دما

از نقطه نظر درجه حرارت، حداقل مطلق 6/26 و متوسط حداقل 3/3 و ميانگين دماي سالانه 9/7 و متوسط حداكثر 12/5 و حداكثر مطلق 39/4 درجه سانتي گراد مي باشد.

و از منظري ديگر مي توان گفت از نقطه نظر درجه حرارت سردترين ماه سال به ديماه با ميانگين 5 الي 8 درجه سانتي گراد و گرمترين ماه سال به تير ماه با ميانگين 25 و حداكثر 32 درجه سانتي گراد تعلق دارد.

دماي سالانه شهر دماوند 9/11، گرمترين ماه مرداد با ميانگين 26/3 و سردترين ماه، با ميانگين دماي 2/0 به ثبت رسيده است. بيشترين و كمترين دماي ثبت شده طي سال گذشته در دماوند 36 و 14- بوده است.