بررسي شيوه هاي تدفين دوره اشكاني در گورستان وليران دماوند

محمدرضا نعمتي

كارشناس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران

علي صدرايي

عضو هيات علمي پژوهشكده باستان شناسي

چكيده

دوره اشكاني به دليل دوران طولاني امپراطوري، گستردگي وسعت زياد قلمرو حكومتي و وجود مذاهب مختلف، شيوه هاي متنوعي جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاكنون گورستان هاي متعددي از اين دوره با شيوه هاي متفاوت تدفين از قبيل: قبور خمره اي، سردابه اي، گور معبد، تابوتي، چاهي، مكعب مستطيل، گودال هاي ساده و سنگ چين در نقاط مختلف داخل و خارج ايران كشف و حفاري شده است. در بخش شمال شرق فلات مركزي ايران و بخصوص در استان تهران به دليل عدم انجام بررسي هاي علمي و كاوش هاي باستاني شناسي، هيچ گونه اطلاعي از وضعيت تاريخي و باستان شناسي اين بخش از فلات مركزي ايران و بخصوص شيوه هاي تدفين در دورهاشكاني وجود نداشت. با انجام دو فصل كاوش در محوله وليران در شرق استان تهران گورستاني با تعدادي گور و شيوه هاي مختلف تدفين كشف و شناسايي گرديد كه با مطالعه اوليه آنها،اطلاعات مفيد و ارزشمندي در خصوص شيوه هاي تدفين و نگرش مذهبي اشكانيان در منطقه دماوند حاصل آمد كه در اين مقاله به شرح آنها خواهيم پرداخت.

 

متن كامل مقاله ( pdf)