شهيد يدالله غلامي          شهيد محمدرضا غلامي

  شهيد شكرالله غفوري   شهيد اسماعيل سهراب زاده

  شهيد حسن بهرامي      شهيد علي بخش آرويي حسيني

  شهيد كاظم قلي بيگي    شهيد عسگر قلي بيگي

  شهيد حسين بابايي      شهيد شكرالله حاج آقايي