«آزادگان» لقب زيبايي است كه امام شهيدان به «اسرا» داد آنگاه كه نوشت:«اسرا» در چنگال دژخيمان خود سرود آزادي اند و احرار جهان آنان را زمزمه مي كنند. رنج ها و سختي هاي شكنجه از يك سو، و درد جانكاه غربت از ديگر سو، و سنگيني زندان و در زنجير بودن از سوي ديگر؛ سه دليل براي آن است كه هر انساني از پاي در مي آيد. آن هم در زندان هاي قرون وسطايي رژيم بعث كه مانند آن در طول تاريخ كم نظير است. زيست و زندگي آزادگان مومن ايراني در اسارت، يك سبك جديد و شيوه ناشناخته در جهان است. آنچه از داستان ها، رمان ها، خاطرات و فيلم هاي سينمايي به جاي مانده از اسارت اسيران در كشورهاي ديگر داريم، قصه ي يك زندگي افسرده و سرد و بي روح است. اما حكايت آزادگان ايران اسلامي در غربت و اسارت، رايحه اسارت اسراي كربلا را به همراه دارد و نسيمي از غربت موسي بن جعفر(ع) را! منطقه ي ما آزادگان عزيزي را در سال 69 استقبال كرد كه اينك گروهي از آن عزيزان كه رنج اسارت را هشت سال و بيشتر تحمل كرده اند خدمت شما عزيزان معرفي مي كنيم. باشد كه قدرداني كوچك از پايمردي هايشان باشد.

 

  حميد بايرامي

  محسن بخشي

  عبدالله بازيار

  يزدان حسين خاني

  علي رمضاني

  علي عزيزي

  علي كوچكي

  كرم محمدي

  ناصر يزداني