بارش

نتايج بدست آمده از مطالع بارش در شهرستان دماوند، توزيع غير يكنواخت بارندگي ماهانه و فصلي آن را نشان مي دهد. همچنين ميزان بارش به علت كوهستاني بودن منطقه به طور يكسان نمي باشد. به طور كلي متوسط بارندگي ساليانه شهرستان 320 ميليمتر و در ارتفاعات 400 ميليمتر در سال است. بارش سالانه ايستگاه شهرستان دماوند 360 ميليمتر با حداكثر بارش روزانه 6/30 ميلي متر، پربارانترين ماه، فروردين با 1/69 ميلي متر و كم باران ترين ماه، تير بدون بارندگي به ثبت رسيده است.