شهيد احسان محسن شيخي     شهيد محمدرضا مهرباني

  شهيد مسعود مرشدي        شهيد حسين كرداري

  شهيد حميد بهرامي پارسا   شهيد جعفر خليلي

  شهيد اميرحسين قزويني     شهيد عباس قزويني

  شهيد غلامحسين قزويني     شهيد ماشاءالله قزويني

  شهيده شهربانو نجاري       شهيده اقدس آسايش

  شهيده معصومه قزويني      شهيده فاطمه قزويني

  شهيده خديجه قزويني         شهيد علي تواضعي

  شهيده نعيمه تواضعي         شهيده محدثه تواضعي

  شهيد مهدي مقدم              شهيد محمد مقدم