شهيد محمود اميرقلي         شهيد علي اصغر درويش غلامي

  شهيد حسن رجبعلي