حضرت روح ا... جانبازان را چنين توصيف كرد در آخرين پيامش:«مجروحين و معلولين، خود چراغ هدايتي شده اند كه درگوشه گوشه اين مرزوبوم به دين باوران، راه رسيدن به سعادت آخرت را نشان مي دهند. راه رسيدن به خداي كعبه را.»
جانبازان به فرموده رهبر عزيز و جانبازمان، چه بسا پاداش افزونتر از شهيدان داشته باشند و خانواده هاي آنان نيز. چه اينكه آنان هر روز تحمل رنج و درد جراحت پيدا و پنهان را در خود دارند و آلام به جاي مانده از دوران جهاد را به جان مي خرند و شمع وجودشان در پيش نگاه عزيزانشان آب مي شود. آنان هستند كه در كشاكش جذبه هاي شيرين دنيا و جلوه هاي رنگارنگ آن، سهمي جز درد و ناله و نفس هاي سخت ندارند. بويژه جانبازان 70 درصد به بالا كه حكايت زندگي شان قصه ي شهادت هر روزه است. باشد كه قدرشان را بدانيم و زحمات بي دريغ همسران و فرزندانشان را ارج نهيم و تا ابد خود را مديونشان بدانيم و اين هم عكس هاي جانبازان 70 درصد ديارمان كه ميهمان قاب ديدگان شماست.

  ابوالفضل آقامحسني

  عباس بابابيك

  عليرضا جابري

  رسول جوشنلو

  قربانعلي حسيني

  علي رمضاني

  محسن عابدي

  محمد فرجي

  محمد فيروزي