خاطره اي از سخنراني شهيد آيت الله هاشمي نژاد

با تلاش زياد توفيق يافتيم شهيد هاشمي نژاد را با نام مستعار آقاي حسيني براي سخنراني در فرامه دعوت كنيم.ايشان آمد و در همان دو سه روز اول چنان سخنراني آتشيني كرد كه به تدريج برخي از عزيزان از ادامه حضور ايشان اظهار نگراني كردند.

از طرف شهرباني  ايشان را خواستند، ايشان گفت: من با ايشان صحبتي ندارم و به شهرباني هم نمي روم. آخر الامر آنها رضايت دادند كه تلفني  صحبت كنند.يادم هست ايشان از مغازه آقاي مقصودي با رييس شهرباني صحبت كرد و با لحني قاطع گفت: من تعهد نمي دهم و الان هم دارم منبر مي روم. بالاخره ايشان بعد از چند روز سخنراني  ازدماوند رفتند.

در كتاب خاطرات اين شهيد واسناد بجاي مانده از آن شهيد عزيز، به اين نكته يك دهه سخنراني ايشان اشاره نشده است و جاي پيگيري دارد.

به نقل از حاج محمود صفري در مصاحبه با ره آورد ، سال 76