اقليم

اقليم دماوند را مي توان نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان سرد در نظر گرفت.