شهيد عبدالله جعفري           شهيد بهروز حسني

  شهيد محمد حق الهي           شهيد حميد رمضانعلي

  شهيد محسن مشهدي بابايي        شهيد محمد يزدانيان