مذاكرات مجلس شوراي ملي ۱۸ ارديبهشت ۱۳۳۱ 

نشست 2 - تصميم‌هاي مجلس شوراي ملي درباره نفت و گاز


  • صورت مشروح مذاكرات مجلس عصرروز۵ شنبه هيجدهم ارديبهشت ماه ۱۳۳۱ 

فهرست مطالب:

۱- تصويب صورت مجلس

۲- اجراي مراسم تحليف از طرف سه نفر از آقايان نمايندگان

۳- قرائت اسامي هيات رئيسه شعب شش‌گانه و كميسيون تحقيق

۴- طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصويب ۵۰ فقره آن

۵- بيانات آقاي رئيس - تعيين و موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت پنج و ده دقيقه بعد از ظهر برياست سني آقاي اورنگ تشكيل گرديد.

  

۴ – طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع باعتبارنامه‌ها و تصويب پنجاه فقره آن

(آقاي نبوي مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان دماوند و نمايندگي آقاي جلالي را بشرح زيرقرائت كردند)

 طبق دستوروزارت كشور انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي ازروز ۳۰ آذرماه ۱۳۳۰ درحوزه دماوند و توابع شروع شده درآن روز ازطبقات مختلف براي تعيين ۳۶ نفرمذكوردرآئين نامه قانون انتخابات حوزه مذكورانتخاب و پس ازتعيين ۳۶ نفراعضاي اصلي و علي‌البدل انجمن نظارت انتخابات حوزه مذكورانتخاب و پس ازتهيه مقدمات كاروتعيين شعب فرعي انجمن تصويب كرده‌است كه درحوزه مركزي دماوند ۷ روز و درانجمنهاي فرعي فيروزكوه ۶ روز و درشعب ديگر۴ روز اخذ راي شود و روز ۲۴ ديماه ۱۳۳۰ مبادرت بانتشار آگهي شده‌است دروزهائي كه انجمن تعيين كرده درحوزه مركزي و شعب اخذ راي بعمل آمده جمعا ۸۸۳۳ راي گرفته شده‌است ازروز ۶ بهمن قرائت آراء شروع و درنتيجه آقاي سيدباقرجلالي موسوي باكثريت ۵۶۳۷ راي بنمايندگي دوره ۱۷ ازآن حوزه تعين شده‌اند يك فقره شكايت درموعد مقررقانوني بانجمن رسيده و انجمن بارسيدگي آن شكايت را وارد ندانسته‌است پرونده امربشعبه ۳ ارجاع و مورد رسيدگي و مداقه كامل واقع شد چون جريان انتخابات مطابق مقررات انجام يافته شعبه نمايندگي آقاي سيدباقرجلالي موسوي را تاييد و تصويب و اينك خبرآنرا تقديم مجلس شوراي ملي مي‌نمايد

 (آقاي عامري اظهارمخالفت كردند)

 رئيس - با مخالفت آقاي عامري به كميسيون تحقيق فرستاده مي‌شود.