عمومي كشاورزي سال 1382

از مجموع دام هاي استان در سال 1386، حدود 2/17 درصد مربوط به شهرستان دماوند بوده است. ------ درصد گاو و گوساله، 3/21 درصد گوسفند و بره، 6/16 درصد بز و بزغاله استان در شهرستان دماوند --------- .

همچنين در حدود 9/14 درصد توليد گوشت ماهي، 5/3 درصد توليد گوشت قرمز، 3/18 درصد توليد گوشت مرغ، 3/0 درصد از توليد تخم‌مرغ، 4/2 درصد توليد شير و 3/26 درصد توليد عسل با موم استان در اين شهرستان صورت گرفته است.