شهيد علي بشيري                                   شهيد رضا كردي

  شهيد غلامرضا ميرزاآقايي                           شهيد حميد احمدي

 شهيد محسن شناوري                                  شهيد علي ميرزائي

   شهيد محسن قلي خاني                                شهيد فرهاد شادالويي

   شهيد وحيد شادالويي                                   شهيد محمود عزيزخاني

  شهيد منوچهر عابدعلي                                شهيد مجيد ميرزاكوچكي

  شهيد يزدان ميرزاكوچكي                              شهيد عيسي آقاخاني

  شهيد محمود عليان نژاد                                شهيد محمدجواد شادالويي

  شهيد محمدرضا خانزادي                              شهيد ابراهيم شادالويي

  شهيد اسماعيل شكري                                  شهيد كمال حصاركي

  شهيد ناصر غفاري                                      شهيد جواد قدرتي

  شهيد حميد احمدي

 

* به نقل از سايت http://sarbandanv.ir/1395/04/08/shohada